Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
10 gruodis


SKULPTORIUS ANTANAS BRAŽDYS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. Barėnas   
Jo kūrinių parodos New Yorke proga

Netrukus New Yorke, turbūt Marl-borough galerijoje, bus surengta didžiulė kol kas Britanijos Londone gyvenančio skulptoriaus Antano Braždžio kūrinių paroda. Didžiulė, nes ligi šiol dar nė vienoje parodoje jis nebuvo išstatęs tiek daug darbų, kiek jų bus šitoje (jei rengėjai matys reikalą, galės panaudoti net ir daugiau kaip 80 vienetų, nors kol kas planuojama pasitenkinti gal 60-65). Kol kas plačiausiai žinomam ir po pirmųjų parodų vis teigiamai vertintam Britanijoje, New Yorko paroda A. Brazdžiui, be abejo, atvers kelią pasirodyti taip pat ir kituose pasauliniuose centruose, o jo darbais susidomėti tiek modernųjį meną renkančius žymiuosius muziejus, tiek ir privačius kolekcionierius. Šito galima tikėtis ir dėl to, kad New Yorko parodos ruošą į savo rankas yra paėmusi rimta ir piniginga organizacija, turinti tokiuose reikaluose patyrimo ir galinti iškelti menininko talentą.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Romualdas Lukošiūnas — Sovietų moralinio teroro dokumentas Lietuvoje ............. 429
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai ......................................................................................... 435
Jonas A. Stiklorius — Vydūnas .................................................................................... 436
Vytautas Volertas — Čia ir anapus .............................................................................. 441
Antanas Maceina — Filosofijos keliu .......................................................................... 446
Alina Skrupskelienė — "Paskutinė paslaptis" — Vakarų gėda ................................ 454

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Kojelis — Žvilgsnis į Australijos lietuvius ....................................................... 463
K. Barėnas — Skulptorius Antanas Braždys ............................................................. 465
A. Radžius — Naujas proveržis į erdvę ....................................................................... 466
Stasys Goštautas — P.E.N. Klubo suvažiavimas Barcelonoje ................................... 468
Mūsų Buityje ................................................................................................................. 470

KNYGOS
Dr. Jonas Grinius — Matriarchatiška poema (Paulius Jurkus: Juodvarniai) .......... 471
1978 metų turinys ......................................................................................................... 475

Šis Aidų numeris iliustruotas Antano Braždžio nerūdijančio plieno skulptūrų nuotraukomis (nuotraukos — J. Lewinskio). Viršelių 1 psl. — Marija (dramblio kaulo bareljefas iš VI šimtmečio). Viršelių 4 psl. — Antanas Braždys: Atspindžiai. Kitos nuotraukos: Vlado Šlaito, Vydūno, erdvių lėktuvo ir Isaako Bashevio Singerio.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Enciklopedijos ir Encyclopedia Lituanica išleidimas paminėtas Bostone gruodžio 3. Į pabaigtuvių iškilmę susirinko apie 300 žmonių. Paskaitai pakviestas prof. dr. A. Klimas. Meninę programą, perteikdamas lietuvių rašytojų kūrybos ištraukas, atliko Henrikas Kačinskas. Parodytas spalvotas garsinis filmas, liečiąs enciklopedijų redagavimą bei išleidimą. Filmą paruošė A. Kezys, S.J. Visai programai vadovavo Stasys Santvaras. Buvo labai daug sveikinimų žodžiu ir raštu. Jautrų žodį tarė enciklopedijų leidėjas Juozas Kapočius. Minėjimas baigtas vaišėmis.

VLIKo metinis seimas įvyko Pick-Congress viešbutyje, Chicagoje, gruodžio 9 - 10. Dalyvavo 15 VLIKą sudarančių organizacijų 45 atstovai ir 75 svečiai. Pagrindiniais kalbėtojais buvo Tomas Venclova ir dr. Bronius Nemickas. Pirmininko išrinkimas atidėtas tolimesniam laikui.

— Kun. Adolfas Stasys, gruodžio 11 d. posėdyje Chicagoje išrinktas Amerikos Lietuvių Tarybos (ALTos) valdybos laikiniu pirmininku.

Kent universitetas įsteigė 3,000 dol. premiją, kuri bus duodama lietuviui studentui, siekiančiam doktorato ar žemesnio akademinio laipsnio iš humanitarinės, socialinės ar lituanistinės srities. Jam bus pavestas vokiečių okupaciją Lietuvoje liečiančios medžiagos rinkimas. Suinteresuotieji prašomi savo trumpas biografijas siųsti šiuo adresu: Dr. John Cadzow, Ethnic Heritage Program, 729 Wright Hali, Kent State University, Kent, OH 44240.
Skaityti daugiau...
 
Plėšrusis paukštis (27x12x24) ir kiti PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS BRAŽDYS   

Plėšrusis paukštis (27x12x24)
Skaityti daugiau...
 
"PASKUTINĖ PASLAPTIS" — VAKARŲ GĖDA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALINA SKRUPSKELIENĖ   
Kaip Vakarų sąjungininkai prievarta atidavė Stalinui per du milijonus žmonių

Karui Europoje pasibaigus, 1945 vasarą ne vieną iš mūsų neramino gandai, kad gresia pavojus būti jėga grąžintiems. Prancūzai, belgai ir kiti vakariečiai, nieko nelaukdami, skubėjo iš Vokietijos į savo gimtuosius kraštus. Priešingai, Sovietų Sąjungos žmonės, ypač pavergtųjų kraštų, kaip ukrainiečiai, baiminosi vadinamosios repatriacijos. Kai kuriose stovyklose savo akimis matėme, kaip prievarta buvo grąžinami ukrainiečiai, nepaisant jų protesto. Bet kaip plačiai tai buvo vykdoma ir kokiomis priemonėmis, mažai žinome. Spauda teminėjo apie "repatrijavimą" kaip normalų dalyką. Bet visai buvo tylima, kaip buvo pasmerkiami šimtai tūkstančių mirčiai ir Sibiro konclageriams, naudojantis ir prievarta, ir klasta. Tai visa buvo paslaptis.

Tik po trisdešimt metų atidarius karo metų archyvus, išaiškėjo, kokia šiurpi ir gėdinga tikrovė buvo slepiama po neutralaus "repatrijavimo" žodžio priedanga. The Last Secret (Basic Books, In., Publishers, New York, 1974, 224 psl.) yra taikli antraštė knygos, kuri ėmėsi atskleisti, kaip Britai ir JAV prievarta atidavė Stalinui per du milijonus žmonių. Knygos autorius yra anglų žurnalistas Nicholas Bethell (g. 1938 m.).

Rinkdamas savo knygai medžiagą, jis naudojosi ne tik karo archyvų medžiaga. Jis turėjo pokalbius su tais politiniais vadais, kurie įtaigavo nusistatymą be atodairos grąžinti Sovietų piliečius Stalino "malonei". Susisiekė ir su tais pabėgėliais, kuriems pasisekė išsigelbėti. Apklau-sinėjo ir kareivius, kuriems buvo įsakyta tai vykdyti ir kurie dabar atvirai prisipažįsta, kad jiems buvo bjauru tas darbas atlikti. Tai knyga, kuri yra verta ir mūsų dėmesio. Autorius stengiasi bent iš dalies "karo atmosfera" pateisinti tai, kas anuomet paslapčiomis dėjosi, bet patys faktai, kuriuos jis pateikia, atskleidžia, kaip gėdingai elgtasi ir vakarinių sąjungininkų, besitaiks-tant sovietiniam bendrininkui kovoje prieš Hitlerį.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai