Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
4 balandis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Puzinas — Dr. Jonas Basanavičius — Lietuvių mokslo draugijos
steigėjas ir ugdytojas ................................................................................................................... 141

Vitalija Bogutaitė — Iš ciklo Apokalipsė (eil.) .......................................................................... 146
Antanas Butkus — Ateroskleroziniai kraujagyslių pakenkimai ir klinikinės komplikacijos .. 148
Jurgis Gliaudą — Vyskupo šešėlyje .......................................................................................... 159
Vincas Natkevičius — Idėjos Jurgio Baltrušaičio poezijoje ..................................................... 165

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Tomas Venclova — Dabartinė padėtis Mažojoj Lietuvoj ......................................................... 172
J. G. — Du iš daugelio (Inž. J. Gimbutas ir gyd. K. Ambrozaitis) ............................................ 174
Mūsų buityje ................................................................................................................................ 177

KNYGOS
L. Rantelis — L. K. B. Kronikos III tomas .............................................................................. 178
Pr. Visvydas — Keliaujant po savąsias valdas (Kazio Bradūno "Alkana kelionė") .............. 182
Juozas Prunskis — VI. Juodeika apie marksizmo iliuziją ........................................................ 184
Steb. — 50 lietuvių novelės metų (Stepas Zobarskas, red.: The Lith-
uanian short story: 50 Years) ..................................................................................................... 184

K. R. — Pozityvus lietuvio muziko pagerbimas (Julius Sinius: Dai-
nos ir giesmės broliams lietuviams) ........................................................................................... 187

Dr. Jonas Grinius — Atitaisytinas apsirikimas ........................................................................ 187
Klaidų atitaisymai, Laiškai redakcijai, Atsiųsta paminėti ........................................................ 188
Viršelių 1 psl.: Adomas Galdikas — Pavasaris Freiburge (tempera). Viršelių 4 psl. to paties dailininko — Takas parke (tempera). Šis numeris iliustruotas Alfonso Dargio (Dvi figūros — 146 psl.), K. Sklėriaus kūrinių nuotraukomis ir taip pat nuotraukomis Lietuvių mokslo draugijos komiteto, Jurgio Gliaudos, Jurgio Baltrušaičio, dr. Jurgio Gimbuto, dr. Kazio Ambrozaičio, prof. Balio Vitkaus, Kazio Bradūno, prof. VI. Juodeikos. Antano Butkaus straipsnis iliustruotas specialiom nuotraukom iš medicinos srities.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette S t, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
Skaityti daugiau...
 
KLAIDŲ ATITAISYMAS, LAIŠKAI REDAKCIJAI, ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
KLAIDŲ ATITAISYMAS
Be tų korektūros klaidų, kurios pačių skaitytojų pastebimos, šių metų sausio numery atitaisytinos šios korektūrinės klaidos, kurios savaime yra nepastebimos. Būtent: p. 1, II skilty 17 eil. iš ap. turi būti: bendravimo (ne bendradarbiavimo); p. 3, I skilty 16 eil. iš virš.: gyvavimas (ne gyvenimas); p. 3, II skilty praleistas antros pastraipos iš ap. pirmasis sakinys: Lietuvių rašytojų draugija rinko valdybą naujam trimečiui, pirmininku liko L. Andriekus; p. 4, I skilty 18-19 eil. iš virš.: balsavo 213) tradiciškai Dainavoj (ne — balsavo tradiciškai 213) Dainavoj); p. 10, I skilty 7-8 eil. iš virš.: baigiame apžvalgą informacija (ne baigiame apžvalga, informacija); ten pat 14 eil. iš virš.: Baigiamas ir (ne Baigiamasis ir); p. 11, I skilty 18 eil. iš virš.: laikėsi (ne lankėsi); p. 13, II skilty 18 eil. iš ap.: Gray (ne Grey); p. 14, I skilty 18 eil. iš virš.: Staten (ne — Steten), ten pat 2 eil. iš ap. Kuhlmann (ne Kuhlman); p. 16, II skilty 5 eil. iš ap.: pedagogai (ne — pedagogikai). Be to, kaip laišku nurodė A. Norimas-Mironas, liko nepažymėta, kad jis, nuvykęs iš JAV, dalyvavo 1976 m. Australijos Lietuvių dienose — jose su žmona aktore skaitė savo kūrybą,
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai: 40 dol.: dr. M. Devenis, St. Monica, CA.; 30 dol.: Jonas Jukna, Nuernberg, W. Germany.

Garbės prenumeratoriai:. Po 25 dol.: Stepas Markus, Culver City, CA.; Vincas Tuskenis, Palm Springs, CA.; dr. J. S. Žmuidzinas, Glendale, CA.; prel. Vytautas Balčiūnas, Thompson, CT.; dr. Alf. Stankaitis, Wethersfield, CT.; dr. Elena L. Liatukienė, Washington, DC; Jonas Jankauskas, St. Petersburg, FL.; Ant. Balčytis, Vita Baleišytė, Donatas Bielskus, Jonas Jurkūnas, Juozas Masilionis, Emilija Meškauskienė, Petras Rasutis, M.D., dr. Jurgis Starkus, dr. Vac. Šaulys, Chi-cago, IL.; Petras Kisielius, M.D., Cicero, IL.; M. Indreika - Biskis, M.D., Downers Grove, IL.; kun. Vyt. Memenąs, Mokena, IL.; R. Sidrys, M.D., Streator, IL.; Stasys Tamulionis, Western Springs, IL.; Pranas Averka, Rozalija Petronienė, So. Boston, MA.; inž. J. A. Rašys, Cam-bridge, MA.; Vyt. Žiaugra, Roslindale, MA.; dr. L. Bajorūnas, South-field, ML; Bened. Neverauskas, Sterling Hts., ML; dr. Silva Pragulba, Highland Park, ML; kun. Leonardas Musteikis, Plainview, NE.; kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, NJ.; Juozas Giedraitis, E. Northport, NY.; Irena Okunienė, Flushing, NY.; dr. Bronis J. Kasias, Wyoming, PA.; Paulius Dalinda, K. Gečas, Vyt. Montvilas, Vladas Šaltmiras, J. Varanavičius, Toronto, Ont; K. Berteška, Verdun, Que.; Rimas Mitalas, London, Ont; Alex Plėnys, Mississauga, Ont., Canada; Povilas Baublys, Villefranche S/Mer, France; Augustinas Kubilius, Edwardstown, SA, Australia; Jonas Lūža, Greenford, Middlesex, England.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas

 
VL JUODEIKA APIE MARKSIZMO ILIUZIJĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Prunskis   
VLADAS JUODEIKA: Didžioji iliuzija. Marksizmas teorijoje ir tikrovėje. I tomas. Išleido autorius. So. Boston, Mass., 1978. 720psl., 15 dol.
Tai pati išsamiausia Markso sistemos studija, kokią mes turime lietuvių kalba. Amžiną atilsį Vladas Juodeika Lietuvoje buvo rašęs Vaire, Židiny, Tautos Ūky (kurio net buvo vyr. redaktoriumi) ir kt., tačiau išeivijoje mes nedaug jo straipsnių te-matydavome, ir dėl to ši jo knyga buvo maloni staigmena.

Bet jis buvo kvalifikuotas šiam užmojui. Ekonomistas, Grazo universitete gavęs daktaro laipsnį už disertaciją apie Lietuvos žemės reformą, turėjo plačią praktiką ekonominėje srityje, būdamas finansų ministerijos referentas, kainų tvarkytojas, pramonės departamento direktorius etc., dėstytojas Vytauto D. universitete, o JAV-se — Šv. Benedikto kolegijoje, Briar Cliffe kolegijoje, Portlando universitete.
Lietuvai atsikuriant, VI. Juodeika savanoriu stojo į kariuomenę, ir dabartinis Lietuvos likimas, kai ji tapo marksistinio imperializmo auka, gal jį ir palenkė imtis šios agresyvios sistemos studijų, kurias jis gilino, dėstydamas kursą tose aukštosiose mokyklose. Kaip įžangoje sako: "Dabartiniam pasimetusiam, dieviškos palaimos netekusiam žmogui politinė ideologija tapo nauja gyvenimo pasaulėžiūra, užpildžiusia jo sielos tuštumą". O jis ryžosi atskleisti, kokia klaida tą tuštumą užpildyti marksistinės sistemos iliuzija. Stebėdamas, kaip dabartinė darbininkija taip jau godžiai nepuola prie marksizmo, o daugiausia savo ginklanešių Marksas randa tarp studentų ir paviršutiniškesnių intelektualų, autorius nusprendė, kad "intelektualinėj plotmėj pirmiausia su juo tenka stoti akistaton".
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai