Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
4 balandis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Vitėnas — Jo kapas nežinomas (Julijono Būtėno 25 m. žu-
vimo sukakties proga .............................................................................................. 145

Pranas Visvydas — Eilėraščiai .............................................................................. 150
Bronius Povilaitis — Mūsų fizinė aplinka ............................................................. 152
Jolita Kavaliūnaitė — Kai kurie XVIII amžiaus prancūzų romano
žmogaus dvasios aspektai ...................................................................................... 158

Dr. Albertas Gerutis — Kybartų aktai .................................................................. 164
Jurgis Jankus — Tupu-tu-tupu (Ištrauka iš "Severiuko" .................................... 172

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. Ž. — Petro Juodelio gruoblėtas gyvenimo kelias pasibaigė ............................ 183
B. Ciplijauskaitė — Lietuviški paukštukai ir modernus braižas —
Antano Tamošaičio kūrybinis pasaulis .................................................................. 184

Algis Šimkus — Chicagos "Dainavos" ansamblio "Pamario pasaka" ............... 186
Mūsų buityje ........................................................................................................... 188

KNYGOS
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Amerikos lietuvių istorija anglų
kalba (Dr. Antanas Kučas: Lithuanians in America) ............................................ 190

Atsiųsta paminėti .................................................................................................... 192

ILIUSTRACIJOS
Viršelio 1 psl.: Antanas Tamošaitis — Legenda (aliejus), viršelio 4 psl.: to paties dailininko "Karalius" (aliejus).
Šis numeris iliustruotas dail. Antano Tamošaičio tapybos kūrinių nuotraukomis ir piešiniu Ex libris — 150 psl. Taip pat Antano Tamošaičio, Julijono Būtėno, Kybartų aktų, Petro Juodelio, Stasio Pilkos, Broniaus Jonušo ir Rapolo Skipičio nuotraukomis.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Pilka, aktorius, režisierius, teatro istorikas, miręs vasario 5 Chicagoje. Velionis buvo gimęs Petrapily 1898, ten baigęs Sv. Kotrynos gimnaziją, studijavęs teatro meną, vaidinęs. 1922 grįžęs Lietuvon, įsijungė į teatrą, kaip aktorius ir režisierius. Amerikoje gyveno 1926-1929, su K. Dineika ir A. Vanagaičiu atlikdamas Dzimdzi-Drimdzi teatrines gastroles po lietuvių kolonijas ir statydamas vaidinimus bei pats vaidindamas. Grįžęs Lietuvon, 1929-1944 buvo Kauno Valstybės dramos teatro aktorius ir režisierius. Tremty taipgi tęsė savo teatrinę veiklą. Vokietijoje pasižymėjo literatūriniais rečitaliais, Chicagoje — taip pat rečitaliais ir savo režisuojamais vaidinimais. Teatro ir kultūros temomis rašė St. Meringio ir S. Aukštaičio slapyvardžiais tiek Lietuvoj, tiek Amerikoj. Čia paruošė lietuvių teatro almanachą. Be to, parašė išeivijos teatro istoriją, kuri dar neatspausdinta. Senatvės metus praleido varge, globojamas geraširdžių žmonių.

Bronius Jonušas,

miręs vasario 12 Omahoje, Nebr. Buvo gimęs 1899 Pašilės kaime, Mažeikių apskrity. Mokėsi Rygos konservatorijoje. Kauno konservatorijoje baigė trompe-tės ir karo kapelmeisterių klases. Buvo Lietuvos policijos orkestro dirigentas ir Šaulių sąjungos orkestrų instruktorius, "Dainavos" ansamblio kūrėjas bei dirigentas, vyrų choro vadovas Chicagoje ir "Rambyno" choro — Omahoje, harmonizavo liaudies dainas, kūrė maršus, iki mirties aktyviai dalyvavo lietuvių muzikiniame gyvenime.


Rapolas Skipitis, teisininkas ir visuomenininkas, vasario 23 miręs Chicagoje. Jis buvo gimęs 1887 Panevėžio apskrity, Stulgių valsčiuje. Gimnazijos mokslą išėjo Palangoje ir Šiauliuose. Teisių mokslus baigė Maskvoj 1916. Teisės srity Kaune užėmė svarbias tarnybas, kaip advokatas, teisėjas, apygardos teismo valstybės gynėjas. 1920-22 buvo Lietuvos vidaus reikalų ministeris, be to, ilgametis Draugijos užsienio lietuviams remti pirmininkas ir advokatų tarybos narys. Velionis taip pat bendradarbiavo spaudoje, reiškėsi vertimais, paliko 4 tomus atsiminimų, kurių du išleisti.

Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius: PRANAS DOVYDAITIS. Ateitis, Chicago, 1975. Meninė priežiūra — D. Stončiūtės. XVI + 792 psl. (nuotraukų 16 psl.), 15 dol.

The Works of VVilliam James: PRAG-MATISM. Tai pirmasis tomas W. James raštų pilno leidimo, kurio redaktoriai yra: F. H. Burkhardt (general editor), F. Bowers (textual editor) ir Ignas K. Skrupskelis (associate editor). Harvard University Press, Cambridge, Mass., and London, England, 1975. XXXVIII+316 psl. (pats veikalas "Pragmatism" užima 150 psl., antra didesnė dalis — metodinės F. Bovvers pastabos ir I. K. Skrupskelio parengtas kritinis aparatas).

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spaudai paruošė Rimvydas Šilbajoris. Lituanistikos Institutas, Chicago, 1975. 262 psl.. 5 dol. Duodamos 22 paskaitos, skaitytos minimame suvažiavime.

Jacąues Maritain: PROTU IR TIKĖJIMU. Maritaino raštų rinktinė. Vertė Anicetas Tamošaitis, S.J. "Krikščionis gyvenime" serijos leidinys Nr. 12, Put-nam, Conn., 1975. Knygos mecenatas — kun. dr. M. Kirkilas. 335 psl., 6 dol.

Joseph Ehret: LES BALTES OUB-LIES. Vertė P. Maurice. Editions Notre-Dame de la Porte de l'Aurore, Mont-rėal, 1975. 31 psl.

A. D. Kizlys Kizlaitis: KAS UGDO IR KAS ŽLUGDO TAUTĄ. Atsakymas V. Karosui. 1975. 21 psl.

LITUANUS. 1976, Vol. 22, No. 1, p. 80. Šiame J. A. Račkausko redaguotame numery paties redaktoriaus str. apie Lietuvos mokyklas prieš jėzuitų ordino panaikinimą 1773 m., J. P. Balio — apie Amerikos lietuvių spaudą, A. E. Senno pokalbis su Vc. Sidzikausku.
Skaityti daugiau...
 
JO KAPAS NEŽINOMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS VITĖNAS   
Tautos laisvė yra glaudžiai susijusi su auka. Visiems žinomos aukos, kurias lietuvių tauta sudėjo 1918 m. išsikovodama laisvę. O kai 1940 m. ši laisvė buvo prarasta, okupantas pareikalavo didelės aukos už naudojimąsi šia nepriklausomybės laisve: dešimtys tūkstančių buvo išvežti ar uždaryti kalėjimuose vien už tai, kad jie buvo užaugę laisvėje ir galėjo sudaryti pavojų okupantui.

Tarp tų, kurie turėjo brangiai užmokėti už naudojimąsi laisve, buvo ir Julijonas Būtėnas.

1940 metų birželio mėnesį sovietams okupuojant Lietuvą, jis dirbo ramų žurnalistinį darbą "XX Amžiaus" dienraščio redakcijoj Kaune ir, kaip ir visi susipratę lietuviai, su nerimu stebėjo, kaip okupantas leido savo nagus į Lietuvos kūną. Jis matė, kaip buvo pertvarkoma "XX Amžiaus" redakcija, bandant prisitaikyti okupantui ir šiaip taip išlaikyti nors kiek nepriklausomą laikraštį. Tačiau visos viltys buvo žiauriai sužlugdytos, kai, dar nė mėnesiui nepraėjus po sovietų įsibrovimo Lietuvon, buvo pradėti pirmieji lietuvių veikėjų suėmimai.

Tuo metu buvo suimtas ir dr. Ignas Skrups-kelis, kuris jau buvo pasitraukęs iš "XX Amžiaus" redaktoriaus pareigų. Būtėnas kaip tik gyveno pas jį Kaune, ir patyrė, kad ir pats yra paieškomas. Tokiu būdu Būtėnas turėjo apsispręsti: slapstytis ar vykti užsienin. Jis pasirinko pastarąjį kelią, kaip ir daugelis kitų asmenų, kuriems grėsė suėmimas.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PRANAS VISVYDAS   
TARYBA

Kai metų prieblandoj vardai,
tarsi voratinkliai,
draikytis ima,
gūdžiam epochos kambary
susėda rūpesčio taryba
ir kontinento įvykiuose ieško
stebuklingo masto.

Kodėl Periklis ir Aspazija?
Kodėl baisusis Tamerlanas?
Kodėl Grenadoj Don Žuanas
ir Lietuvoj Jogaila senas?
Kodėl padarė taip, o ne kitaip?

Šilkiniai klausimai, vardai,
vietovardžiai ir būdvardžiai,
tarsi voratinkliai,
su dūmais draikos,
ir niekad nenutyla rūpesčio taryba,
užkimusi nuo ūkanotų žodžių
ir nuo geriausių norų.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai