Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
9 lapkritis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Petronėlė Orintaitė — Pranas Dielininkaitis Naumiestyje ................................................. 385
Anatolijus C. Matulis — Kalbos vaidmuo psichiatrijoje ..................................................... 395
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai ............................................................................................. 400
Antanas L. Rubšys — Vilties teologija: eschatologinė Dievo karalystė ........................... 402
Aina Zomdega — Gunčiui Zariniui (eil.) ............................................................................... 415
Jurgis Gliaudą — Vaidilos už kapinių .................................................................................. 417

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Stasys Barzdukas — Leonardui Dambriūnui 70 metų ........................................................ 419
Juozas Prunskis — Penktoji laisvojo pasaulio lietuvių šokių šventė ................................. 422
Mūsų buityje ......................................................................................................................... 424

KNYGOS
V. Kulbokas — Rudenys ir pavasariai (Albino Baranausko knyga) ................................. 426
L. Ramelis — Kovotojai už laisvę (Juozas Daumantas: Fighters for Freedom) ............... 429
J. G. — Nacių okupacija J. Matulionio dienorašty ............................................................ 430
Atsiųsta paminėti .................................................................................................................. 432

ILIUSTRACIJOS
Šis Aidų numeris iliustruotas Broniaus Murino tapybos kūriniais. Viršelių 1 psl. — Mėlyna vaza; viršelių 4 psl. — Nebaigta diena (visos nuotraukos V. Noreikos) ir taip pat Prano Dielininkaičio, studentų ateitininkų sąjungos valdybos, persekiojamos Bažnyčios parodos, Jurgio Gliau-dos, Leonardo Dambriūno, šokių šventės, Magdalenos Galdikienės, Albino Baranausko nuotraukomis. Adomo Galdiko piešinys rašalu — 400 psl.
Skaityti daugiau...
 
PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Prunskis   
Tautinių šokių šventės jau pasidarė išeivijoje tokia brangia tradicija, kaip ir dainų šventės. Pirmoji šokių šventė įvyko 1957, antroji — 1963, trečioji — 1968, ketvirtoji — 1972. Visos buvo Chicagoje. Čia centras, kur daugiau šokėjų grupių ir kur lengviau visiems suvažiuoti. Nusistatyta šokių šventes laisvajame pasaulyje ruošti kas penkeri metai, tačiau šiemet surengta metais anksčiau — švenčiant JAV 200 metų sukaktį.

Didžiąją tautinių šokių šventę Chicagoje sutikdamas, jos rengimo komiteto pirmininkas Bronius Juodelis pareiškė:
"Mūsų tautiniai šokiai sukurs mums mažąją Lietuvą kiekviename laisvojo pasaulio kampelyje tol, kol mes juos šoksime. Tad tegul penktosios tautinių šokių šventės džiaugsmas atgaivina visus dalyvius ir svečius, lyg tyras šaltinio vanduo, bekeliaujant per gyvenimo dykumas. Tas džiaugsmas tepalaiko mūsų tautinę sąmonę per daugelį metų ir išugdo naujas generacijas, dirbančias lietuvių tautos gerovei".

Taigi tautinių šokių šventė — ne vienkartinis įvykis, o sąjūdis, kuris patriotine ugnimi uždega plačiąsias išsiblaškiusių lietuvių kolonijas ir telkia mūsų tautai draugus iš kitų tarpo. Šokių šventės proga sustiprėjo mūsų ryšiai su eile šio krašto įžymybių, kai į garbės komitetą įėjo prezidentas Fordas, daugelis senatorių, kongresmanų ir Chicagos miesto galva. Jie atsiuntė iškalbingus sveikinimus, skelbė lietuvių dienas.
Į šokių šventę sveikinimais įsijungė ir vadovaujantieji mūsų tautos žmonės.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
I š   v i s u r. — Kanados lietuvių diena spalio 8-10 sėkmingai vyko Montrea-lyje. Spalio 8 suruoštas simpoziumas, kuriame kalbėta apie lietuvių dalyvavimą Quebeco provincijos gyvenime. Spalio 9 skirta posėdžiams. Svarstyti organizaciniai reikalai. Spalio 10 pasižymėjo itin turininga programa: pamaldomis Šv. Juozapo bazilikoje ir koncertu Claude Champagne salėje. Iškilmingose mišiose pamokslą pasakė kun. V. Martinkus. Koncerto programoje dalyvavo abiejų Montrealio lietuvių parapijų chorai, Hamiltono mergaičių choras Aidas, solistai G. Čapkauskienė, V. Verikaitis ir R. Strimaitis, akomponuojant J. Govėdui. Programą praturtino Montrealio, Toronto, Hamiltono ir Londono (Ont.) lietuvių šokėjų grupės, grojant Toronto ir Montrealio orkestrams.

Eglutė, vienintelis iliustruotas vaikų laikraštėlis, šiemet mini savo 25 m. gyvavimo sukaktį. Jį įsteigė prel. P. Juras ir Bern. Brazdžionis 1950. Iki 1959 laikraštėlį leido Lietuvių Kultūros Institutas, po to — Nekalto Prasidėjimo seselės Putname. Redaguoja ses. Ona Mi-kailaitė. Eglutės sukaktis lapkričio 6 paminėta Clevelande sol. Ginos Čapkaus-kienės ir pianisto Vytauto Puškoriaus koncertu.

M u z i k a. — Čiurlionio ansamblis Eucharistinio kongreso metu pasirodė 3 kartus. Ypatingai minėtinas įspūdingas koncertas rugp. 6 Drexel univ. didžiojoj salėj.
Skaityti daugiau...
 
RUDENYS IR PAVASARIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. Kulbokas   
ALBINAS BARANAUSKAS: Rudenys ir pavasariai arba Užplynių Pultinevičius namie ir svetur. Lietuviškos knygos klubas, 1975, I dalis, 350 psl., 6 dol.

Pavadinimas — "Rudenys ir pavasariai" — lyriškas, o pravardė "Užplynių Pultinevičius namie ir svetur" dvelkia senoviniu stiliumi, senais prisiminimais. Ir tikrai, romaną beskaitant sukyla seniai pasąmonėje nugrimzdę pergyvenimai, lyg kapų vaiduokliai šmėkši kraupūs tolimesnės praeities nutikimai, liejasi mirtino tėvynės ilgesio srovės — pamatyti jei ne gyvus brangius artimuosius (jų daugelio jau nebėra . . .), tai bent išvysti užmirštas sodybas, kapus, pamatyti, kaip Lietuvoj leidžiasi saulė . . . Bet daug čia ir šviesaus, giedro humoro, tirštos satyros, net kandaus sarkazmo. Tai mūsų ir mūsų kaimynų putojančios būties paveikslai.

Baranauskas tapo plačias drobes, verčia lapas po lapo nuo pat Užnemunės po prūsais, sukilimų laikų, per nepriklausomybę, okupacijas, karą, bėgimus, senalietuvių ir tremtinių buitį Amerikoje. Realis-tinėn tikrovėn įsipynę pasakos bei fantazijos sukurti gabalai. Traškus, gyvas stilius, marguliuojąs liaudiškais posakiais; šmaikštus humoras liejasi per kraštus. Dalyvauja, tarsi ir pats autorius šalia geraširdžių savo žmonelių, mėgaujasi jų matoma gamta, dalyvauja jų pokalbiuose, ginčuose, lyg tarp kitko tarstelda-mas savo žodelį, tikrai nekliudantį pašnekos natūralumui.

Bet dažniausiai kalba už jį mėgiamiausias artojėlis Pultinevičius. Bent iš pirmo tomo (o turėtų būti dar du) galėtume pasakyti: kaip tas visas gyvenimas Lietuvoje ir svetur atrodė sveiko proto ir neiškreiptos moralės atstovui — mūsų kaimo žmogui. Bet, Dieve gink, autoriui nė motais mus mokyti.
Skaityti daugiau...
 
KOVOTOJAI UŽ LAISVĘ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. Ramelis   
JUOZAS DAUMANTAS: Fighters for Freedom. Lithuanian Partisans versus the U.S.S.R. (1944-1947). Vertė E. J. Harri-son ir leidėjas — Manyland Books. New York, 1975. 254 psl., 9.95 dol.

Juozas Daumantas, visi žinome, tai herojiškasis laisvės kovotojas Juozas Lukša, krašto 1948 atsiustas į Vakarus ir po trejų metų vėl grįžęs tėvynėn. Šį rudenį sukanka dvidešimt penkeri metai nuo jo žuvimo.

Visiems žinoma, jokių rekomendacijų nereikalinga ir jo knyga, aprašanti Lietuvos partizanų vestą kovą prieš sovietinį okupantą. Pirmasis knygos leidimas, antrašte Partizanai už geležinės uždangos, išėjęs 1950, netrukus buvo išsemtas. Antrasis papildytas leidimas, sutrumpinta antrašte Partizanai, pasirodė 1962. Tad knyga ne tik buvo išleista, bet ir pasiekė skaitytojus.

Seniai reikėjo jos vertimo ir į anglų kalbą. Beleidžiant šią knygą lietuvių kalba, tuojau pat buvo susirūpinta ir jos išvertimu anglų kalbom Tai atliko buvęs Anglijos vicekonsulas E. J. Harrison (1873-1961 Tačiau, kaip informuoja Partizanų antrojo leidimo redaktorius prof. J. Brazaitis, "vertimo rankraštis iš Vli-ko raštinės dėl kurių priežasčių nenuėjo į spaustuvę" (Partizanai, p. 498). Tuo būdu ir užtruko dvidešimt penkeri metai, kol sulaukėme J. Daumanto-Lukšos knygos vertimo anglų kalba.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai