Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
2 vasaris


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius — Antanui Maceinai 70 metų ................................................................................ 49
Juozas L. Navickas — Maceinos filosofijos samprata ir metodas ............................................... 58
Kęstutis Skrupskelis — Maceinos "Religijos filosofija" .............................................................. 65
Antanas Jasmantas — Kohelet (eilėraščiai) .................................................................................. 71
Kęstutis K. Girnius — Filosofijos interpretacija: A. Maceinos "Filosofijos kilmė ir prasmė" ... 73
Paulius Rabikauskas — Filosofija Lietuvoje XVI - XVIII amžiais (R.Plečkaičio studija) ........... 83

Šis Aidų numeris iliustruotas prof. Antano Maceinos gyvenimo ir lietuvių liaudies meno nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — prof. Antano Maceinos portretas. Viršelių 4 psl. — Koplytstulpis (detalė).
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
ANTANUI MACEINAI 70 METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Girnius   

Šių metų sausio 27 prof. dr. Antanas Maceina sulaukė septyniasdešimt metų amžiaus. Savo gausiais raštais jis reikšmingai gyvino išeivijos kultūrinį gyvenimą ir pasiekė išskirtiną poveikį. Todėl ir paminime šią A. Maceinos amžiaus sukaktį, jam skirdami šį mūsų žurnalo numerį.

A. Maceinos filosofijai šiame numery skiriami straipsniai yra gana specialūs. Tad kaip įvadą į šiuos straipsnius pravartu pateikti pagrindinius biografinius bei bibliografinius duomenis, kad būtų sudarytas lyg panoraminis žvilgsnis į A. Maceinos asmenį ir veikalus.

A. Maceinos biografija yra paprasta, panaši į visų profesorių, ir vis dėlto ne visai tokia jau paprasta. Jau tai daro ją ne visai paprastą, kad Maceinos studijas dalijosi teologija ir filosofija. Baigęs Prienų gimnazijoj penkias klases, jis stojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. Iš viso penkerius metus joj mokėsi (buvo pasitraukęs ir pradėjęs studijas universitete, po metų vėl jon grįžo, nes įsitikino savo pašaukimu, bet seminarijos vadovybės po metų buvo patartas grįžti "pasaulin"). Reikia pridurti, kad dar ir Vokietijoj, 1949 m. persikėlęs į Freiburgą, tenykščiame universitete tris semestrus klausė fundamentalinės ir dogmatinės teologijos paskaitų. Tad suprantama, kodėl tarp Maceinos veikalų žymi vieta tenka ir teologiniams raštams.
Skaityti daugiau...
 
K O H E L E T PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS JASMANTAS   
Aš, Kohelet, buvau Izraelio karalius Jeruzalėje ... Ir mačiau, kas dedasi žemėje . . . : Dievybė vaikšto užpustytom pėdom".
Ekleziastas 1, 12-14; 3, 15.


M o z ė

Tu nedegei eržkėtroželės krūmu
Ir neliepei basam Tavęsp artėti.
Dairiaus aplink. O niekur neregėti
Nė vinguriuojančio ruoželio dūmų.

Tu nesiuntei manęs pas faraoną,
Ir aš lazdos nepaverčiau į žaltį.
Ėjau tik kamarėlėn kruopų malti
Linamynės mergaičių vakaronei.

Krauju ožiuko staktų nežymėjom
Ir sriubą srėbėm strėnų nesujuosę.
Dainavome visi. Dainavo uosiai.
Dainavo vėjas gelstančiom alėjom.


Va i d u o kl i s

Pažvelki, Viešpatie! Šie kauburėliai —
Tai užpustytos Tavo pėdos.
Tik lukterki! Kai saulė bus nusėdus,
Ir ūbauti pradės liekne pelėdos,

Tu pamatysi, kaip klajūnei vėlei
Drobulę skolini, kurioj pats prisikėlei.

Tik žemė nedrebės, kai ji iš kapo
Išeis pavaikštinėt beržų alėja;
Tik moterys su kvepalais nebus atėję,
Tik neskubės, kaip Tu, jinai į Galilėją,
Nė nešiurens tarp rudeninių lapų —
Tokia tyli, tokia tyli ji tapo.
Skaityti daugiau...
 
FILOSOFIJOS INTERPRETACIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KĘSTUTIS K. GIRNIUS   

A. Maceinos "Filosofijos kilmė ir prasmė"

Prof. dr. Antano Maceinos naujoji knyga Filosofijos kilmė ir prasmė (Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Roma 1977) yra autoriaus bene pats plačiausio filosofinio užmojo veikalas. Autorius ne vien tik siekia šiame veikale apibrėžti filosofiją, t. y. atsakyti klausimą, "kas yra filosofija?", bet, remdamasis šiuo apibrėžimu, jis suteikia Dievo buvimo įrodymą. Ir ne šiaip kokį Dievo buvimo įrodymą, bet visiems galiojantį ta prasme, kad įrodymas nepagrįstas kokiomis nors ne visiems priimtinomis metafizinėmis prielaidomis. Šios knygos svarba dar išryškėja, autoriui pasisakius, kad veikalas sistemingai pagrindžia jo Religijos filosofijos svarstymus. Tad galėtume šią knygą laikyti Maceinos filosofijos kertiniu akmeniu.

Bent filosofų tarpe įprasta knygas kritiškai sutikti, t. y. daugiau dėmesio skirti kylantiems klausimams, neaiškumams, parodyti vietas, kur nepakanka argumentų ar kur jie, recenzento nuomone, yra neįtikinami. O knygos teigiamybes gali matyti ir pats skaitytojas. Šio įpročio neatsisakysiu, bet iškart pabrėžiu, kad šis veikalas yra vienas iš pačių svarbiųjų lietuvių filosofijos istorijoje. Ar skaitytojas sutiks ar nesutiks su Maceinos pagrindinėmis išvadomis mažiau svarbu už faktą, kad Maceina savo mintis logiškai ir nuosekliai plėtoja gražia, tiesiog pasigėrėtinai gryna lietuvių kalba (kone visai net ir be tarptautinių terminų). Maceinos knygą turėtų skaityti visi besidomintieji abstrakčiomis problemomis vien tik dėl autoriaus pajėgumo ir sunkiausias problemas taip aiškiai išdėstyti.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai