Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
20 lapkritis


TURINYS PDF Spausdinti El. paštas

Kun. Dr. J. Gutauskas — Krikščioniškoji etika visuomeniniame gyvenime .................. 437
Henrikas N a g y s — Sūnūs palaidūnai, Rudens diena,Mergaitės rankos (eilėraščiai) 441
Dr. Antanas Ramūnas — Pagrindinės linkmės lietuvių pedagogikoje ............................ 442
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė — Po atostogų, Laukinė kriaušė, Viešpatie,
Vienu keliu, Karaliaus sėja, Jei būtum bedvasė (eilėraščiai) ................................ 450—451

Jonas Grinius — Gulbės giesmė (drama) ......................................................................... 452
D r. J. Budzeika — Europos ūkio krizė ............................................................................ 463
Jurgis Blekaitis — Balys Sruoga — asmuo ir teatro kūrėjas ......................................... 466
I. P. — Sava kūryba ir skepticizmas ................................................................................. 472

KŪRYBOS PASAULY
Algirdas Mikulėnas — Naujoji L. Dovydėno knyga ........................................................ 473
A. Džiugėnas — Trys J. Švaisto knygos ........................................................................... 474
M. D. Jesaitytė — Medardo Bavarsko poezijos debiutas ............................................... 476
A. Maceina — Liberalizmo teisinimas .............................................................................. 477
Al g. Vambra — Freiburgo „Ecole des Arts et Mėtiers“ mokinių darbų paroda ............ 481
Juozas Lingis — Monografija apie lietuviškąjį stogą ....................................................... 482

Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
LIETUVI! PDF Spausdinti El. paštas
Parašė red.   

Jeigu Tau rūpi kultūrinė mūsų tautos misija, jeigu Tu nori kūrybiškai bręsti būsimam Lietuvos prisikėlimui — skaityk laisvųjų pasaulio lietuvių žurnalą „AIDUS“.

Šių dienų religiniai, filosofiniai, literatūriniai, meniniai, socialiniai ir kiti kultūriniai klausimai išsamiausiai keliami ir sprendžiami „AIDUOSE“.

Pačių aktyviųjų mūsų rašytojų, mokslininkų ir menininkų naujausius darbus rasi „AIDŲ“ puslapiuose.

Lietuvi, tau neturi pakakti tik laikraštinės įvykių informacijos. Tu ir tremty privalai likti pilnutiniu žmogum. Todėl „AIDAI“ turi būti nuolatinė Tavo lektūra.

Skaityk Pats, užprenumeruok giminėms ir pažįstamiems Europoje ir užjūriuos.

 

Reikalauk „AIDŲ“ stovyklų kioskuos, pas spaudos platintojus arba užsisakyk administracijoje, pasiųsdamas atskiram numeriui 3 DM., o prenumeruodamas trims mėnesiams iš karto — tik 7,50 DM. Pavieniai užsisakę žurnalą gaus paštu. Rašyk „AIDŲ“ administracijai: (13 b) Augsburg, Hochfeld, DP. Baltic Camp. Germany, US.-Zone.


 

 

A I D A I - Lithunian Monthly Cultural Magazine - E C H O E S

 


 

Published under EUCOM
Civil Affairs Divtsion Authorisation for United Nations

Displaced Persons Publicatlon

No. UN DP 204, 11 March, 48

Editor and publisher — Jonas Sakevičius

Mūnchen 27, Rauchstrasse l/II

 

Red. — leidėjas — Jonas Sakevičius.

Redaktorius — Kazys Bradūnas.

Redakcijos narys Jungt. Amer. Valst.
Juozas B. Laučka.

Redakcijos adresas: Munchen 27, Lamontstr. 21.

Administr. — Augsburg, Hoehfeld, D.P. Baltic Camp.

Numerio kaina 3 DM. Trims mėnesiams - 7,50 DM.

 
PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS PDF Spausdinti El. paštas
Gerb. „A i d ų“ skaitytojams pranešame, kad, po valiutos reformos žurnalo spausdinimo išlaidoms nė kiek nepasikeitus, o pajamoms gerokai sumažėjus, norėdami ir toliau nelikti be kultūrinio žurnalo, esame priversti atskiro numerio kainą pakelti ligi 3 DM. Tačiau užsisakantieji trims mėnesiams iš karto moka tik 7,50 DM. Ne Vokietijoje atskiras numeris — 4 DM., trims mėnesiams — 10 DM. Tikimės, kad visi „Aidų“ bičiuliai supras žurnalo sunkumus, likdami ir toliau jo skaitytojai.

„A i d ų“ administracija

 
MONOGRAFIJA APIE LIETUVIŠKĄJĮ STOGĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Lingis   


M O K S L A S

Dr.-Ing. Jurgis Gimbutas. DAS DACH DES LITAUISCHEN BAUERNHAUSES aus dem 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte des Holz-baues. Stuttgart 1948.

Skaitydami palyginamąsias studijas ar vienoj ar kitoj srity, dažnai pasigendame palyginamosios medžiagos iš Lietuvos, lyg arba to krašto nebūtų arba nagrinėjamų apraiškų ten nepasitaikytų. O būna visai priešingai — tų apraiškų, daug ryškesnių ir savotiškesnių Lietuvoje galima užtikti daugiau ir tai ne literatūrinių, o gyvų. Jei koks užsienietis mokslininkas ryžosi kokį lietuviškosios liaudies kultūros klausimą iškelti ir savo rezultatus paskelbti kuria nors visiems suprantamesne kalba, tai tie rezultatai paskui kaip tikras pinigas ir keliauja po literatūrą, o svetimšaliui, kad ir kaip jis objektyvus bebūtų, ne visada pasiseka sučiupti sprendžiamosios apraiškos esmę ir iš to tada, nors ir visai be blogos valios, daromos per greitos ir dažnai klaidingos išvados.

Garbinga ir sena toji mūsų kalba, kalbininkas lenkia jai galvą ir iš gyvo šaltinio savo studijoms stiprybės semiasi. Tik ot gaila, kad tiek lietuvių, tiek kitomis „nepalaimintomis“ kalbomis literatūra neprieinama platesniems mokslo sluogsniams be kitų talkos, o toks literatūra pasinaudojimo būdas šių dienų taip skubančiam mokslininkui nėra jau taip patogus. Jei kas apie mus buvo parašyta kokia nors vakarų Europos kalba, tai ta literatūra, atitinkamą klausimą gvildenant, buvo pasinaudota, čia mokslininkų kaltinti nereikia.
 

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai