Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
13 balandis
48 m. 13 balandis

PABUDIMAS IŠ VIENO SAPNO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė HANS CAROSSA   
Kur gatvę du krūmai mairūno apsiaučia,
Tu šventiškuos rūbuos mane sutikai.
Neši tuščią indą, ten — gėlės sausos...
Vanduo išdžiūvo laukuos, man sakai.

Mes einam ir einam ir jieškom, kur dingo
Vanduo ir negalim pagirdyt žolių.
Mes jaučiame — slypi čia versmės gausingos,
Mes girdim jų balsą, nerandam tik jų.

 

Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Yla — Visuomeniniai tipai ............................................................................. 145
J. Brz. — Laureatų akivaizdoj ................................................................................... 151
Vl. Prosčiūnaitė — Penki eskizai: Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Edvard
Grieg, Igor Sravinsky (Eilėraščiai) .................................................................. 154—155

Ant. Maceina — Liberalizmo kelias į bolševizmą .................................................... 156
Vladas Šlaitas — Lazdynų krūmai, Išrišimo rankos, Pėdos
sniege, Vieniši medžiai, Aš jieškau palyginimo (Eilėraščiai) .................................... 163

AntanasVaiciuIaitis — Terracina (Iš „Italijos vaizdų“) ............................................ 164
P. Gaučys — Žmogus ir kultūra ................................................................................. 166
P. Juozaitis — Belgija — ūkinio atsistatymo pavyzdys ............................................ 168
HansCarossa — Pabudimas iš vieno sapno (Eilėraštis, vert. Bern Brazdžionis) .... 172
S. Sužiedėlis — Moterys po istorijos dulkėmis ........................................................ 173
Antanas Škėma — Živilė (drama) ............................................................................. 177
L. M. — Literatūros paraštė ..................................................................................... 182

KŪRYBOS PASAULY ,
Zenonas Ivinskis — Didelis darbas .......................................................................... 183
V. Kulbokas — Surrealizmas .................................................................................... 185
Naujasis švedų menas ............................................................................................... 188
Pn. — Chemoterapijos pažanga ................................................................................ 189
A. P-nis — Didysis lietuvių kultūrininkas Amerikoje .............................................. 190
Skaityti daugiau...
 
DIDELIS DARBAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Zenonas IVINSKIS   

Mūsų tremties spauda, užimta savais rūpesčiais ir savų leidinių vertinimu, iki šiol nėra atkreipusi reikiamo dėmesio į viena džiuginantį faktą užjūryje. Nuo 1946 m. yra J. A. Valstybėse iš spaudos išėję trys stambūs Lietuvos praeitį liečia veikalai, parašyti mūsų tautiečių. 1946 pasirodė gražiai išleistas, (su dail. VI Vijeikio piešiniais) kun. Dr. K. Gučio veikalas „Katalikiškoji Lietuva“ (588 p.). Knyga gana didelė, įdomi. Joje sutelkta daug gausios medžiagos. O mes, galima sakyti, tylime, savo spaudoje jos neįvertiname. Pasitenkinome trumpiausiais paminėjimais. Tokio pat likimo sulaukė 406 p. angliškai rašyta kun. T. Cižausko (Thomas G. CHASE) „The Story of Lithuania“, 1946.

Skaityti daugiau...
 
Paminėtas Vydūno jubiliejus PDF Spausdinti El. paštas
Kovo mėnesyje tiek spaudoje, tiek stovyklose plačiai paminėtas rašytojo ir filosofo Vydūno 80 metų jubiliejus. Tremtinių bendruomenę jo raštai ir pats jubilijato asmeniškas buvimas tremtyje stiprina niūriose laukimo ir neaiškumo dienose. Tremties dienų rutinoje raminančiai ir kelią rodančiai skamba jubilijato žodžiai: „Daugiau pasiekiama, kad kreipiamasi į patį didįjį Slėpiningumą, iš kurio mūsų esmė yra kilusi, kaip koks jojo atspindys... Sąmoningėjančiam žmogui vis nuostabesni pasidaro pagrindiniai gyvenimo reiškiniai. Jis iš lengvo iškyla iš visų kasdienio menkumų į tai, kas anapus erdvės ir laiko veikia ir pabunda pačiam Didžiajam Slėpiniui.

* Didžioji skandinavų romano Premija 1947 m. buvo paskirta norvegų rašytojai Lindegaardai už romaną „Motina Marija“, kuriame realistiškai vaizduojamas Šventosios Šeimos gyvenimas.
Skaityti daugiau...
 
NAUJASIS ŠVEDŲ MENAS PDF Spausdinti El. paštas
Naujasis švedų menas yra pasidavęs stipriai modernistų įtakai. Ypač ryški tarp jų yra, kaip visai teisingai pažymi „Universitas“ žurnale ir švedų meno apžvalgininkas Dr. J. P. Hodin, vadinamoji Goteborgo mokykla, sudaryta daugiausia iš koloristų. Vienas iš senesniųjų jos atstovų buvo Gosta Sandels, ypačiai mėgęs ir branginęs Delacroix darbus. Pats didysis jos ekstremistas — Ivanas Ivarsonas, su savo paveikslais nuėjęs, gali sakyti, į tikrą spalvų pamišimą. Goterborge šiuo metu gyvena ir ar ne pats gabusis jaunosios švedų menininkų kartos atstovas, Ragnaras Sanbergas, Bonnard'o lygmens koloristas. Impulsą švedų dailininkai modernistai yra pirmoj eilėj gavę iš Prancūzijos, paskum šiek tiek iš Vokietijos — iš Kokoškos ir Corintho ekspresionizmo ir vokiškojo ekspresionizmo kūrėjo Edvardo Muncho.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai