Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovas


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas L. Navickas — Meilės filosofas Max Scheler ................................................... 97
Jurgis Zaikauskas — Lietuvos baletui 50 metų ............................................................ 107
Birutė Ciplijauskaitė — Eugenio Montale, Nobelio premijos laureatas ..................... 116
Eugenio Montale — Eilėraščiai ..................................................................................... 124
Eugenio Montale apie poeziją . ...................................................................................... 126
Antanas Vaičiulaitis — Tarp šieno pradalgių ................................................................ 127

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Dr. J. Labutis — Jos reikšmę pripažįsta priešai ir draugai (Liet. Kat.
Bažnyčios Kronikos ketvirtmetis) ................................................................................. 130

T. Valius — H. J. Žmuidzinienės tapybos paroda ......................................................... 131
Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės (Stankaitytės, Baro,
Vaznelio, Pomerancaitės, Mazurkevich, Linkevičiūtės, Prapuole-
nio, Cibo koncertą) ........................................................................................................ 132

Mūsų buityje .................................................................................................................. 134

KNYGOS
A. Liulevičienė — Krikščionis pasaulyje (Antano Maceinos knyga) ......................... 135
Atsiųsta paminėti ........................................................................................................... 144
Viršelio 1 psl.: Pieta — liet. liaudies menas (iš dr. J. Gimbuto kolekcijos); viršelio 4 psl.: P. Aleksandravičius — Pavasaris.
Šis numeris iliustruotas C. Brancuse, V. Petravičiaus, H. J. Žmuidzinienės kūrinių nuotraukomis. Taip pat Max Schelerio, Lietuvos baleto, Eugenio Montalės ir Antano Maceinos nuotraukomis.
Skaityti daugiau...
 
KRIKŠČIONIS PASAULYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
ANTANAS MACEINA: Krikščionis pasaulyje: pasauliškio vaidmuo išganymo istorijoje. "Krikščionis Gyvenime" knygų serija nr. 10. Chi-cago, 1973. 402 psl. 7 dol.

Vėliausioje savo knygoje Antanas Maceina ieško atsakymo i klausimą, kaip turėtų krikščionis save suprasti, kad savo pasauliškoje veikloje įžvelgtų ir vykdytų paties Dievo darbą. Siekdama parodyti vidinę jungtį tarp Dievo ir žmogaus darbo Dievo Karalystės skleidime-si, ši knyga įveda skaitytoją į centrinį kiekvienos kultūros teologijos klausimą: kaip suprasti ir aiškinti Dievo, žmogaus ir pasaulio santykį. Atsakymai, kuriuos knyga išvysto, visi kyla iš jos pagrindinės perspektyvos, kad pasaulis, kaip Dievo kūrinys, yra šventas. Iš šitaip suprantamo Dievo ir pasaulio santykio seka ir krikščionio pasaulinės veiklos sakrališkumo samprata, kurią autorius yra užsibrėžęs atskleisti. Pasauliškio uždavinį, kaip rašoma įvade, sudaro "pasilikimas pasaulyje ir šiojo pašventimas, vykdant jo kasdienoje kurmiškąją būties tiesą, gėrį ir grožį, vadinasi, imantis kultūrinės kūrybos visu jos plotu" (p. 10).

Bet prie klausimo apie krikščionio kultūrinės veiklos reikšmę Dievo Karalystei autorius nori prieiti dabartinio meto Katalikų Bažnyčios ir jos vidinių problemų bei vilčių kontekste. Tad knygos antrą svarbią kryptį sudaro autoriaus pastangos aiškiai nubrėžti pasauliškio vietą bažnytinėje sąrangoje, pateikiant vystomą pasauliškio luomo schemą kaip sprendimą tiek šio klausimo istorinei painiavai, tiek II Vatikano Susirinkimo neatbaigtam jo svarstymui. Šį priėjimą prie kultūros teologijos gal būt dar paskatino ir autoriaus noras pasiekti nevienodą skaitytojų publiką. Kaip jis pažymi, šia knyga jis norėjo tęsti jau anksčiau užmegztą pokalbi su savo kolegom teologais lietinių kunigų tarpe apie pasauliškio vaidmenį Bažnyčioje. Bet knyga kreipiasi ir į eilinį pasauliški skaitytoją su pedagoginiu tikslu žadinti jo sąmonę, kaip Bažnyčios pašvęsto ir pasiųsto tiesioginei savo tarnybai pasaulyje. Knyga "norėtų būti mažas žingsnelis didžiuoju pasauliškių brandos keliu" (p. 380).
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
MEILĖS FILOSOFAS MAX SCHELER (1874 - 1928) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS L. NAVICKAS   
1. Kelios įvadinės pastabos
Užpraeitais metais (1974.VIII.22) beveik nepastebėta praėjo vokiečių filosofo Max Schelerio šimtmetinė gimimo sukaktis. Tai progai pažymėti nebuvo suorganizuotas nei įprastinis filosofų -fenomenologų kongresas, nei išleista jubiliejinė šio mąstytojo raštų laida. Buvo pasitenkinta tik kukliu, vos keturių straipsnių apimties, veikalu: Max - Shelęr (1874 - 1928) — Centennial Essays. Rinkinį suredagavo De Paul universiteto profesorius Manfred S. Frings, pasižymėjęs Schelerio veikalų į anglų kalbą vertimo darbe, o išleido Martinus Nijhoff leidykla Olandijoje.

Netenka, tur būt, labai stebėtis ir kartu priekaištauti, kad lietuviškoje spaudoje M. Schelerio sukaktis praėjo visiškoje tyloje. Lietuvių filosofų skaičius negausus, o ir šiame negausiame būryje turime tiktai kelis kiek giliau susipažinusius su įžymiuoju fenomenologu. Turiu mintyje mūsų doktorantus, kurie šio šimtmečio viduryje savo disertacijomis įsijungė į Schelerio minties tyrinėjimo ir aiškinimo darbą. Manau, kad šioje vietoje priderėtų suminėti dvi tokias disertacijas. 1948 Wūrzburgo universitete kun. dr. Andrius Baltinis sėkmingai apgynė disertaciją Die reale Existenz Gottes in der Religionsphilosophie Max Schelers, o 1957 Salzburgo universitete dr. Tomas Žiūraitis, O.P. pristatė savo disertaciją Das Wesen der menschlichen Personlichkeit.1 Labai galimas dalykas, kad yra ir daugiau lietuvių Schelerio fenomenologijos tyrinėtojų, bet tuo tarpu negalime jų identifikuoti.

Nors šis straipsnis skiriamas Schelerio meilės sampratos nušvietimui, manau, kad prie klausimo reiktų prieiti kiek galima nuosekliau ir vadovaujantis istorine perspektyva, paliečiant įžymesniuosius filosofus, ypač Platoną ir šv. Augustiną. Ne vienam skaitytojui gal būtų sunkoka orientuotis Schelerio galvosenoje, jeigu jo pagrindinės pozicijos išsyk būtų pristatytos. Todėl pirmiausia tenka pažiūrėti į meilės problemą ir bandymus ją spręsti istorinės raidos perspektyvoje.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Janavičius: NEVYKĖLIO UŽRAŠAI. Apipavidalino ir išleido Henrikas Šalkauskas, iliustravo Eva Kubbos. atspaude "Mintis", Sydney, 1975, 110 p.

TRETIEJI VAINIKAI. Lietuvių poezija išeivijoje 1944 - 1974. Redagav: Paulius Jurkus, Anatolijus Kairys, Pranas Naujokaitis. Išleido "Dialogas", spaudos darbą atiiko M. Morkūno spaustuvė Chi-cagoje, 288 psl., kietais viršeliais, kaina 6 dol.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai