Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
25 spal.-lapkr.


TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
J. Brazaitis — Antras veiksmas prasideda ............................... 145
Juozas Kėkštas — Sūnus (eil.) .................................................. 148
J. Vaišnora, M. I. C. — Ecce Sacerdos Magnus ...................... 149
Vincas Jonikas — Eilėraščiai .................................................... 152
Dr. A. Baltinis — Žmogaus krizė ir krikščionybė ..................... 153
Paulius Jurkus — Juodvarniai (pasakos —poemos tęsinys) ... 157
Dr. P. Jonikas — Kodėl rašome aukštaitiškai? ....................... 159
Jonas Grinius — Šešėlis (Gulbės giesmės epilogas) ............... 165
Alfonsas Nyka Niliūnas — Nepriklausomos Lietuvos poezija
(Individualizmo atgimimas ir įsigalėjimas) ................................ 172

Jonas Mekas — Du sonetai ...................................................... 177

KŪRYBOS PASAULYJE
KNYGŲ VERTINIMAI
A. Maceina — Naujasis Psalmynas .......................................... 178
J. G. Miliušis — K. Bradūno „Apeigų“ lyrika .......................... 179
A. Gražiūnas — P. Tarulio „Žirgeliai padebesiais“ .................. 181

RELIGIJA
Sušelptasis — Atmestoji išmalda ............................................... 183

VISUOMENĖ
A. Mc. Neatgailėję žmonės ........................................................ 184
J.Ž-kas — Kur pasuks vokiečių krikščionys demokratai? ...... 185
J. Gintautas — Kaip JAV platinti lietuvių spaudą? .................. 186

LITERATŪRA
Kun. Dr. V. Cukuras — Dostojevskis ir mūsų laikai ............... 187
Juozas Kėkštas — Lietuviams rašytojams tremtyje
(atviras laiškas) .......................................................................... 189


MENAS
Ign. Šlapelis — Dailininkas Petras Kiaulėnas .......................... 189

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS .............................................................. 191
Skaityti daugiau...
 
AIDAI PDF Spausdinti El. paštas

DRAUGAS


Yra vienintelis lietuviškas, patriotinės krypties, krikščioniškos minties dienraštis pasaulyje. Jis Jus sutiks atvykstančius į Jungtines Amerikos Valstybes.
Įsikūrę Naujame Pasaulyje, jį užsiprenumeruodami, ir sau turėsite gerą informacijų šaltinį ir paremsite lietuviškos kultūros reikalą.
„DRAUGAS“ yra didžiausias ir pigiausias, lietuvių dienraštis išeivijoje.
DRAUGO adresas: 2334 S. Oakley Ave., Chicago, III.
Visiems išvykstantiems į Kanadą, JAV ir kitas žemės rutulio vietas pranešama, kad

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

siunčiama visiems bargan, ligi jie užsidirbs apsimokėti: Kanadoje 3 dolerius, JAV, Anglijoje ir kitur 3,50 dol., ir Australijoje 4 dol. Geriausia pingus siųsti pašto arba banko perlaida. Adresas: „Nepriklausoma Lietuva“, 3 A -4th Ave., Ville Lasalle, Montreal, Que., Canada.


TAUTINIAI DRABUŽIAI

Gražius ir originalius tautinius drabužius užsisakykite prieš išvykdami į užjūrius. Informacijų reikalu rašyti: A. Mažeikai, (20b) Watenstedt/ū. Braunschweig, Litauerlager (Wohnheim 2/3).

 

 

AIDŲ atstovai

J. Amerikos Valstybėse: J. Sakevičius c/o Mr. J. Balukas, 9853 So
Lowe Ave, Chicago, I 11.
Anglijoje: J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stamford Bridge, Nr. York.
Kanadoje: St. Dargis, 83 Euclid Ave., Toronto, Ont.
Australijoje: Valerijus Gražulis, Railway Station, Exeter N. S. W.
Venecueloje: J. Kukanauza; Quinta „Neyhda“, Av. Tachira, Urb.
Guaicaipuro, Caracas, Venezuela, S. America.

________


A I D A I - Lithunian Monthly Cultural Magazine - E C H O E S

Published under EUCOM
Civil Affairs Divtsion Authorisation for United Nations
Displaced Persons Publicatlon
No. UN DP 204, 19 October, 1949
Editor and publisher — Paulius Jurkus Schwabisch Gmūnd, Bismarckstr. 1.

Red. — leidėjas — Paulius Jurkus
Redaktoriai — Jonas Grinius

Redakcijos ir Administracijos adresas:
(14 a) Schwabisch Gmūnd, Bismarckstr. 1

Atskiras numeris 2 DM

Printed by Karl Hofmann, Schorndorf
Circulation: 2000

 
SŪNUS PDF Spausdinti El. paštas
Vienatvėj neramus subrendo,
Kančios ir sielvarto sūnus.
Jis eina vis rankas į tolumas ištiesęs:
Jam plaukus vėjai taršo, mint šalnos kanda,
Jam širdį kausto jausmas neramus — — —
Gyvenimo pavojus nugalėjęs ir mirties,
Suprato aiškiai iškovotą tiesą:
Toks turi būt žmogus
Gyvenime. Toks motinai sūnus.
* * *
Dabar jis eina per užgesusių fontanų aikštę.
Ant akmeninės žemės gula aukštos nakties kolonos rusvos.
Taip vaikščioja
Tarp tų kolonų jis, galvodamas apie kovas įvykusias ir būsimas
Ir apie tai, kaip po našta dienų
Žmogus, daug kartų kritęs ir parklupęs —
Pakils iš po tamsiųjų pelenų:
Pavasariniai vėjai dangų plaks,
Ir skambios upės, ištvinusios iki akiračio krantų,
Į sunkiai iškovotus tolius plauks.
 
ECCE SACERDOS MAGNUS PDF Spausdinti El. paštas

J.E. Vyskupo Pr.Bučio 50 metų kunigystės proga

Jo Ekscelencija vyskupas Pranciškus — Petras Bučys šiemet švenčia savo kunigystės 50 metų jubiliejų. „Aidų“ redakcija, norėdama šį retą įvykį paminėti, prašė mane parašyti straipsnį apie garbingąjį Jubiliatą. Imdamasis šio darbo aš jaučiuosi, kaip nykštukas prieš milžiną, kuriuo tik iš tolo galima stebėtis, juo gėrėtis, bet niekada jo neapimti. Vysk. Bučio didinga, bet drauge ir kukli asmenybė savyje sukaupia tiek sričių, tiek dvasios turtų, kad apibūdinti tą apaštalų įpėdinį — vyskupą ir lietuvių tautos sūnų yra tiesiog neįmanoma. Vyskupas ir vienuolis, rašytojas ir mokslininkas, profesorius ir aukštųjų mokslų organizatorius, visuomenininkas ir atsiskyrėlis — vienuolis — tai vis sritys, kurios reikalauja atskirų studijų, ir kiekviena iš jų apimtų atskirą knygą. Todėl ir šio straipsnio autorius net nebando išsamiau charakterizuoti gerb. Jubiliato taip gausios darbo veiklos, nesiima analizuoti sudėtingos, bet drauge ir taip vieningos jo asmenybės. Teks pasitenkinti tik kurį laiką šalia Jubiliato stovėjusio stebėtojo pastabomis ir tuo būdu atiduoti padėkos duoklę tam, iš kurio taip daug gauta. Tai bus sūnaus savo tėvui pagarbos žodis.

Gražus laiko tarpas — 77 amžiaus metai — buvo toji dirva, kurioje visu pilnumu ir grožiu išsiskleidė taip turtinga ir daugeriopa J. E. vysk. Bučio asmenybė. Ir kas nuostabiausia, kad jo asmenybėje taip skirtingos ir įvairios darbo sritys susiderino į vieną gražią visumą, nesuskaldė jo asmenybės. Kokio darbo Jubiliatas ėmėsi, jis visur išliko tas pats Bučys. Kiekviena jo pasirinktoji darbo šaka yra savotiškai charakteringa, pasakytume bučiška. Kuri jų yra dominuojanti, sunku pasakyti. Prie kiekvieno darbo baro vysk. Bučys priėjo su giliu moksliniu pasirengimu, su gryna intencija ir meile, visur ir visada jieškodamas gėrio, gindamas tiesą, nuspalvindamas meile. Šios savybės iškėlė jį aukščiau laiko ir jo įvykių.

Skaityti daugiau...
 
ANTRAS VEIKSMAS PRASIDĖJO PDF Spausdinti El. paštas

1. Emigracijos drama. Tremtiniai sparčiai virsta emigrantais. Kurie iš Vokietijos jau išvyko, ne vienam prašneko sentimentas: o vis dėlto čia buvo širdžiai ramiau; čia buvo žemė, kurios ribos susisiekia su mano tėvynės laukais; čia buvo sava stovyklos bendruomenė, kurioje žmogus buvai kaip augalėlis su lietuviškos žemelės velėna ... Vandenynai dabar atrėžė nuo tėvynės sausumos. Išbarstymas po visus kraštus sutraukė bendruomeninius ryšius. Tik dabar tremtinys pasijunta virtęs pilna prasme displaced person — išvietintasis.

Tai pradžia tremtinio dramos antro akto — emigracijos.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai