Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo L

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
126. LEONARDO DA VINCI 1952/5 gegužė; Autorius : Alfredas Kulpavičius
(Paminėti 500 metų nuo jo gimimo) Politinio sąjūdžio pasėkoje naujai keliamos humanizmo idėjos

127. LIETUVIŲ ŠEIMA AMERIKOJE 1952/5 gegužė; Autorius : Kun. Dr. K. širvaitis
Senieji lietuviai imigrantai, daugiausia jauni atvykę prieš pirmą pasaulinį karą Amerikon, tuojau

128. LIETUVIŲ POEZIJOS KELIAS PER 400 METŲ 1952/8 spalis; Autorius : Bern. Brazdžionis
Maironis  Vytautas Mačernis Lietuvių poezijos antologija, sudaryta

129. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 1952/9 lapkritis; Autorius : A. Benderius
Lietuviškoji enciklopedija, kurią išleisti pasiryžo plačiai žinomas ir didžiai prityręs

130. LEONARDO ŠIMUČIO VAIDMUO VISUOMENĖJE 1952/9 lapkritis; Autorius : Kun. V. Bagdanavičius, MIC
Šiemet Leonardui Šimučiui sukako 60 metų amžiaus. Taip pat suėjo 25 metai, kai jis dienrašty

131. LIETUVA SEPTINTOJOJ JUNGTINIŲ TAUTŲ SESIJOJ 1953/2 vasaris; Autorius : S. Narkėliūnaitė
New Yorkas, kuris harmoningoje taikoje gyvenančiais jvairių tautų emigrantų milijonais skiriasi iš

132. LIETUVOS PARTIZANŲ LAIŠKAS ŠV . TĖVUI KELIAUJA PER EUROPĄ 1953/6 birželis; Autorius : J. B.
1948 m. Vakarų Europą pasiekė Lietuvos partizanų vadovybės siųstas tikinčiųjų laiškas Šv. Tėvui

133. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 1953/10 gruodis; Autorius : Jonas Aistis
Pirmasis Lietuvių Enciklopedijos tomas išvydo dienos šviesą. Enciklopedijos pasirodymas gimtąja kalba

134. LAISVE IR BŪTIS 1954/2 vasaris; Autorius : Dr. P. Celiešius
Neseniai "Aidai" atspaude dr. Juozo Girniaus prancūzų kadba rašyto veikalo "Libertė et L'ėtre, La

135. LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJA 1954/2 vasaris; Autorius : L. A.
Pernai Lietuvos Vyčių organizacija Bostone surengtu suvažiavimu ir padidintu savo laikraščio "Vyčio"

136. LIET. KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KONFERENCIJA 1954/5 gegužė; Autorius : L. G.
Gegužės 29-30 d.d. New Yorke įvyko Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos konferencija. Ja buvo

137. LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SUKAKTIS 1954/6 birželis; Autorius : A. Ž
LIETUVIŲ   DELEGACIJA   PAS  JAV  VICEPREZIDENTĄ  

138. LOTYNŲ AMERIKOS KATALIKŲ VILTYS IR RŪPESČIAI 1954/7 rugsėjis; Autorius : Titas Narbutas
Mes, šiauriečiai, esame linkę labai greit pateisti Lotynų Amerikos katalikus. Jieškodami teisingesnio

139. LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 1957/1 sausis; Autorius : Red
1.    Pirmoji Amerikos ir Kanados lietuvių tautinių šokių švente rengiama Čikagoje 1957

140. LIETUVIŲ MENO PARODA 1957/3 kovas; Autorius : Red
Praėjusieji metai davė kultūros konqresa ir dainų šventę, o šie metai bus atžymėti būsimu JAV ir

141. LIETUVOS PLUNKSNOS DARBININKAI 1957/4 balandis; Autorius : Vladas Mingėla
Keli istoriniai bruožai Nepriklausomoje Lietuvoje plunksnos darbininkai, žurnalistai ir rašytojai, savo

142. LIETUVOS REIKALAI G. KENNANO KNYGOJE "RUSSIA LEAVES THE WAR" 1957/7 rugsėjis; Autorius : Vyt. Sirvydas
Kiekviename veikale apie rusų ir bolševikų revoliucijas (jos, kaip žinoma, atskiros ir skirtingos:

143. LIET. FRONTO BIČIULIŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 1957/7 rugsėjis; Autorius : J. Gendrutis
Lietuvių Pronto Bičiuliai šią vasarą suruošė Amerikoje ir Europoje studijų savaites, kurios

144. LIET. PASIUNTINYBĖ PRIE VATIKANO 1959/1 sausis; Autorius : Red.
Lietuvos Pasiuntinybes prie Vatikano likimas didžiai sujaudino pasaulio lietuvius. Italų spaudoje

145. LUX EX CANADA BALIO SRUOGOS LIEPSNOJIME 1959/5 gegužė; Autorius : St. Meringis
"Milžino paunksmė". Balio Sruogos 3 veiksmų 9 paveikslų trilogiška istorijos kronika, Montrealio

146. LRD PREMIJA 1959/6 birželis; Autorius : L. A.
Gegužės 16 d. Rašytojų Draugijos premija buvo paskirta Kaziui Bradūnui už poezijos knygą "Morenų

147. LIETUVIŲ KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI 1959/7 rugsėjis; Autorius : L. DAMBRIŪNAS
1. Įvadas. Veiksmo ypatybių įvairumai Kalba yra tobuliausia žmogaus priemonė jo dvasios pasauliui, jo

148. LIETUVOS TAUTOTYRININKO SUKAKTIS DR. J. BALIUI PENKIASDEŠIMT 1959/9 lapkritis; Autorius : A. Mažiulis
Mūsų dienų rūškanose dažnai pamirštame tyliai dirbančiuosius, nes jie paprastai lieka nuokelyje ir

149. LIETUVIS MADRIDE 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : V. V.
Rimas Česonis (kairėje), JAV delegacijos narys Madrido konferencijoje, su delegacijos pirmininku Griffin

150. LENKŲ SAVILAIDINĖS SPAUDOS APŽVALGA (1978-1979) 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Juozas Liepinis
Rytų Europos žemėlapyje du kraštai išsiskiria savilaidinės spaudos gausumu ir gyvumu. Tai Lenkija ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai