Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1976 Letter: A
Categories 1976
1 sausis (19), 10 gruodis (18), 2 vasaris (19), 3 kovas (15), 4 balandis (15), 5 gegužė (18), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (17)
 

1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/1 sausis; Autorius : Red.
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. II tomas. L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai, Chicago, 1975. Viršelis

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/2 vasaris; Autorius : Red.
Juozas Vaišnora: THE FORTY YEARS OF DARKNESS. Anglų kalbon išvertė Joseph Boley. Išleido prel. Juozas

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/3 kovas; Autorius : Red.
Vytautas Janavičius: NEVYKĖLIO UŽRAŠAI. Apipavidalino ir išleido Henrikas Šalkauskas, iliustravo Eva

4. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA ANGLŲ KALBA 1976/4 balandis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas
Dr. ANTANAS KUČAS: Lithua-nians in America. Translated by Joseph Boley. Introduction by Dr. Clarence C.

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/4 balandis; Autorius : Red.
Juozas Girnius: PRANAS DOVYDAITIS. Ateitis, Chicago, 1975. Meninė priežiūra — D. Stončiūtės. XVI +

6. APIE ŠVĖKŠNĄ IR ŠVĖKŠNIŠKIUS 1976/5 gegužė; Autorius : Saulius A. Girnius
Redaktorė ALICIJA RŪGYTĖ: Švėkšna. Švėkšniškių draugija, Chicago, 1974. 536 psl., kaina 10

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/5 gegužė; Autorius : Red.
Vytautas Alantas: ATSPINDŽIAI ŪKANOSE. Novelės. Spaudė Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė Bostone 1976,

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/6 birželis; Autorius : Red.
Antanas Maceina: RELIGIJOS FILOSOFIJA. I dalis: Religijos esmė — religijos Dievas. "Krikščionis

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Ona Mikailaitė: ŠIAPUS JŪROS. Lyrika. Piešiniai autorės. Išleido N. Pr. Marijos Seserys, Putnam, Ct.,

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/8 spalis; Autorius : Red.
Algirdas J. Kasulaitis: LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY. Išleido Leono XIII fondas 1976. Viršelio emblema P

11. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/9 lapkritis; Autorius : Red.
Algimantas Kezys, SJ. (red.): PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS. ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINĖS ČIKAGOJE.

12. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/10 gruodis; Autorius : Red.
Albinas Baranauskas: RUDENYS IR PAVASARIAI, II dalis. Lietuviškos knygos klubo leidinys, Chicaga, 1976, 347

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2019 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai