Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
10 gruodis


IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alaušius   
2. VI. Požėlos jaunystės atsiminimai

VLADAS POŽĖLA: Jaunystės atsiminima.!. Redagavo Pranas Čepėnas. Išleido ALSS (socialdemokratų) Literatūros fondas. London, 1971. 355 psl., 4 dol.

Ši knyga liko ligi šiolei nepaminėta per apgailėtiną neapsižiūrėjimą. Verta ji skaitytojų dėmesio dėl pateikiamos medžiagos apie tą kartą, kuri gilino tautinį mūsų atgimimą ir rengė tautą valstybinei nepriklausomybei, o vėliau pati kūrė laisvą gyvenimą. Taip pat šią knygą daro simpatišką tai, kad joj pasiekiama pusiausvyra tarp autobiografinio ir visuomeninio momento. Tokia pusiausvyra, galima sakyti, tiesiog matuoja atsiminimų vertę.

Vladas Požėla (1879-1960) buvo vienas ryškiųjų savo kartos atstovų — socialdemokratų veikėjas, Steigiamojo seimo narys, 1926 m. M. Sleževičiaus kabinete vidaus reikalų ministras, savo profesijoj — iškilus advokatas.

Jaunystės atsiminimus sudaro šeši skyriai. Jų plačiausias skirtas mokslo metams (p. 9-109). Su įdomumu jame skaitome apie lietuviškąją moksleiviją Mintaujos gimnazijoj XIX a. pabaigoj (autorius ją baigė 1900). Ši Latvijos gimnazija gana gausiai telkė lietuvių mokleivių — ligi 200. Mintaujiečiai lietuviai moksleiviai jau nuo seniau buvo įsijungę į tautinio atgimimo sąjūdį, 1890 įsteigdami slaptą Kūdikio draugiją. V. Požėlos atsiminimai pateikia žinių ir apie šią draugiją, ir apie savo bendrabučio lietuviškąjį būrelį, ir apie plačiai išgarsėjusį 1896 metais mokinių pasipriešinimą kalbėti prieš ir po pamokų pravoslaviškas maldas (10 moksleivių dėl to buvo pašalinti iš gimnazijos), ir vėlesnį lietuvišką bruzdėjimą. A. Smetonos, J. Tūbelio, vilniečių veikėjo A. Rymo ir J. Šlapelio, dr. K. Jokanto ir kitų autoriaus mokslo draugų vardai savaime liudija apie Mintaujos gimnazijos vaidmenį mūsų švietimo istorijoje.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
F. Vytenis — Juozas Lukša ................................................................................................ 433
Antanas Girnius — Žemės pavidalas ir dydis .................................................................... 441
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai .............................................................................................. 449
Stasys Raštikis — Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti ......................................... 450
Dr. Povilas Rėklaitis — Antanas Tamošius Bukota — lietuvis filosofas,
Paryžiuje miręs prieš šimtą metų ....................................................................................... 459

Pranas Dom. Girdžius — Lin-Yutangui ............................................................................. 468

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
L. A. — Nobelio premijos laureatai — vieni amerikiečiai ............................................... 469
Leonardas Andriekus — Lietuvių Rašytojų Draugijai 30 m. tremty ............................... 470
Tėv. P. Barius, OFM — Įspūdžiai iš Amerikos Lietuvių R. Katalikų
Kunigų Vienybės seimo ...................................................................................................... 471

A. Radžius — Vikingas Marse .......................................................................................... 473
Mūsų buityje ....................................................................................................................... 474

KNYGOS
Dr. Jonas Grinius — Tris kartus juoktis (Anatolijus Kairys: Trys komedijos) ............. 476
Alaušius — Iš memuarinių knygų: VI. Požėlos jaunystės atsiminimai ........................... 477
Aidų 1976 m. turinys .......................................................................................................... 479

ILIUSTRACIJOS
Viršelių 1 psl. — Vilniaus Aušros Vartų Marija (V. K. Jonyno vitražo detalė pranciškonų koplyčioje Kennebunkporte); viršelių 4 psl. — koplytėlė dabartinėje Lietuvoje (Barstyčiuose). Šis numeris iliustruotas Lietuvos partizanų, žemės geografinėmis ir Paryžiaus senovinių pastatų nuotraukomis. Taip pat Magdalenos Stankūnienės lino raižinio, Stasio Raštikio, Saul Bellow, Birutės Pūkelevičiūtės ir Povilo Gaučio nuotraukomis.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Albinas Baranauskas: RUDENYS IR PAVASARIAI, II dalis. Lietuviškos knygos klubo leidinys, Chicaga, 1976, 347 psl., kaina 6 dol.

Stasys Džiugas: KIŠKUČIO VARDINĖS. Iliustravo VI. Stančikaitė, išleido Lietuviškos knygos klubas, II laida, 56 psl.

ŠVENTOJI DVASIA — BAŽNYČIOS ATNAUJINTOJA. Paruošė prel. dr. Vytautas Balčiūnas, viršelį piešė Ona Mikailaitė, išleido Krikščionis Gyvenime, 1976, 124 psl., kaina 2 dol.

Dorothy Gladys Spider: FOLK FES-TIVALS AND THE FOREIGN COM-MUNITY. Išleido Gale Research Com-pany, Detroit, 1976. 152 psl. Autorė, aprašydama įvairių Europos tautų papročius, nutyli Lietuvą.

BOOKS ABROAD. Leidžia Oklahomos universitetas kas trys mėnesiai, 503-730 psl., vasaros leidinys. Išsami pasaulinės literatūros apžvalga. Rimvydas Šilbajoris recenzuoja Romualdo Granausko novelių knygą "Duonos valgytojai" ir Mariaus Katiliškio "Apsakymus".

Bronius Budriūnas: MIŠIŲ GIESMĖS nr. II. Žodžiai Stasio Ylos. Bendram giedojimui. Broniaus Budriūno K.L.F. leidinys nr. 22; TRAKŲ PILIES GRIUVĖSIUOSE (Iš fortepiono sonatos "Mano tėvynė", leidinys nr. 20;
AUDRINGI DEBESYS VIRŠ KAUNO (Iš sonatos "Mano Tėvynė"), leidinys nr. 9, išleistas Prano Baltakio lėšomis;
BALTIJOS PAJŪRY (Iš fortepiono sonatos "Mano tėvynė", leidinys nr. 21, išėjęs Jarašūno lėšomis; NEMUNAS LAUŽIA LEDUS PAVASARĮ (Iš sonatos "Mano tėvynė"), JAV LB Kultūros Fondo leidinys nr. 53, Chicaga, 1970. Visi kiti išleisti Broniaus Budriūno K. L. Fondo.
Skaityti daugiau...
 
1976 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriekus L. — Eilėraščiai ........................... 361
Asyžietis Pranciškus šv. — Sesers saulės arba su-
tvėrimų giesmė (vertė St. Santvaras) ................. 353
Bradūnas K. — Eilėraščiai ............................ 400
Dumčius Alg. — Eilėraščiai ........................... 257
Pr. D. Girdžius — Lin-Yutangui ....................... 468
Girniuvienė Mirga — Eilėraščiai ...................... 24
Gliaudą J. — Vaidilos už kapinių ..................... 416
Grigaitytė K. — Eilėraščiai '. ....................... 301
Jankus J. — Tupu-tu-tupu (Ištrauka iš "Severiuko") ... 172
Mazalaitė N. — Atlantis (Ištrauka iš knygos) ......... 75
Mazalaitė N. — Darbai ................................ 370
Montale Eug. — Eilėraščiai (vertė St. Žilys) ......... 124
Montale Eug. — Dinard peteliškė (vertė B. Cipli-
jauskaitė) ........................................... 272
Rannit Al. — Autografas, du estiški eilėraščiai (vertė
Br. Raila) ........................................... 64
Saulaitytė M. — Nida (eil.) .......................... 9
Spalis R. — Ponia Gledhill ........................... 302
Šlaitas Vl. — Eilėraščiai ............................ 449
Švabaitė J. — Tėvynė (eil.) .......................... 200
Šv. Pranciškaus Taikos malda ......................... 372
Tulauskaitė G. — Eilėraščiai ......................... 58
Tulys Ant. — Dovydas ................................. 267
Vaičaitis Pr. — Eilėraščiai .......................... 296
Vaičiulaitis Ant. — Tarp šieno pradalgių ............. 127
Vaičiulaitis Ant. — Eilėraščiai ...................... 250
Visvydas Pr. — Eilėraščiai ........................... 150
Zomdega Aina — Gunčiui Zariniui (eil., iš latvių
kalbos vertė H. Nagys) ............................... 415
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai