Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
5 gegužė


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Viktoras Rimšelis, MIC — Žvilgsnis į Lietuvos bažnytinės provincijos
įkūrimo vertę ............................................................................................................................... 193

Julija Švabaitė — Tėvynė (Eil.) .................................................................................................. 200
Leonardas Dargis — "Popramoninės visuomenės" D. Bellio analizė ..................................... 202
Fiodoras ir Anna — Iš Annos Dostojevskajos "Atsiminimų" .................................................. 212
Donatas Šatas — Encyclopaedia Britanica ir jos kritika .......................................................... 216

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje (III-jo Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso apybraižos) .................................................................................................... 223

Vytautas P. Zubas — Hamiltono sidabriniai sukaktuvininkai: "Aukuras" ir "Gyvataras" ... 226
Mūsų buityje .................................................................................................................................229


KNYGOS
Kęstutis Keblys — Raudonas mirties žirgas (Eduardo Cinzo romanas —
"Raudonojo arklio vasara") ....................................................................................................... 230

V. Kulbokas — Hestera (Vacio Kavaliūno romanas Hestera) ................................................. 233
Jurgis Gimbutas — Petro Jurgėlos įnašas skautų istorijai (Petras Jur-
gėla: Lietuviškoji skautija) .......................................................................................................... 234

Vladas Kulbokas — Gabriuko užrašai (Julija Švabaitė-Gylienė: Gabriuko užrašai, I d.) ....... 236
Saulius A. Girnius — Apie Švėkšną ir švėkšniškius (Alicija Rūgytė: Švėkšna) ...................... 238
V. L. — Kai neatsižvelgiama į leidinio bibliografinę pusę ...........................................................239
Prailginamas Valančiaus konkurso terminas .............................................................................. 240
Atsiųsta paminėti .......................................................................................................................... 240

Viršelio 1 psl.: Alfonsas Dargis — Dažyto medžio piaustinio (triptiko) detalė. Viršelio 4 psl.: Ž. Mikšys — Ex libris.
Šis numeris iliustruotas Onos Baužienės, Petro Vaškio, Jono Švažo, V. G. Perovo kūrinių nuotraukomis. Taip pat nuotraukomis: Lietuvos vyskupų (1928), arkivysk. J. Matulaičio, Daniel Bellio, kun. Antano Saulaičio, SJ, Hamiltono "Aukuro" ir "Gyvataro", T. Jono Dyburio, OFM ir Petro Jurgėlos.
Skaityti daugiau...
 
ŽVILGSNIS Į LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS ĮKŪRIMO VERTĘ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VIKTORAS RIMŠELIS   

Lietuvos vyskupai Romoje 1928 m. balandžio 24 d. atvažiavę pas Šv. Tėvą "ad limina". Iš k. į d. vysk. Juozapas Kukta, vysk. Justinas Staugaitis, arkivysk. Juozapas Skvireckas, dr. Jurgis Šaulys, Stasys Girdvainis, vysk. Antanas Karosas, kun. dr. Kazimieras Rėklaitis, MIC, vysk. Kazimieras Paltarokas

Mindaugo krikštas su bažnytine nepriklausomybe
Minint ir vertinant Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimą, mintyje man stovi senovės Lietuvos vaizdas, vaizdas iš XIII šimtmečio. Matau, kad Lietuva buvo narsi tauta, betgi nepajėgianti atsispirti prieš kitas jau krikščioniškas tautas. Tai buvo anų laikų visa Europa, pasakytume, visas krikščioniškasis pasaulis, kuris kariavo prieš pagonišką Lietuvą. Kariaujant prieš visą pasaulį, negali nė viena tauta atsilaikyti. Šitai, man regis, gerai numatė Mindaugas. Tada krikščioniškoje kultūroje visų pirma buvo klausiama, kas yra tiesa, o ne kas yra žmogus. Vadinasi, religinės laisvės, kaip mes ją dabar suprantame, nebuvo. Niekas neklausė, ar tu nori, ar nenori priimti Kristaus tiesą. Jeigu yra tokia tiesa, tai ir tu ją turi priimti. Ką Kristaus mokslo skelbėjai mokė ir skelbė, tai paskui toji tiesa turėjo įsitvirtinti kardo ir ugnies jėga. Asmens neliečiamumas turėjo eiti tiktai drauge su Kristaus tiesos neliečiamumu.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JULIJA ŠVABAITĖ   

Ona Baužienė: Atšlaitė (medžio raižinys)

TĖVYNĖ
1
Tėvynė — Vilniaus žibintai migloje
per lietų,
šauksmas vidurnaktį:
ar čia tu? Ar čia tu?
Tėvynė —
prisilietimas rankų,
seniai palaidotų ir apraudotų,

mirtina miesto tyla
per Vilkaviškį važiuojant,
kapinių akmuo,
Vėlinių žvakė tam, kuris kentėjo ir tam,
kuris kankino,
Skaityti daugiau...
 
"POPRAMONINĖS VISUOMENĖS" D. BELLIO ANALIZĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LEONARDAS DARGIS   
Sociologijos prof. Daniel Bell apie popramo-ninę visuomenę kalba bene per 10 metų, o ir šis terminas jo nukaltas. 1973 m. išėjusi jo knyga The Corning of Post-Industrial Society yra verta išskirtinio dėmesio. Vieni ją vertina teigiamai, o kiti skuba autorių išvadinti fašizmo pranašu, pamiršdami, kad tiek rusų, tiek kinų komunizmas iš esmės irgi naciški. Pats Beilis reikalą dėsto ramiai, plačiai cituodamas ūkinius minty tojus. Knyga nemenkos apimties, o vis tiek labai kondensuota, nes tema nagrinėjama vispusiškai. Šiame rašinyje teks ribotis pagrindiniais ir pačiais aktualiausiais autoriaus keliamais klausimais.

Kai JAV pasiskelbė nepriklausomomis, jų anuometinės 13 valstybių neturėjo nė 4 mil. gyv. Iš jų 750.000 buvo negrai vergai. Jauna valstybė buvo apgyventa jaunų žmonių. Amžiaus vidurkis tesiekė 16 metų. New Yorke tegyveno 33.000 žmonių. Dauguma žmonių gyveno kaime. Valstybė buvo žemės ūkio bei žaliavų kraštas. Šiandien, po 200 metų, JAV visai ne ta valstybė. Gyventojai 75.II.1 paaugo per 214 mil., o jų didelė dauguma gyvena miestuose. Valstybė net nebe pramoninė, o vienintelė pasaulyje popramoninė valstybė.

Panaši kaita vyksta ir visame pasaulyje, kitur dar komplikuojama pasibaisėtino gyventojų augimo greičio. Tiek struktūrinė valstybių kaita, tiek per greitas žmonių dauginimasis kelia sunkiai sprendžiamų klausimų. 1859 m. žemėje gyveno 1 bil. žmonių, 1925 — 2 bil., 1960 — 3 bil., o ketvirtasis priaugsiąs bene apie 1980, arba tik per 20 metų, o penktajam bilijonui užteksią 10 metų.1
Kiekvienas augimas turi būti proporcingas kitiems augimams. Nekontroliuojama per daug didėjanti socialinė šaka gali išaugti iki nereikalingų absurdiškų proporcijų ir kenkti visam ūkiui. Pvz., 1973 ir 1974 JAV buvo persigaminta namų ir vežimų sektoriuose. Tad neparduoti ir nebaigti statyti namai stovi tūkstančiais, daug statytojų subankrutavę, o juos finansavę bankai neiškopia iš sunkumų. Kantriai laukia pirkėjų ir šimtai tūkstančių vežimų. Abiejose šakose nedarbas, o darbininkai išsikovoję pačių geriausių uždarbių, pensijų ir kt. Tokie ir panašūs, kitus pralenkia laimėjimai apmokami mažiau pasiekusių ūkio šakų žmonių. Pastariesiems išsekus, ir visas ūkis susvyruoja.
Skaityti daugiau...
 
FIODORAS IR ANNA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Anna G. Dostovejskaja   

Fiodoras Dostojevskis (V. G. Perovo portretas)
Pirmas susitikimas 1866 m. spalio 3 d., kaip paprastai, atėjau į stenografijos pamoką, kurią vedė Pavelas Mat-vejevičius Olchinas. Mane pamatęs, dėstytojas priėjo ir tarė: — Ar nenorėtum tamsta gauti steno-grafistės vietą? Būsi, tur būt, girdėjus apie rašytoją Fiodorą Dostojevskį? Jis dabar rašo naują knygą, bet kadangi turi labai mažai laiko, tai norėtų angažuoti pagalbon stenografistę. Viso bus apie 10 leidybinių lankų. Na, ką tamsta į tai pasakysi? — Atsakiau, kad apie Dostojevskį ne tik esu girdėjus, bet ir kad jo knygos man labai patinka, kad man bus didelė garbė ... — Na taip, jei tamsta sutinki, — pasakė profesorius, — prašau, štai jo adresas. Namas stovi Stalių gatvės ir Malajos Meščanskajos sankryžoje, Olonkino nuosavybė. Rašytojas prašo, kad tamsta ateitum punktualiai pusę dvyliktos, ne anksčiau ir ne vėliau.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai