Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
2 gegužė


LIETUVIŲ TAUTOS VALSTYBINĖS SĄMONĖS REIKŠMINGIEJI ETAPAI (2) PDF Spausdinti El. paštas
7. Lietuvių valstybingumo pastangos rytų erdvėje ir totorių sulaikymas.


Tuo pačiu laiku, kai lietuviai vedė atkaklią gynimosi kovą vakaruose, jie pajėgė skleisti savo valstybingumą į rytus ir iš jų semtis jėgos prieš vakarus. Į tuos plotus, kur anksčiau lietuvių protėviai buvo gyvenę, jie buvo pradėję plėstis prieš pirmąjį savo karalių Mindaugą, t. y., dar 12-tame amž., o puldinėjo jie tas sritis jau 11-tame amž. Gal būt, dar ir anksčiau būta karinio pobūdžio santykių, bet apie tai neturime žinių.

Eidami Nemuno aukštupiu prieš srovę, lietuviai anksti įkėlė koją į taip vadinamą Juod. Rusiją (gudus), nes suskilusios dalinių kunigaikštijų rusų žemės nerodė didelio atsparumo.

Pagaliau kai 13-tojo amž. pradžioje didelė dalis rusų žemių buvo iš Azijos įsiveržusių mongolų kilmės totorių porai šimtmečių pavergtos, lietuviai“ stojo kaip užtvara prieš šitą, azijatų tautą, griaunančią europijinės kultūros pagrindus.

Jau Mindaugas pajėgė atsispirti prieš totorių veržimąsi į vakarus ir juos sulaikyti. Tiesa, keršydami tam karaliui už jo puolamuosius žygius, totoriai (1258) nusiaubė rytinę Lietuvos dalį, bet toliau prasimušti į vakarus totoriams nepasisekė. Paprastai Europos vidurio tautų istorijoje iškeliamas 1241 prie Liegnitz'o Silezijos ir kitų kunigaikščių susitikimas su totoriais. Lietuvių pastangos labai menkai teužsiminamos arba nutylimos.

Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS PDF Spausdinti El. paštas
Intensyvėja kova už laisvę

Lietuvių kova už savo krašto laisvę tarp tremtinių Europoje, JA Valstybėse ir visame pasaulyje vis intensyvėja. Susiklausymas ir vieningumas darosi didesni. Puikiai praėjo vasario 16d. minėjimas, bado streikas, Maskvos konferencijos proga padaryta kur galint visų reikalingų žygių, aplankyta visa eilė žymių žmonių ir pasiekta, palyginti, neblogų rezultatų. Amerikoje aplankyti patys įtakingieji senatoriai. Įtakingas senatorius Brooks Kongresiniame Rekorde įsidėjo lietuvių memorandumą ištisai. Senatorius Even Brewster pakartotinai įdėjo amerikiečių vyriausybės 1940m. liepos 23d. pareiškimą Lietuvos reikalu ir Respublikonų partijos pirmininko P.C. Recce 1946m. spalio 12d. ir 1947m. vas. 12d. pareiškimus. Senatorius Taftas per pasikalbėjimą, suteiktą spaudai, pasisakydamas Lietuvos reikalu, pareiškė, kad „dirbkite ir nepasiduokite. Laikytės, nes yra vilties, gal net netolimoj ateity. Yra žinomas faktas, kad tos tautos, kurios naudoja užgrobimo metodus ir išsiplečia, išugdo viso pasaulio neapykantą. Taip, pvz., daro sovietai. Ir jie prieis liepto galą.“ Lietuvos draugų skaičius Amerikos kongrese pagausėjo. Bet pačios Lietuvos reikalas vis dar neišryškėjęs. Nors amerikiečių milijoninio tiražo žurnalas „Life“ įsidėjo naująjį žemėlapį, kur Lietuva, Latvija ir Estija pažymėtos kaip „nebeegzistuojančios“ valstybės, bet Amerikos lietuviai linkę tikėti, kad paskutinį žodį tars tuo reikalu kongresas. Amerikoje labai didelę veiklą yra išvysčiusios centrinės lietuvių organizacijos. Nuvykęs ten buv. Respublikos Prezidentas Dr. K. Grinius rengia platesnį memorandumą Lietuvos nepriklausomybės reikalu demokratinių valstybių galvoms — jame atvaizduoja okupantų priemones lietuvių tautai išnaikinti ir prašo pagalbos lietuvių tautai.

Skaityti daugiau...
 
AKADEMINIS GYVENIMAS PDF Spausdinti El. paštas

Sustabdė studentams UNRRos globą

UNRRA išleido potvarkį, kuriuo US zonoje sustabdyta bet kokia globa ir parama DP studentams. Tas potvarkis paliečia apie 1000 lietuvių studentų. LTB Vyr. Komitetas išleido atsišaukimą remti visokiais galimais būdais aukštuosius mokslus einantį jaunimą.

Miunchene studijuos 100 amerikiečių

Miunchene UNRRos universitetas baigia darbą. Vokiečių universitete ir aukštosiose mokyklose studijuos apie 100 amerikiečių. Lietuviai studentai universitete yra užsirekomendavę, palyginti, visai neblogai. Pernai po-semestrinėj projektų ir darbų parodoj aukščiausias premijas už geriausius darbus kaip tik gavo lietuviai studentai. Vokiečiai studentai už juos nebent darbštesni. Puikiai lietuviai rekomenduojasi ir akad. sporte, ypač stalo tenise, kur paskelbti rezultatai tikrai džiugūs. Geriausius stalo tenisininkus, kaip G a r u n k š t į ir kt. tenka net per filmų apžvalgas kino teatruose matyti rodomus ekrane. Jų vardas dažnai minimas ir vokiečių spaudoje.

Skaityti daugiau...
 
MENAS PDF Spausdinti El. paštas

Taut. Ansamblio koncertai

Liet. Tautinis Ansamblis savo ga-strolinėj kelionėj aplankė net kai kurias mažas stovyklas, davė koncertą Miunchene, Vokiečių Raud. Kryžiui Gerolzhofene. Vokiečiai šiuo koncertu reišką didelį pasitenkinimą. Iš viso Ansamblis jau yra arti 400 kartų pasirodęs su savo programa.

Vykęs lietuvių menininkų pasirodymas Heidelberge

Amerikiečiai duoda progą ir išvietintiems pasirodyti su savo menu jų kariuomenei. Tam tikslui „Sietynas“ Heidelberge davė parodomąjį spektaklį amerikiečių karių teatre. Konkurse dalyvavo visų Amerikiečių zonos tautybių teatrinės trupės. Jury komisiją sudarė USFET civ. teatrų direktorius ir dar 4 kiti pareigūnai, be to, jo žiūrėjo italų, prancūzų, latvių, ukrainiečių, vokiečių ir kt. tautybių menininkai.

Skaityti daugiau...
 
LITERATŪRA PDF Spausdinti El. paštas

Visuotinis rašytojų suvažiavimas Kirchheime

Š. m. birželio 13—14 d. d. šaukiamas Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos visuotinis narių suvažiavimas Kirchheime u. Teck (amerikiečių zonoje). Į šį suvažiavimą kviečiami atvykti draugijos nariai, laikraščių redaktoriai ir knygų leidėjai.

Suvažiavimas vyks lietuviškosios knygos 400 metų sukakties ženkle ir. pirmoji diena skiriama šios sukakties iškilmingam minėjimui. Birželio 13 d, rengiama akademija, kurią atliks paskaitininkai ir aktoriai — deklamatoriai. Akademijai vykdyti pakviesti kalbos ir literatūros autoritetai, o meninei daliai — geriausi aktoriai. Ši akademija bus centrinis Mažvydo katekizmo sukakties aktas, apvainikuojąs visų tremtinių bendruomenės stovyklų paskirus minėjimus, kurie plačia banga praėjo V. Europoje gyvenančius tremtinių telkinius. Tačiau tai nebus baigiamasis aktas, nes visi 1947 metai — liet. knygos minėjimo metai.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai