Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
16-17 liepa-rugpjūtis


PULGIO ANDRIUŠIO LYRINĖS APYSAKOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LEONAS MIŠKINAS   

V E R T I N I M A I


Pulgis Andriušis ANOJ PUSĖJ EŽERO. Lyrinės apysakos. Išleido 1947 m. „Sudavija“. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus literatūros premija.

Pulgio Andriušio naujausioji knyga „Anoj pusėj ežero“ dar kartą nesugriaunamai įrodė, kad Aukštaitija, ypač rytinė jos dalis, yra neišsemiamas lyrikos aruodas. Tai tas kraštas, kurio pagrindinę ašį sudaro didžiojo Kauno-Zarasų plento šiaurinė dalis. Šiuo plentu važiuodamas maždaug galėtum gal net suprasti visą šio krašto lyrinį žavesį ir jo charakterį. Tai tas pats plentas, kuriuo kadaise keliavo Antanas Baranauskas, ir kuriuo daug metų vėliau iškeliavo į pasaulį ir mūsų šios dienos solenizantas Pulgis Andriušis. Platumos begalinės, kalneliai, monotonija ir anas „ilgesys, kuris nusemia žmogų birželio naktį parugėje, ant dvivėžio kelelio.“ (Anoj pusėj ežero, 54 pusl.)

Pulgis Andriušis, atvedęs į mūsų kraštą tragiškąjį La Mančos riterį su jo ginklanešiu, vėliau ilgus metus jukinęs biednus ir turtingus, pavirsdamas beveik bendriniu daiktavardžiu, nei iš šio nei iš to pasirodė su lyrinėmis apysakomis. Tikrai gal daug ką nustebino šis įvykis. Autorius, tai numatydamas iš anksto, savo įžangoje kukliai teisinasi, prašydamas skaitytojo blogai jo nesuprasti ir visus jo žygius pateisinti aukštaičio vaiko prigimtimi.

Tačiau mums šis Pulgio Andriušio „persimainymas“ ir pasirodymas naujajame pavidale buvo tikras ir didelis džiaugsmas. Bet ir tai turint galvoje, anas autoriaus pasiteisinimas yra labai prasmingas. Jame slypi aukštaičio charakterio šaknys: — Aš čia tik taip sau. Nekreipkite dėmesio: tai mano širdis! — Taip kalba visi aukštaičiai. Ir tik perskaičius knygą paaiški kelias, vedantis žmogų nuo juoko iki ašarų, humoristą paverčiantis tragiku. Aukštaičiui tai yra kasdieninė duona. Aukštaitis ir verkia, ir juokiasi, ir miršta pats nežinodamas ko. Jis ir gyvena, tarytum nežinodamas, kur prasideda svajonė kur yra riba, skirianti jo mintyse tyvuliuojančius ežerus nuo realiųjų. Dė to ir „Neįleido“ senasis Mykolą nepajuto, o gal net ir negalėjo pajust metamorfozės iš gyvenimo į mirtį manydamas, kad tai kelionė į save paties pasaulį.

 

Skaityti daugiau...
 
POETO DALIA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JONAS AISTIS   


Siunti mus, Viešpatie, lyg žolynėlį trapų

Į nepasiekiamų, skardžių uolų plyšelį,

Praskleisti širdį, it diskretišką žiedelį

Aukot iš žemės žiupsnio iščiulptąjį kvapą ...

Grenoblis. 1943 m.


Jonas Aistis (viena paskutinių poeto nuotraukų tremtyje, Jung. Amerikos Valstybėse)

 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
AIDAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė red.   


A I D A I - Lithunian Cultural Magazine - E C H O E S


 

Published under EUCOM

Civil Affairs Division Authorisation for United Nations

Displaced Persons Publicatlon

No. UN DP 204, 11 March, 48

 

Editor and publisher — Jonas Sakevičius

Munchen 27, Rauchstrasse l/II

 

Red. leidėjas — Jonas Sakevičius.

Redaktorius — Kazys Bradūnas.

Redakcijos narys Jungt. Amer. Valst.
Juozas B. Laučka.

Redakcijos adresas: Munchen 27, Lamontstr. 21.

Administr. — Augsburg, Hoehfeld, D.P. Baltic Camp.

 

Numerio kaina DM. 2.

 

Printed by Haas & Cie., Augsburg
Circulation: 2000 

 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas

*Vydūnas, TAURESNIO ŽMONIŠKUMO UŽTEKĖJIMAS (Kada karų nebebus) Dr. Vydūno Bičiulių lėšomis išleido Lietuvių Skautų Brolijos Vadija. Detmold, 1948 m., 52 psl., kaina DM. 1.50.

* LITHUANIAN FOLK ART by J. Baltrušaitis Ph. D. 208 pages, 256 illustratlons. Editor T. J. Vizgirda. Order from Fma „Aufbau“ Friedrich-Herschel-Strasse 16, Munchen 27, Germany — US Zone.

Tai yra viena iš T. J. Vizgirdos leidžiamų reprezentacinių leidinių, pavadintų bendru vardu „Lithuania, Country and Nation“. Neužilgio išeina sekantieji tomai: Lithuania T h r o u g h the A g e s by Dr. A. Šapoka, Vilnius, the Capital of Lithuania by T. J. Vizgirda, ir Lithuanian RusticArt — Weaving by A. Tamošaitis. Kiekvienos knygos kaina DM. 10.—.

* D r. V i c t o r J u n g f e r L I T A U E N, Antlitz eines Volkes. Versuch einer Kultursoziology. Patria-Verlag Tūbingen.

Tihamer Toth JAUNUOLIO BŪDAS. Vertė Antanas Maceina. Švento Sosto Delegatūros lietuviams leidinys. Viršelis dalininko V. Rato. 120 psl., kaina DM. 2. Šitoji „Jaunuolio Būdo“ antroji, skoningai iliustruotoji laida pradeda seriją knygų mūsų jaunimui, kurias leidžia Šv. Sosto Delegatūra. Greit pasirodys „Jaunimo kovos“, „Jaunuolio mokslas“, „Jaunuolio religija“ ir specialiai mergaitėms M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos „Rimties valandėlė“.

* Julius Slovackis MANO PALIKIMAS. Vertė J. Kėkštas. Pluoštas skoningai Argentinoje, Bs. Aires, 1948 m. išleistų didžiojo romantiko eilėraščių.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai