Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
5 gegužė


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Oskaras V. Milašius — Du politiniai mesianizmai .................................................................. 189
Eglė Juodvalkytė — Vėduoklė (eil.) ........................................................................................ 196
Antanas Dundzila — Šių dienų informacijos revoliucija ir kompiuteris .................................. 198
Anšlavs Eglitis — Kalnų griūtis ................................................................................................ 206
Jonas Tuzinas — Dr. Jonas Basanavičius — Lietuvių Mokslo Drau-
gijos steigėjas ir ugdytojas ........................................................................................................ 213


IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Pi. — Tarptautinis PEN Klubas — pasaulinė rašytojų organizacija .... .................................. 223
Juozas Prunskis — Katalikų spaudos biuras Lietuvoje .......................................................... 225
J. Gld. — Apie Anšlavs Eglitį ................................................................................................... 226
Mūsų buityje .............................................................................................................................. 227

KNYGOS
Viktoras Rimšelis — St. Ylos "Jurgis Matulaitis" ................................................................. 228
Sh. Hol — Sauja skatikų ........................................................................................................... 229
J. G. — Lituanistikos instituto suvažiavimo darbai ................................................................. 230
V. s. Pr. Karalius — Skautiškųjų vienetų vadovai ir vadovės (kun.
Antanas Saulaitis, SJ) ................................................................................................................ 232

A. Rubšys — Broliai pradėkim (Benvenutas Ramanauskas, O.F.M.) ................................... 233
Antanas Skėrys — A. Tenisono atsiminimai ............................................................................ 234
Atsiųstą paminėti ........................................................................................................................ 236
Šis numeris iliustruotas Vlado Žiliaus tapybos ir grafikos nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Transformacija (aliejus, 52 x 52, New Yorkas, 1977). Viršelių 4 psl. — Nr. 42 (aliejus, 46 x 46, Vilnius, 1976). Taip pat kompiuterių bei dr. J. Basanavičiaus gyvenimo nuotraukomis. Be to, Anšlavs Egličio, dr. Jono Puzino, kun. Juozo Prunskio ir Benvenuto Ramanausko, O.F.M., atvaizdais.
Skaityti daugiau...
 
DU POLITINIAI MESIANIZMAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė OSKARAS V. MILAŠIUS   

Kai prisimename Milašių, neišvengiamai iškyla mūsų sąmonėje jo poetinė kūryba — Les Elėments, Les Sym-phonies, Cantiąue de la Connaisance. . . Milašius — poetas, poetas ne tik kūryboje, bet ir gyvenime, visuose gyvenimo aspektuose. Labai taikliai apibūdino Milašių Oscar Wilde, kai, pamatęs Milašių su Morėas įeinančius į poetų sueigos salę, sušuko: štai Morėas —poetas ir štai Milašius — Poezija!

Tačiau Milašius daugiau kaip septynerius pajėgiausius ir kūrybingiausius savo gyvenimo metus paskyrė diplomatijai, atstovaudamas Lietuvai pačiu sunkiausiu jos atsikūrimo laikotarpiu (1918 - 1925). Tuos savo brandaus gyvenimo metus Milašius dirbo savo protėvių žemės laisvei su stebinančiu ryžtu ir ištverme. Iškilaus poeto — mistiko asmenybė ir diplomatiniame darbe reiškėsi kilniomis idėjomis, dėl kurių Lietuvos atstovybė tuo metu buvo iškilusi į labai garbingą vietą Paryžiaus diplomatiniuose sluoksniuose.

Čia pateikiamas Milašiaus rašinio "Deux Messianismes Politiąues" vertimas, atliktas iš mašinėle rašyto teksto (gauto iš dr. S. A. Bačkio — Red.), kuris, atrodo, dar nebuvo ištisai spaudoj paskelbtas. Tik paskutinis šio straipsnio ketvirtadalis buvo išspausdintas 1959 m. dviejuose Andrė Silvaire leidyklos leidiniuose: C. V. de L. Milosz (1877 -1939), p.p. 34-41, ir Textes Inėdite de O. V. de L. Milosz, p.p. 35-43.
Versdama šį tekstą stengiausi laikytis kuo arčiausiai originalo, kuris parašytas gana komplikuotais sakiniais. Verčiau kaip dokumentą, dėl to vertimo kalba kai kam gali atrodyti stokojanti sklandumo.

Bus skaitytojų, kuriems atrodys keistos kai kurios Milašiaus politinės pažiūros, pavyzdžiui, kad ir jo pastaba, jog primityvių tautų kolonizacija ne visada ir ne visur buvo visuotinė blogybė. Ta pastaba lyg ir nesiderintų su mūsų laikų civilizacijoje vyraujančia demokratine doktrina. Šį straipsnį Milašius rašė prieš daugiau kaip penkiasdešimt metų. Bet ir tuo metu Prancūzijoj vyravo demokratinės idėjos ir Paryžiaus intelektualiniuose bei politiniuose sluoksniuose, kuriuose Milašius aktyviai dalyvavo, turėjo būti svarstomos tautų laisvinimo idėjos. Milašius jau tada numatė problemas, su kuriomis išlaisvintoms primityvioms tautoms teks susidurti kuriant nepriklausomą gyvenimą. Todėl jo demokratijos sąvoka buvo pragmatiškesnė, negu mūsų laikų. Šiame straipsnyje Milašiaus keliamų politinių idėjų supratimą palengvintų preliminarinis susipažinimas su ankstyvesniais jo filosofiniais - metafiziniais raštais, ypač su Ars Magna ir Les Arcanes.
Vertėja


Ce ne sont plus des mers, des degrės, des riviėres qui bornent Theritage entre l'umanitė: Les bornes des esprits sont leur seules frontiėres; Le monde en s'eclairant s'ėlėve a l'unitė.
Lamartine
Skaityti daugiau...
 
VĖDUOKLĖ (Eillėraščiai) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė EGLĖ JUODVALKYTĖ   

VLADAS ŽILIUS Angelas Jeruzalėje (Spalv. tempera ant popieriaus) Vilnius, 1964

I
trapaus dramblio kaulo vėduoklė
prasiskleisdama
virpteli

kaip virpteli
ir sustingsta
mėnulio spindulys
užgavęs nakties tamsą

II
vėduoklė alsuoja
iš paslaptingų vaizdų
dvelkiančiu
nuogų pečių aromatu
šaltu
kaip Carraros marmuro baltumas
švelniu
kaip spyglių žalsvas dūrimas

Skaityti daugiau...
 
ŠIŲ DIENŲ INFORMACIJOS REVOLIUCIJA IR KOMPIUTERIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS DUNDZILA   
ĮVADAS
Revoliucija — skambus žodis, savo šaknis įleidęs į daugelį tikrai istorinių įvykių. Šiais laikais jau dažnai linksniuojama ir "informacijos revoliucija", primenanti ankstesnę industrinę revoliuciją.

Kitas visai naujas, iškreipta prasme vartojamas, terminas (kuriam ne tik lietuvių kalboje, bet ir kitose kalbose neturime gerų naujadarų) yra "kompiuteris", arba elektroninė skaičiavimo mašina. Su ta mašina, aišku, ne vien skaičiuojame, todėl, ieškodami tikslesnio apibūdinimo, gal turėtume sakyti: "elektroninė informacijos manipuliavimo mašina". Tačiau šio įtaiso bei proceso pavadinimas yra semantikos reikalas — visai atskira tema. Čia verčiau žvelgsime į šią labai jauną technikos sritį ir jos įtaką mūsų dabarties gyvenimui.

Kompiuteris neabejotinai yra tos informacijos revoliucijos didysis kurstytojas. Šį teigimą galime lengvai pailiustruoti įspūdingais pavyzdžiais.

Kaip skelbia "Forbes"1 žurnalas, JAV pramonės gyvenimą nuo 1917 iki 1967 m. dominavo plienas, transportas ir alyva: penkios didžiausios JAV bendrovės atstovavo tiems gaminiams. Tačiau 1977 m. pirmųjų penkių didžiūnų sąraše randame visai naują vardą — IBM bendrovę, kuri verčiasi kompiuteriais ir informacijos technologija. Tai daug pasakantis faktas.
Skaityti daugiau...
 
KALNŲ GRIŪTIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANŠLAVS EGLITIS   
Štai ką papasakojo man senas kalnų vadovas Teodulas Supersakso, kada aš aplankiau jį jo kalnų trobelėje, tarpeklio atsišakojime, toli nuo minių ir turistų.

— Nuo senų laikų, kuriuos tik įmanoma susekti bažnytiniuose Zermato įrašuose, visi mūsų šeimynos vyrai buvo kalnų vadovai. Senais laikais kai kurie jų imdavosi ir kitų darbų, bet anksčiau ar vėliau jie grįždavo į kalnus. Kai vyras bando rikiuotis į geriausius, jis turi įveikti "sunkiausias Alpių problemas", ir dėl to kalnų kopėjo problema gali būti tikrai pavojinga. Mano tėvas neilgai džiūgavo kopimu į kalnus. Vieną dieną jį parnešė namo su abiem sulaužytomis kojomis. Gyvenimo liekaną jis praleido su ramentais. Mano vyresnysis brolis griuvo į gilią Turggo ledyno prarają prie Matterhorno. Jo lavonas nebuvo surastas. Turėdamas savo antrąjį sūnų, taip pat įnikusį į kopimą į kalnus, tėvas nutarė, kad aš, jauniausias, turiu pasirinkti nepavojingą darbą. Jis atidavė mane dirbti pagalbininku batsiuviui, atokiau nuo Zermatto, ramiame Vers L'Eglise kaime, Waudo kantone, Diablereto kalno papėdėje, kur aš ir taisiau batus dvejetą metų ir buvau labai nelaimingas.
Kartais, kada sutikdavau savo brolį Mathias ir bendradarbius gidus ir klausydavausi jų šnektų apie sustojimus ant dviejų pėdų pločio atbrailų ties prarajomis, apie lipimą statmenomis, apie manevrus su virve ir kabojimą ant jos, apie prasiveržimus į išdidžias viršūnes, aš vos-ne-vos sulai-laikydavau kvėpavimą ir ašaras nuo susijaudinimo. Mano brolis buvo geriausias gidas visame Zermatto slėny, o aš — batsiuvys!

Kai man sukako septyniolika, man jau paaiškėjo, aš būsiu nelaimingiausias padaras ant žemės, jeigu aš būsiu priverstas visą savo gyvenimą praleisti prie batsiuvio skobnio. Netenka tad ir kalbėti, kad aš skyriau kiekvieną laisvą valandėlę kalnams, bet mes, šveicarai, esame darbštūs ir sąžiningi žmonės, tad to laisvo laiko batsiuvys taip mažai beturi.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai