Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
6 birželis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Vincentas Liulevičius — Išeivijos ekonominė parama Lietuvai ...................................... 237
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai .................................................................................... 242
Oskaras V. Milašius — Du politiniai mesianizmai ........................................................... 244
Antanas Vaičiulaitis — Aš padainuosiu dainų dainelę ...................................................... 251
M. Gražina Slavėnienė — Naujos kryptys Rytų Vokietijos literatūroje ......................... 256
Algis Šimkus — Lietuviškas Giuseppe Verdi Nabucco pastatymas Chicagoje .............. 264

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Dr. J. Labutis — Nejauki tarpstotė ................................................................................... 268
Mikalojus Ivanauskas — Mikas Šileikis ir jo meno kritika ............................................ 272
Mūsų buityje ....................................................................................................................... 275

KNYGOS
J. G. — Pennsylvanijos angliakasių Lietuva ..................................................................... 277
Kęstutis Skrupskelis — Julius Šmulkštys vertina Marksą .............................................. 280
Dr. Jonas A. Stiklorius — Knyga apie Pabaltijo valstybių santykius
(prof. dr. Bronis I. Kasias: The Baltic Nations — The Quest for
Regionai Integration and Political Liberty) ........................................................................ 281

Alaušius — Augustino Voldemaro raštai ........................................................................... 282
Stasys Goštautas — Lietuviškoji monografija apie Adomą Galdiką ............................... 284
Šis Aidų numeris iliustruotas Jono Rimšos ir Miko Šileikio dailės darbų nuotraukomis. Viršelio 1 psl. — Jono Rimšos "Džiunglių simfonija"; viršelio 4 psl. — to paties dailininko "Dvi lamos"; be to, Juozo So-daičio (250 psl.) ir A. Matuliausko (267) ekslibrisai; Danguolės Sa-dūnaitės bei Nabucco operos Chicagoje nuotraukos (Jono Kuprio); taip pat Jono Rimšos ir dr. Adolfo Damušio atvaizdai.
Skaityti daugiau...
 
IŠEIVIJOS EKONOMINĖ PARAMA LIETUVAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VINCENTAS LIULEVIČIUS   
53 milijonai dolerių Lietuvos atstatymui

JAV lietuviai, XIX a. paskutiniame ketvirtyje susibūrę į draugijas, susikūrę savas parapijas ir išugdę lietuvišką spaudą, buvo jau užtenkamai paliesti tautinės sąmonės. Ypačiai Kražių įvykių (1893) pajudinti, jie pradėjo reikšti didelį susirūpinimą tautiniais reikalais. Kiek galėdami rūpinosi pagelbėti tėvynėje likusiems tautiečiams, kelti jų drąsą, politiškai gelbėti ir materialiai remti.
Didelį vaidmenį JAV lietuviai suvaidino Lietuvos atstatymo darbe savo politine veikla, bet taip pat suteikė Lietuvai ir labai didelę materialinę paramą. Čia ir ryžtamasi panagrinėti klausimą: kokiu būdu ir kiek tos paramos suteikta Lietuvai.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DANGUOLĖ SADŪNAITĖ   ir vėl už lango
žydi alyvmedis
// // // //
taip nuoširdžiai,
ir su tokiu atsidavimu
girtaudamas
saule ir vėju

Skaityti daugiau...
 
DU POLITINIAI MESIANIZMAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė OSKARAS V. MILAŠIUS   
Doktrina, kurią aš stengiuosi trumpai apibūdinti keliais pagrindiniais bruožais, atkurdamas ją beveik žodis žodin, skaitytojui gali atrodyti nelabai įtikima. Prisipažįstu, kad aš pats po pirmo šios rūšies mesianistinio - politinio pašnekesio, pasistatęs raminančių vaistų, ilgai kovojau su negalavimu, kuris nebuvo vien tik moralinis. Ne dėl to, kad aš būčiau galvojęs esąs haliucinacijos auka arba kad aš būčiau nors mažiausiai suabejojęs ką tik išgirstų kalbų nuoširdumu. Deja! priešingai, mano pašnekovų absoliutus nuoširdumas nubloškė mane į sielvartingą būklę, kurioje aš atsiradau. Keista tezė, kurią jie man taip iškalbingai išdėstė, tėra tik filosofinis aspektas tos dvasinės būklės, kuri "pozityviausio" veikimo srityse giliai persunkia visus lenkų bendruomenės sluoksnius. Tas paaiškina, kaip šios rūšies doktrina galėjo būti įrašyta į aukštųjų mokslų programą. Apnuoginta nuo mistiškų blizgučių, kuriais ją apkarstė kai kurių "mąstytojų" egzaltacija, ji iškyla kaip tiksliausia išraiška tų siekimų, kuriais maitinasi visas kraštas visose socialinės gradacijos pakopose, arba, tiksliau nusakant, lenkiškoji ir valdančioji dalis trisdešimties milijonų gyventojų, kurių apie keturias dešimtis nuošimčių sudaro kitataučiai. Kas gi lengvesnio, kaip sutraukti tik ką girdėtus miglotus pasakojimus į paprasčiausią politinę formulę? Tuo tarpu atidėję į šalį Šventąją Dvasią, kuri, be abejo, nejaukiai jaučiasi, kai jos vardas naudojamas grynai nacionalistiniam reikalui, pa-, stebėsime, kad mesianistinė tezė taškas taškan sutampa su liūdnos atminties rusišku panslavizmu. Štai kodėl pasitaiko skaityti lenkiškuose laikraščiuose visiškai neįtikimas istorijas, tokias kaip oficialaus Varšuvos vienos ministerijos delegato, kuris visai neseniai dėstė Berlyno valdžios įstaigose Čekoslovakijos padalijimo tarp Lenkijos ir . . . Vokietijos planą. Iš tikrųjų didelė Rytų Europos dalis tebėra reikalinga stipraus pradinio apmokymo.
Skaityti daugiau...
 
AŠ PADAINUOSIU DAINŲ DAINELE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS VAIČIULAITIS   
Už bažnytkaimio namų, prie Gurgždės upokšnio, ėjo daržai. Dabar, šiltą vasaros pavakarę, savo sklype nirto Kunigunda Naikuvienė, ravėdama piktžoles. Į orą lėkė balandos, garstukai, smilgos ir dilgelės. Vienu tarpu ji pakilo ir, pasipiktinusi, šūkaliojo pati sau, sugnybusi niekadėją tarp žemėtų pirštų: "Asiūklis, asiūklis! Dar to betrūko."

Ligšiol asiūklių ji buvo mačius tik Tomo Ba-bušio parugėje, ir koki vėjai atnešė jį čia tarp jos ridikėlių!
Nusviedus asiūklį ežion, moteris, tokia nelaiminga, net graudi, pasižiūrėjo į kalvą, ant kurios, iš liepų iškišusi du baltus bokštus, švietė bažnyčia. Graži ji buvo, galėjai regėti iš dešimties kilometrų, o kai gausdamas įsisiūbuodavo didysis varpas, jo balsas sklido toli, ligi anų girių, ir kai tildavo, čia daržuose girdėjai dūzgenimą.
Ir tu man taip atsitik, kad dėl tos bažnyčios užūžė visos maldingesnės moterys. "Dievo rykštė, — mąstė sau Kunigunda. — Gyvenom ramiai, šlovinom Viešpatį, kaip begalėdamos, liežuvių ne-laidėm, — ir ištik tu man tokiai nelaimei . . ."

Numojus ranka, ji įsitvėrė į varnalėšą, iškerojusią už kopūstų. Tos neįveikusi, ji vėl užsipuolė garstukus, ir dirbo taip smarkiai, kad į orą išlėkė viena ar dvi morkos, — kas ten jas skaitys! — ir galop per žalitvorę, į Valerijos Gradeckienės teritoriją, bumptelėjo agurkas.

Jei ne tasai agurkas, dailiai prinokęs, storgaly gelstelėjęs, gal viskas būtų pasilikę toj pačioj vietoj. O dabar reikalai pajudėjo.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai