Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 sausis


VIENUOLIKTAS IŠ EILĖS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pr. Visvydas   
1975 m. "Poezijos pavasaris" yra vienuoliktas iš eilės, kaip visuomet, gražiai išleistas, su grafikos puslapiais, kai kurių poetų nuotraukomis, nauja poezija, debiutantais, vertimais, atsiminimais ir rašiniais apie poeziją.
Nepasakysiu, kad dabartinio leidinio grafika būtų itin stipri. Išskyrus S. Krasausko, O. Šimaitytės, K. Ramono ir dalinai V. Galdiko (primenančio amerikietį Milton Avery) darbus, kiti įnašai, mano nuomone, yra vidutiniški. Daug kur neatitrūks-tama nuo dailaus tarybinio gyvenimo stilizavimo — visokių traktorių ir darbo motyvų pernelyg nesudėtingo įjungimo į piešinį. Ypač moterys grafikės kai kada linksta į dailų sentimentalumą. Gražiai atrodo D. Tarabildienės "Liaudies daina" — simbolišku ornamentu darniai apsupta mergaitė, dėvinti tautinį rūbą.

Antologijoje randu įdomų Vytauto Petkevičiaus prisiminimų pluoštą apie Kazį Borutą, pavadintą "Skaudi šviesa". Boruta, pasirodo, ruošėsi rašyti stambią legendą apie Paketurį, kažką panašaus į vokiečių Eulenspiegelį. "Mums lietuviško Eulenspiegelio reikia. Būtina surinkti visas liaudies godas į vieną žmogų ir kartu su juo pasišaipyti iš visko, kas bloga ir neteisinga, kas sena ir kliudo gyventi. Rašytojas — tai ramybės drumstėjas ..." — taip kalbėjo Boruta. Iš tiesų jis ir drumstė kitų savimeilę, droždamas savo nuomonę į akis. Pavyzdžiui, pakritikavęs savo draugą V. Petkevičių, ėmė aiškintis: "Geras, teisingas pyktis — šventas jausmas. Mūsų nelaimė, kad dabar labai daug raštininkų, nemokančių nei pykti, nei mylėti, ir rašančių tiktai iš reikalo. Ne rašo — stena, lyg atrają praradę . . (124 p,). Arba vėl: "Ir dar, broliuk, tiesos reikia ieškoti ten, kur jos nėra, kitaip jos ieškojimas praranda savo prasmę" (124 p.).
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Bronius Nemickas — Helsinkio susitarimų teisinė prigimtis ...................................... 1
Marija Saulaitytė — Nida (Eil.) .................................................................................... 9
1975 metai ..................................................................................................................... 10
Mirga Girniuvienė — Eilėraščiai ................................................................................. 24
Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1975 metais ............................................................ 25

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Dviejų šimtų metų jubiliejus (vysk. J. Rausch kalba) .................................................. 34
Z. Ramonas — Geriausieji mus palieka (kun. dr. A. Baltinį atsisveikinant ............... 36
Vacius Prižgintas — Kun. dr. Andriaus Baltinio raštų sąrašas ................................... 38
Pranas Puronas — Gilės pilis prie Mituvos ................................................................. 40
A. Radžius — Rankos paspaudimas erdvėj ................................................................. 41
Mūsų buityje .................................................................................................................. 41

KNYGOS
L. Žitkevičius — Poezija Sruojos upely ir žvaigždynuose (A. Radžiaus
"Baltas mėnulio miestas") ........................................................................................... 44

Dalia Kučėnienė — Veikalas apie Baroją (Birutė Ciplijauskaitė: Pio Baroja) ......... 44
Pr. Visvydas — Vienuoliktas iš eilės (1975 m. "Poezijos pavasaris") ...................... 45
Atsiųsta paminėti .......................................................................................................... 48

ILIUSTRACIJOS
Viršelio 1 psl.: Marija Ambrozaitienė — Geltonas takas (emalis ant vario), viršelio 4 psl.: Magdalena Stankūnienė — Iš gėlių ciklo.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. II tomas. L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai, Chicago, 1975. Viršelis ir iliustracijos — seselės Mercedes. 414 psl., kaina 3.50 dol. (kietais viršeliais — 5 dol.). Šiame tome duodami LKB Kronikos Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ir 15.

Kun. Antanas Alekna: ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. II leidimas su Vinco Trumpos įvadu ir dokumentų priedais. Lituanistikos Institutas, Chicago, 1975. XXX+300 psl. Mecenatas — dr. Mykolas Morkūnas.
Henrikas Tomas-Tamašauskas: LIETUVIŠKASIS PAMARYS. Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys. Chicagos Lietuvių Literatūros Draugija. Chicago, 1975. Mecenatas — Jonas Kriščiūnas. 336 psl., 7 dol.

Teresė Pautieniūtė: LYG NEBŪTŲ RYTOJAUS. Eilėraščiai. Išleido Ateities Literatūros Fondas. Viršelį piešė Gediminas Kaulėnas. Atspaude "Draugo" spaustuvė. Chicaga, 1975 m. 76 psl. Kaina 2.50 dol. Gaunama Ateities leidykloje, c/o Mrs. M. Bajoriūnienė, 17689 Goldwin Dr., Southfield, Mi. 48075.
Skaityti daugiau...
 
ROMANO, DRAMOS, NOVELĖS KONKURSAS VALANČIAUS TEMA PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Rašytojų Draugija skelbia vysk. Motiejaus Valančiaus tema romano, dramos, novelės konkursą ir tuo atžymi jo mirties 100 metų sukaktį.

Romanas — 1000 dol. premija.
Parašyti mašinėle mažiausia 200 psl. romaną, kuriame atsispindėtų vysk. M. Valančiaus veikla ir jo reikšmė lietuvių tautai.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai