Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1976 5 gegužė
 

1. RAUDONAS MIRTIES ŽIRGAS 1976/5 gegužė; Autorius : Kęstutis Keblys
— Tai kam gyventi, jeigu reikia mirti?! — sudejavo Tšeris ir pravir-ko."(p. 136)Vaikiškai naivus

2. HESTERA 1976/5 gegužė; Autorius : V. Kulbokas
VACYS KAVALIŪNAS, Hestera, Aplankas A. Korsakaitės-Sutkuvienės. Lietuviškos Knygos Klubas, Čikaga, 1974,

3. PETRO JURGĖLOS ĮNAŠAS SKAUTŲ ISTORIJAI 1976/5 gegužė; Autorius : Jurgis Gimbutas
PETRAS JURGĖLA: Lietuviškoji skautija. Išleido Lietuvių skautų sąjunga. Brooklyn, N.Y., 1975, 824 psl.

4. GABRIUKO UŽRAŠAI 1976/5 gegužė; Autorius : Vladas Kulbokas
JULIJA ŠVABAITĖ - GYLIENĖ: Gabriuko užrašai, I d. Viršelis ir užsklandos Danguolės Stončiūtės.

5. APIE ŠVĖKŠNĄ IR ŠVĖKŠNIŠKIUS 1976/5 gegužė; Autorius : Saulius A. Girnius
Redaktorė ALICIJA RŪGYTĖ: Švėkšna. Švėkšniškių draugija, Chicago, 1974. 536 psl., kaina 10

6. KAI NEATSIŽVELGIAMA į LEIDINIO BIBLIOGRAFINĘ PUSĘ 1976/5 gegužė; Autorius : V. L.
M.G. Slavėnienė, recenzuodama Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 1975 m. išleistą brošiūrą "Deutsche

7. PRAILGINAMAS VALANČIAUS KONKURSO TERMINAS 1976/5 gegužė; Autorius : Red.
Valančiaus konkurso organizatoriai telefonu ir laiškais buvo prašyti prailginti konkurso terminą, nes,

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/5 gegužė; Autorius : Red.
Vytautas Alantas: ATSPINDŽIAI ŪKANOSE. Novelės. Spaudė Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė Bostone 1976,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai