Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
2 vasaris


Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė GRAŽINA TULAUSKAITĖ   
UŽTENKA

Užtenka man saulės
Iš rankų rudens —
Širdis ir iš jūros
Dainų pasisems.

Širdis, kada nori,
Tai gali dainuot —
Jos klauso ir vėjas
Ir kelio akmuo.

Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Vladas Juodeika — Bolševizmo kaina .................................................................... 49
Pranas Lapė — Tarnaujantis menas ....................................................................... 53
Gražina Tulauskaitė — Eilėraščiai .......................................................................... 58
Antanas Klimas — Tauta ir nacija ........................................................................... 60
Aleksis Rannit — Autografas, du estiški eilėraščiai ............................................... 64
Dr. Jonas Grinius — Mėginimas nuvertinti V. Mykolaičio-Putino kūrybą ............ 66
Nelė Mazalaitė — Atlantis ........................................................................................75

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Vaišnora, M.I.C. — Pirmoji šventoji amerikietė ................................................... 81
L. Dambriūnas — Pranas Skardžius ........................................................................... 84
J. Kojelis — Kongresinės rezoliucijos ........................................................................ 87
J. Slavėnas — Australijos Lietuvių Katalikų Federacijai 20 metų ........................... 89
Mūsų buityje ................................................................................................................ 90

KNYGOS
S. Goštautas — Meno entuziastas ir filosofas (Feliksas Jucevičius:
Menas spalvų ir formų žaisme) ................................................................................... 92

Skirmantė Kondratienė — Nauji Lietuvos istorijos vadovėliai ................................. 93
Atsiųsta paminėti .......................................................................................................... 96

ILIUSTRACIJOS
Viršelio 1 psl.: Pranas Lapė — Kompozicija (aliejus 50 x 50), viršelio 4 psl. — taip pat jo — Kompozicija (aliejus 50 x 42).
Skaityti daugiau...
 
BOLŠEVIZMO KAINA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VLADAS JUODEIKA   
Nėra abejonės, kad kapitalizmas pramoninės revoliucijos pradžioje brutaliai išnaudojo darbininkus. Bet nepaisant to, žemės ūkio darbininkai tuomet masiškai veržėsi į dūminius miestų rajonus, nes kaimuose darbo sąlygos buvo dar blogesnės.

Tačiau šie kapitalistų išnaudojimai nublanksta prieš visiškai antihumanišką darbininkų traktavimą ir kraštutinį jų išnaudojimą komunistinėj sistemoj. Jei Marksas pasmerkė "primityvią kapitalų akumuliaciją" industrializacijos pradžioje, tai jam plaukai pasišiauštų pamačius barbariškais metodais vykdomą "kapitalų akumuliaciją" socialistinėje sovietų valstybėje. Sovietų valstybinis kapitalizmas yra šimtą kartų žiauresnis, nehumaniškesnis ir labiau išnaudojantis, negu privatus Vakarų kapitalizmas. Rusai neatėjo iš kaimų laisvai savo noru į miestų fabrikus, kaip anglai industrializacijos pradžioje. Stalino GPU agentai, įrėmę revolverius į smilkinius, suvarė šešis milijonus žmonių į priverčiamojo darbo stovyklas, kur nelaimingieji buvo blogiau traktuojami, negu vergai senovės Romoj. Stalino tikslas buvo ne vien tik nuslopinti bet kokią politinę opoziciją, bet ir parūpinti nemokamą darbo jėgą industrializacijos tikslams. Didžioji sovietų industrializacija buvo vykdoma su policininko šautuvu ir teismais, kurie neretai už mažiausius disciplinos pažeidimus bausdavo mirtimi. Pagreitinta industrializacija kainavo milijonus žmonių gyvybių: priverstinio darbo stovyklose daug žuvo nuo GPU kulkų ir dar daugiau numirė iš bado. Priverstinio darbo stovyklose kasmet vidutiniškai išmirdavo 30% kalinių. Amerikos jėzuitas Walter J. Ciszek savo knygoje "With God in Russia" rašo, kad per 23 metus darbo stovyklose jis nė sykio nematė mėsos gabaliuko.
Skaityti daugiau...
 
Autografas, du estiški eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Aleksis Rannit   
TIES BRASTA      
                                
Aušros miglų šviesoj
ją skalbiančią matau
ties upės brasta.              
                                                
Ir kai sklaidosi rūkas
nuo gyslotų Jonijos uolų,
ji ateina paskutiniam sudiev.
                                              
Įsmeigęs akis atsigrįžau —
ir regiu ją, amžinai pasinėrusią
balto švytėjimo
tyloje.
                                                  
O šviesa, kaip tu vadinies,
kada šalnoj sustingsti
ant Kifaros stygų?
                                            
Kaip įtakos žiema,
pražilęs alyvų medi.
ir sutirpusi mano viltie —
tokia yra mano motina.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
I š v i s u r.Prez. G. Fordas sausio 31, besilankydamas Detroite^ -priėmė Lietuvių Bendruomenės delegaciją, kurią sudarė Simas Kudirka, Algis Zaparackas ir Jonas Urbonas. Simas Kudirka padėkojo prezidentui už jo padarytas pastangas jam ir jo šeimai atvykti į JAV. Susitikimą su prezidentu išrūpino JAV LB tarybos prezidiumas, talkinant Algiui Zaparackui.

Philadelphijoj šią vasarą įvyksiančiam 41-jam Eucharistiniam kongresui parinkta tema "Eucharistija ir žmonių alkis". Lietuvių sekcijos šūkis bus "Lietuviai alksta žmogaus teisių!" Kongrese laisvieji lietuviai atstovaus pavergtai Lietuvai. Planuojama kongreso metu sudaryti simpoziumą anglų kalba apie tikėjimo persekiojimą komunistų užimtuose kraštuose. Ištisą savaitę vyks lietuviškų drožinių bei audinių paroda. Planuojama turėti ir genocido parodą. Parodas koordinuoja dr. J. Juozaitis.

Tėvynės Prisiminimai, lietuvių radijo valanda Toronte, vadovaujama J. R. Simanavičiaus, sausio 31 atšventė 25 metų sukaktį. Programa girdima ketvirtadieniais nuo 10:30 iki 11 vai. vak. ir sekmadieniais nuo 1:30 iki 2 vai. po pietų per radijo stotį CHIN banga 101 FM.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai