Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
10 sausis
1948 m. 10 sausis

Aidai PDF Spausdinti El. paštas

AIDAI — Lithunian Cultural Magazine — ECHOES

Authorized by Headąuarters European

Command Civil Affairs Division

No. 10 January 1948

Editor and publisher — Jonas Sakevičius

Printed by Haas & Cle., Augsburg

Red. leidėjas — Jonas Sakevičius.

Redaktorius — Kazys Bradūnas.

Redakcijos adresas: Miinchen 27, Lamontstr. 21,

Administr. — Augsburg, Hochfeld, D.P. Baltic Camp.

Numerio kaina 6 RM.

 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
J. Kakarieka — Machiavelizmas ........................................................................... 1
B. Sruoga — Iš „Apyaušrio Dalios“ ...................................................................... 7
A. Maceina — Katalikiškoji Akcija ....................................................................... 8
P. Jurkus — Nykštukas, Kareivis (eilėr.) ............................................................ 15
J. B. — Ignas Skrupskelis .................................................................................... 16
A. Baronas — Varpas (novelė) ............................................................................. 19
B r. Stočkus — Šiandieninis gamtos mokslų žvilgsnis į pasaulį .......................... 22
J. Švabaitė — Kalnuos, Amžinybėn, Vidudienis (eilėr.) ...................................... 25
Cz. Milosz — Giesmė (Vert. J. Kėkštas) ............................................................. 29
L. M. — Literatūros paraštė ................................................................................ 30

KŪRYBOS PASAULY
P. Jurkus — Kacetinė poezija ............................................................................... 31
A. P. — Kalėjimas — laisvėjimas ......................................................................... 32
A. P - n i s — „Naująją Aušrą“ sutinkant ............................................................. 32
A. Džiugėnas — Tvirtėjantys žingsniai ................................................................. 34
A. Mažiulis — Baltų Universiteto lituanistiniai darbai ........................................ 34
J. Lingis — Nobelis ir dailioji literatūra ............................................................... 38
J. Cicėnas — Lenkija skersvėjyje tarp Rytų ir Vakarų ...................................... 39
St. Pilka — Triukšmas dėl mažmožio ir šaltyje gimusi šiluma ............................ 42

Iš naujosios literatūros .......................................................................................... 45
Radaras .................................................................................................................. 47
Virai ir jų biologinė problema ................................................................................ 47

MŪSŲ BUITY ....................................................................................................... 48

ILIUSTRACIJOS

P. Kiaulėnas — Galvutė (Viršelių 1 psl.)
Skaityti daugiau...
 
1947 METŲ „AIDŲ“ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas

RELIGIJA, FILOSOFIJA, PASAULĖŽIŪRA

Girnius, J. — Filosofija ir politika .......................................................................... 49

Gižinskas, L kun. — Betliejaus Naujagimis-žmonijos istorijos ašis .......................... 385

Yla, St. — Religinio gyveninio tipai ..................................................................... 292

Maceina, A. — Kultūros tragizmas ........................................................... 1,57 ir 104

Maceina, A — Socialinė Kristaus misija ............................................................... 241

Mc., A. — Taktika kovoje su blogybėmis ............................................................ 137

Pauperas, J. — Bendruoju keliu .......................................................................... 138

Katalikybės ateitis Indijoje .................................................................................. 373

GROŽINĖ LITERATŪRA

POEZIJA

Skaityti daugiau...
 
MACHIAVELIZMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JULIUS KAKARIEKA   

„Jei trūksta valstybei teisingumo, kas ji yra, jei ne didelė plėšikų gauja!"

AUGUSTINAS

MACHIAVELLIO GYVENIMAS

Niccolo Machiavelli (Makiavelis) gimė 1469 metais Florencijoje, Dantės tėviškėje. Jis buvo senos bajoriškos, bet jau nuskurdusios giminės atžala. Jo tėvas buvo juristas ir vertėsi įvairiom valdinėm tarnybom. Kaip tėvas, taip ir vaikai turėjo ieškotis šioj srity pragyvenimo šaltinių. Niccolo Machiavelli, baigęs teisės mokslus, greit padarė gyvenimo karjerą. 1498 metais jis jau antrasis Florencijos respublikos kancleris, kuriam priklausė užsienio ir krašto apsaugos reikalai, Šiose pareigose jis išbūna ligi 1512 metų.

Skaityti daugiau...
 
Iš „Apyaušrio Dalios“ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BALYS SRUOGA   


* * *

Amžių pradžioje bekraitėj,

Din — dan, din — dan,


Buvo kunigas Žvelgaitis,

Din — dan, dali — dan.


Apie galią jo ir garsą,

Din — dan, din — dan,


Per pasaulį skrido garsas,

Din — dan, dali — dan.


Kai jis Estijon žygiavo,

Din — dan, din — dan,


Kuršas baimėj pažaliavo,

Din — dan, dali — dan.


Grįžo lobiu apsikrovęs,

Din — dan, din — dan,


Girioj gudas jį nukovė,

Din — dan, dali — dan.


Kai žemelė jį apklojo,

Din — dan, din — dan,


Lietuva visa raudojo,

Din — dan, dali — dan.

* * *

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai