Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
7 rugsėjis


PREL. M. KRUPAVIČIUS SAVO PAŽIŪRŲ ŠVIESOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alaušius   
Petro Maldeikio parašyta monografija Mykolas Krupavičius yra stambus 493 puslapių veikalas, kurį Chi-cagoj 1975 m. išleido Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga.

1972 m., jau po prel. M. Krupavičiaus mirties, buvo išleisti jo "Atsiminimai". Šioj knygoj jis gana išsamiai aprašė savo gyvenimo trisdešimt trejus metus, kuriuos būtų galima pavadinti pasiruošimu misijai nepriklausomoje Lietuvoje. Iš pradžių pasirinkęs mokytojo profesiją ir kurį laiką joj dirbęs, jis vėliau pajuto dvasininko pašaukimą. Po Seinų kunigų seminarijos studijas tęsė Petrapilio dvasinėj akademijoj. Ten jį užklupus I pasauliniam karui, pradėjo ir savo visuomeninį darbą Rusijos lietuviuose, nuo karo pasitraukusiuose iš tėvynės. Voronežo vietinio revoliucinio tribunolo pasmerktas mirti, tai sužinojo ir slaptai grįžo Lietuvon. Valstybės Taryba tuoj pat, 1918 m. antroj pusėj, jį pakvietė su paskaitomis lankyti kraštą — aiškinti atsikuriančios nepriklausomos Lietuvos reikalą ir telkti jam lėšas. Savo "Atsiminimus" M. Krupavičius baigė 1918-19 metų sąvarta.

Kokiomis aplinkybėmis M. Krupavičius augo, mokslus ėjo ir save suformavo, viso to joks biografas nebūtų galėjęs nušviesti, kaip jis pats tai padarė savo memuarinėj autobiografijoj. "Atsiminimai" natūraliai sudarė pagrindą ir P. Maldeikio monografijos apie M. Krupavičių pirmiesiems dviem skyriams (p. 13-105). Pasinaudodamas autobiografine medžiaga, P. Maldeikis gražiai nupiešė kelią, kuriuo M. Krupavičius išaugo į tokio idealizmo politiką, kokių reta.
Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Paškus — Vakarų dvasinis lūžis .......................................................................... 289
Pranas Vaičaitis — Eilėraščiai ........................................................................................... 296
Antanas L. Rubšys — Vilties teologija: eschatologinė Dievo karalystė ......................... 297
Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai ...................................................................................... 301
R. Spalis — Ponia Gledhill ................................................................................................. 302
Vladas Jakubėnas — Trys originalios operos ................................................................... 314
Algis Šimkus — Juodojo laivo priesaika gintaro žemei .................................................... 318

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Pakalnis — Lietuva sukilo prieš 35 metus .................................................................... 322
Leonardas Andriekus — 41 Tarptautinis eucharistinis kongresas .................................. 323
Alina Staknienė— Penktoji Pabaltijo studijų konferencija ............................................... 325
A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje ..................................................................... 329
Leonardas Andriekus — Jis atvėrė senovinės buities gelmę (Dail.
Viktoro Petravičiaus 70 m. amžiaus sukakčiai) ................................................................ 331

Mūsų buityje ....................................................................................................................... 333

KNYGOS
Alaušius — Prel. M. Krupavičius savo pažiūrų šviesoje (P. Maldeikio
monografija: Mykolas Krupavičius) ................................................................................. 334

Atsiųsta paminėti ............................................................................................................... 336

ILIUSTRACIJOS
Šis numeris iliustruotas Viktoro Petravičiaus kūriniais (viršelio 1 psl. — Lietuva, viršelio 3 psl. — Susitikimas, viršelio 4 psl. — Keturios figūros)
ir Prano Vaičaičio, R. Spalio, liet. operos Chicagoje, vysk. A. Deksnio, Penktosios Pabaltijo studijų konferencijos, jaunimo kongreso, V. Petravičiaus nuotraukomis.
Skaityti daugiau...
 
VAKARŲ DVASINIS LŪŽIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS PAŠKUS   
Apraiškos, priežastys ir galimos pasekmės
Vienas iš reikalingiausių žmogui dalykų yra jo įsitikinimas, kad jis gyvena tikslingame pasaulyje. Protavimo galia apdovanotas gyvūnas nori žinoti, kad jis ir jį supantys įvykiai eina į' tam tikrą tikslą. Tuo tarpu šiandienos įvykiai atrodo betiksliai, savyje prieštaraujantys ir net absurdiški. Nepasiduoda jie nei tradiciniams aiškinimams, nei leidžiasi įspraudžiami į senosios pasaulėžiūros rėmus. Ne tik Vakarų pasaulio krikščioniškajai dvasiai, bet net jo medžiaginei gerovei gresia pavojus. Gal dėl to nūdienos žmonės darosi tokie neramūs ir netikri. Dėl tos pačios nerimasties ir mes bandome įvykių maišatyje atrasti kokį nors prasmingą ryšį tarp dabarties kaitos ir praeities patvaros.

Kad nenuklystume nuo tikrovės, savo ieškojimą pradėsime būdingesnių įvykių registracija ir baigsime jų aiškinimu. Svarstydami bandysime atskleisti už šiandienos radikalių reiškinių pasislėpusias idėjas, pasekti jų kilmę bei jų plėtotę. Pagaliau, palietus galimas jų pasekmes individui ir visuomenei, paaiškės aštresnieji naujųjų idėjų iššūkiai.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PRANAS VAIČAITIS   
PRANAS VAIČAITIS
1876 -1976


Lakštingale, gražus paukšteli,
Pas mano langą nečiulbėk,
Į mano gimtinį namelį,
Linksmai giedodamas, nulėk.
Tenai mamelę nuramykie,
Palinksmink baltą galvą jos,
Jai apie mane pasakykie,
Lai apie mane ką žinos.
Tenai kuplioji liepužėlė
Dejuoja vėjo pučiama,
Tenai mamelė sengalvėlė
Vaitoja, manęs laukdama.
Sakyk — sulauksi tuo sūnelį,
Laiminga būsi ir linksma.
Skaityti daugiau...
 
VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS L. RUBŠYS   
(Tęsinys)

3. Eschatologinė jau ir dar ne įtampa Dievo Karalystėje
Dievo Karalystės augantis akiratis istorijos plėtotėje pasirodo tarsi judanti kryžkelė abiejuose Testamentuose. Nuo staigmenos į staigmeną! Jėzaus skelbime Dievo Karalystė yra Tikrovė, kuri įsiveržia iš Anapus, lyg krizė žmogaus gyvenime ir visatos istorijoje. Anqt Pauliaus, "ji yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam" (Rom 1:16). Karalystė — žmogų ir visatą atnaujinantis Dievo darbas Jėzuje.35 Žodis eschatologinė yra graikiškas ir reikalauja rūpestingo dėmesio. Etimologiškai eschatologinis reiškia galutinis, baigminis, paskutinis. Taigi eschatologinė Dievo Karalystė reiškia galutinę, baigminę, paskutinę fazę, galutinį, baigminį, paskutinį tarpsnį išganymo dramoje. Eschatologinė Dievo Karalystė galutinai ir lemtingai užbaigia istorijos tėkmę, nes yra išganančios nuteisiančios Dievo Valios galutinis ir lemtingas įsiveržimas į istoriją. Pagal katekizmą, eschatologija buvo išreiškiama ketvertuku: mirtis, teismas, dangus, pragaras. Tai keturi Paskutiniai (Eschata), arba keturios galutinės Ribos žmogaus gyvenime ir visatos istorijoje. Šis ketvertukas užimdavo paskutinį dogmatinės teologijos skyrių traktate De Novissimis ir būdavo lyg paslaptingu teologiniu priedu apie gyvenimo Ribas. Šventraštis liudija, kad visa teologija (galvojimas tikėjime apie Dievo ir žmogaus santykį istorijoje) yra persunkta eschatologija, nes ji nepasitenkina vien tik su Paskutiniais (Dalykais), arba Ribomis, bet grumiasi su esminės svarbos veiksniais dabartyje. Eschatologija, pagal Šventraštį, yra galvojimas tikėjime apie Dievo buvimą istorijoje. Istorija — Dievo Kelias. Tikėjimas atpažįsta Dievo gijas, — mintį ir darbą, — įvykiuose. Tikėjimas duoda sparnus vilčiai, kuriant ateitį su Dievu. Pranašai atpažino išganančius ir teisiančius Dievo darbus savo meto įvykiuose. Jie, tiesa, nebuvo galutiniai.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai