Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
11 vasaris


TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Zenonas Ivinskis — Kelias į laisvę ir Vasario 16-toji ....................................................... 49
Kazys Bradūnas — Apeigos (Eilėraštis) ............................................................................ 51
Vytautas Mačernis — Michelangelo Dovydas, Naktie!, Sapnas, Žiema (Eilėraščiai) ... 57
Juozas Girnius — Tautinio auklėjimo problema tremties mokykloje .............................. 58
Juozas Kėkštas — Vandenynas (Eilėraštis) ..................................................................... 62
Antanas Škėma — Živilė (drama) ...................................................................................... 63
Paulius Jurkus — Dailininkas Viktoras Petravičius ......................................................... 70
Jonas Grinius — Pasaulėžiūra ir tautiškumas literatūroje ............................................... 72
S. L. — Literatūros paraštė ............................................................................................... 79

KŪRYBOS PASAULY

A. Viržis — Tautiniai mūsų uždaviniai tremtyje ................................................................. 80
D. J. — Nei sūkurių, nei žmonių ......................................................................................... 81
Premijos ir literatūros šventė ............................................................................................. 81
Šiandieninė anglų literatūra ................................................................................................ 82
J. Kiznis — K. Binkio „Generalinės Repeticijos“ premjera Hanau Atžalyne ................. 83
Izidorius Vasyliūnas — Antrasis simfoninis koncertas ..................................................... 85
Prof. St. Kolupaila — Technika ir jos priešai ..................................................................... 87
Vincas Vyčinas — Vokiečių dabarties filosofija ................................................................ 87
Svetimieji apie Balio „Vestuvinius papročius“ .................................................................. 91
K. — Kai kas iš „Ateities“ veiklos .................................................................................... 92
jk. — Žiemos stovykla Svarzvalde ..................................................................................... 92

MŪSŲ BUITY

J. Cicėnas — Iš spaudos istorijos Britų, zonoje ................................................................ 93
Skaityti daugiau...
 
IŠ SPAUDOS ISTORIJOS BRITŲ ZONOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Cicėnas   1. Iš anksto žinotina

„Šių dienų mūsų kelias tiesus ir aiškus. Ne salioninė gražbylystė rūpi, ne poniutės eilinio romanso išgyvenimai, ne sielos begaliniai kentėjimai dėl nenusisekusio bučkio, bet didžioji, per visus amžius švietusi lietuviui kultūrininkui idėja, aisčių tautos išlikimo idėja, — šitais K. Binkio žodžiais dera pradėti bet kokią kalbą apie lietuvių tremtinių būtį ir visokeriopą darbą.

„Jau vyriausias metas, kad mes drąsiai pažvelgtume į žodį išvadavimas ir nuo jo čia pat nuvalytume žargono plutą. Tai yra tiesa, kad Vakarų Europa buvo (Vakarų) alijantų išvaduota, bet Rytų Europoje išvadavimas reiškia tatai, kad dar naujų 120 milijonų žmonių prarado savo laisvę. Būtų neprotinga teigti, kad mes pasyviai sutiksime su tuo faktu“, — ak, šitie Lordo Vansittarto žodžiai, tarti D. Britanijos aukštuosiuose rūmuose, lyg paimti iš lietuvio proto ir širdies gilumų.

Lietuvos Valstybės užsienių reikalų ministro St. Lozoraičio pareiškimu.

Skaityti daugiau...
 
KELIAS Į LAISVĘ IR VASARIO 16-TOJI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ZENONAS IVINSKIS   
ŽVILGSNIS IŠ 30-TIES METŲ PERSPEKTYVOS

1. PENKI VEIKIMO ŽIDINIAI

1914 metais lietuvių tauta jau buvo susipratusi ir prisikėlusi. Ir kai pasigirdo Ijo D. Karo pabūklų trenksmai vakarų ir rytų Furopoje, viso pasaulio lietuviai ne iš miego pabudo, o budriai žvalgėsi, ką nauja būtų galima iškovoti lietuvių tautai. Gal bus galima laimėm nepriklausomybę? Apie ją jau tyliai svajojo šviesesnioji lietuvių dalis. O jos siekimą dalis susiorganizavusios visuomenės (Lietuvos socialdemokratų partija) buvo įrašiusi į savo programą dar 1896 m. Bet gal teks pasitenkinti tik autonomija, kurios buvo reikalavęs 1905 m. Didysis Vilniaus Seimas 2000 balsų? Ji atrodė, ano meto sąlygomis, politiškai ne vienam labiau reali. Todėl už 9rių metų, kai karas jau buvo prasidėjęs, Amerikos lietuviai Čikagos ir Brooklyno seimuose ir reikalavo Lietuvai politinės autonomijos. Vaizduojantis, kad pergalė galės būti Aliantų pusėje, apie visišką Rusijos žlugimą, kaip jų sąjungininkės, tada dar niekas negalėjo manyti. Bet visi jautė, kad senieji laikai nebegrįš ... O kad iš pagrindų kintančios sąlygos galėtų ką nors gero lietuvių tautai duoti, reikėjo ne tik budriai stebėti, bet ir energingai veikti.

Skaityti daugiau...
 
APEIGOS TAUTOS ŠVENTĖJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   
Kai Istorija, įžiebus melsvą ugnį,
Šlaksto žemę žuvusių krauju
Ir per amžių juodąją bedugnę
Mostelia su želmeniu nauju,


Aš klaupiuos į pašvęstąjį smėlį
Su didžiu stebuklo laukimu
Ir kiekvieną kritusio šešėlį,
Kaip kautynių vėliavą, imu.


O tautos Dvasia sparnus ištiesia
Lyg ošimą tolimų dainų
Ir, giedodama heroiškąją giesmę,
Kyla iš liepsnos ir pelenų.
 
(IŠ MIRUSIO POETO RANKRAŠČIŲ) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYTAUTAS MAČERNIS   

MICHELANGELO DOVYDAS


Viduramžių askezė paminta po kojų —
Aš antžmogis, dievų nebijantis Titanas!
Pažvelkite, kokia baisia jėga pulsuoja
Pasakiškai gražus ir lieknas kūnas mano ...

Aš savo jėgomis ir laime įtikėjęs,
Likimo kovoje nebūsiu nugalėtas.
Bus pavergti dangus ir vandenys platieji,
Jei žemėj man kada per maža liktų vietos.


Aš savo žvilgsniu egzaltuotu, įsakmiu
Heroiškąjį žmogų ateity regiu:
Jis laisvas išdidus viršum pasaulio stovi.

Ir nenumaldomos kūrybos pavergtoji
Gamta, kaip jo nemirštančios garbės šventovė,
Jį vieną garbina, suklupusi prie kojų.

Šarnelė, 1943. XII. 3.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai