Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
6 birželis


LIEPOS KETVIRTOJI MARSE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Radžius   

Vikingo nusileidimo kapsulė. Tai miniatiūrinė mokslinė laboratorija, sverianti apie toną. Matyti išsitiesus žemių pavyzdžiams semti rankena, leidimosi greitį stabdančios raketos, radijo antena ir kt.

Jei viskas gerai seksis, 200 metų nepriklausomybės sukakties proga 1976 m. liepos 4 dieną JAV pati
sau įteiks brangią ir įspūdingą dovaną. Tą dieną bus nutupdytas Viking erdvėlaivis ant Marso paviršiaus. Jau dabar per erdvę sklendžia du erdvėlaiviai ne tik atšvęsti Marse didžiosios šventės, bet ir pasiekti mokslinio triumfo. Gal pasiseks surasti atsakymą į seną ir labai intriguojantį klausimą, ar yra gyvybė Marse?

Pirmasis erdvėlaivis, vadinamas Viking 4, iššautas iš Cape Canaveral 1975 m. rugpiūčio 20 d., pasieks Marsą apie 1976 m. birželio 13 d. Tada jis pateks orbiton aplink planetą ir ruošis nusileidimo operacijoms. Antrasis, Viking B, paleistas 1975 m. rugsėjo 9 d., pasieks Marsą apie 1976 m. liepos 28 d.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Rubšys — Vilties teologija: eschatologinė Dievo karalystė .................................. 241
Antanas Vaičiulaitis — Eilėraščiai ..........................................................................................250
Stasys Lozoraitis — Kelios pastabos Lenkijos ultimatumo klausimu ... .............................. 251
Mirga Girniuvienė — Fizikas W. Heisenbergas apie pozityvizmą, metafiziką ir religiją .... 253
Algirdas Dumčius — Eilėraščiai ............................................................................................. 257
Pranas Jucaitis — Evoliucija, transformizmas ir Teilhard de Chardin
gamtamokslio šviesoje ............................................................................................................ 258

Antanas Tulys — Dovydas ..................................................................................................... 267
Eugenio Montale — Dinard peteliškė .................................................................................... 272

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Leonardas Andriekus — Adomo Galdiko lietuvių dailės galerija ........................................ 273
Viktoras Vizgirda — Stovime prieš skaudžią realybę .......................................................... 275
Vytautas Rastonis — Žvilgsnis į Izidoriaus Vasyliūno asmenį ir kūrybą ............................ 277
A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje ......................................................................... 279
Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės: A. Kuprevičiaus re-
čitalis, Kontroversiško minėjimo neginčytinai iškili simfoninė programa ............................ 281

A. Radžius — Liepos ketvirtoji Marse .................................................................................. 282
Mūsų buityje ............................................................................................................................ 284

KNYGOS
William R. Schmalstieg — Marvano lituanistinė studija ....................................................... 286
Atsiųsta paminėti ...................................................................................................................... 288

ILIUSTRACIJOS
Viršelio 1 psl.: Antanas Mončys — "Dialogas". Viršelio 4 psl.: Vytautas Kašubą — Rūpintojėlis (medis)
Šis numeris, įskaitant viršelius, iliustruotas Adomo Galdiko lietuvių dailės galerijos New Yorke kūriniais. Visos nuotraukos Vytauto Maželio. Be to, nuotraukomis W. Heisenbergo, Meno šventės programos dalyvių (nuotr. Bivainio), Izidoriaus Vasyliūno, Vikingo kapsulės, dr. P. Joniko, dr. S. Bačkio, J. Matulionio ir B. Kviklio.
Skaityti daugiau...
 
VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS L. RUBŠYS   
"Prisiartino dangaus1 karalystė" (Mt 3:2) ir "dangaus karalystė čia pat" (Mt 4:17) yra Jono Krikštytojo ir paties Jėzaus skelbimo2 esminė santrauka. Jėzus paskelbė Dievo Karalystę žodžiu ir darbu (Lk 4:18-22). Gi pirmieji krikščionys skelbė Jėzų kaip tą, per kurį "atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė" (Mk 1:14) ir "Dievo galybė" (Rom 1:16).

Dievo Karalystė Naujajame Testamente yra paslaptinga tikrovė: atėjo ir ateina.3 Per Kristaus Įvykį, — mirtį ir prisikėlimą, — Dievo Karalystė įsiveržė į istoriją galutinai ir lemtingai. Dievo darbu Jėzuje Kristuje istorija atbaigiama ir pradedama nauja tikrovė — Atbaigos Amžius (Escha-tonas). "Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena — praėjo, štai atsirado nauja" (2 Kor 5:17). Kristaus Įvykis — istorijos finalas! Tačiau istorija, — judanti kryžkelė žmonijoje, — vis juda pirmyn. Dievo Karalystė vėluojasi. Atbaigos Amžiaus nuotaika atskiedžiama ilgesio klausimais: "Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai... Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis, — ir mes dejuojame . . . Tuo tarpu esame išgelbėti viltimi" (Rom 8:19.22-24a). Krikščionis tebesimel-džia: "Teateinie Tavo karalystė" (Mt 6:9a. 10a; Lk 11:2b). Dievo Karalystėje vyrauja ne tik Atbaigos Amžiaus nuotaika, bet ir jau, ir dar ne įtampa.

Keturi dalykai mus domins šiame straipsnyje:
1. Kelias į Naujojo Testamento Dievo Karalystės sampratą: metodo klausimas.
2. Pati Dievo Karalystė.
3. Eschatologinė jau ir dar ne įtampa Dievo Karalystėje.
4. Vilties teologija.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS VAIČIULAITIS   

ŽIOGAS

Brenda žiogas
Per atolą.
Rėkia griežlės
Dobiluos.

O miškinis
Kvaišas gieda
Prie verdenės
Ūksmėje.

Ir pakirto
Žiogui kojas —
Tūpė žalias
Po kmynu.

Parymojęs,
Čirpdė smuiką,
Jam čeženo
Aviža.
Skaityti daugiau...
 
KELIOS PASTABOS LENKIJOS ULTIMATUMO KLAUSIMU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASYS LOZORAITIS   
Užsienio lietuvių laikraščiai yra persispausdinę viename lenkų leidiny Paryžiuje (žurnalo Kultūra leidžiamos serijos Zeszyty Historyczne 35-tame sąsiuviny — Red.) paskelbtą buvusio Lietuvos kariuomenės vado generolo St. Raštikio pasikalbėjimą su Kalifornijos universiteto profesorium Richard A. Woytak'u apie Lietuvos - Lenkijos santykius tarp dviejų pasaulinių karų. Pasikalbėjimas papildytas lenkų publicisto K. Okulicz'o komentarais, tarp kurių yra toks sakinys: " . . . 1938 m. vasario mėnesį min. Beck'as buvo susitikęs su min. Lozoraičiu Genevoje ir buvo sutarta dėl tolesnių pasitarimų, bet lietuviai į sutartą vietą neatvykę

Jeigu šis komentaras yra tiksliai atpasakotas ir išverstas į lietuvių kalbą, aš konstatuoju, kad 1) 1938 m. vasario mėnesį aš su Lenkijos užsienio reikalų ministeriu J. Beck'u nesusitikau nei Ženevoje, nei kitur kur; 2) su juo dėl tolesnių pasitarimų nesusitariau ir iš viso nesitariau; 3) lietuviai į sutartą vietą neatvyko, nes tokios vietos nebuvo sutarta.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai