Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
4 liepa


MOKSLAS PDF Spausdinti El. paštas

Kova su vėžiu


Amerikoje pačios pavojingiausios ligos yra širdies susilpimas ir vėžys. Šiuo metu JAV yra daugiau kaip 700.000 sergančių vėžiu. Su juo galima sėkmingai kovoti tiktai sutelktomis įvairių mokslo sričių pajėgomis. Pirmųjų tam tikslui žygių plačiu mastu imtasi, konstatuoja Dr. F r a n k  A d a i r e, JAV kovos su vėžiu draugijos pirmininkas. American Mercury žurnale, 1945 m. paskyrus tam reikalui 4 milijonus dolerių.

Ištisus šimtmečius vien tik paminėjus vėžio vardą žmones nukrėsdavo siaubas, tai reiškė žmogui mirties sprendimą, nes medicinos mokslas teįstengė narkotikais tiktai sušvelninti priešmirtines žmogaus kančias. Tačiau dabar,. ypač pradedant laikotarpiu prieš 50 metų, ir šioj srity jau yra šis tas padaryta. Nūnai, galima sakyti, pasaulis jau yra beveik atsidūręs prie vėžio ligos paslapties išsprendimo, Amerikoje yra sudaryta plati darbo programa, apimanti biologijos, chemijos, klaninių tyrinėjimų ir fizikos sritis. Jos paskirstytos į 19 smulkesnių porūšių, apimančių minimuosius dalykus smulkiau ir specifiškiau, būtent — pasinaudojant dar, kad kova būtų sėkmingesnė, genetikos, virų tyrinėjimo, botanikos, encymos, radiologijos, izotopijos, celių chemijos ir steroidų rezultatais.

Skaityti daugiau...
 
Šveicarų tapyboj pučia seni vėjai PDF Spausdinti El. paštas

Belankydamas šveicarų tapybos parodas, ruošiamas kasmet didesniuose jų miestuose, nieko ypatingo nerasi. Jų dailininkai — net ir patys žymieji — neprašoka vidurkio. Ir bendras įspūdis — šveicarų tapyboj pučia seni vėjai.

Nors šiuo metu Šveicarija neturi pasaulinio masto genialių tapytojų, tokių, kaip Bocklinas arba Hoderis, tačiau stiprių talentų vis dėlto ten esama, Prie Ženevos ežero, kaip pastebima meno ir kultūros Standpunkt“ žurnalo apžvalgininko, susitelkę daugiausia iš Paryžiaus mokyklų išėję auklėtiniai. Kituose žymesniuose šveicarų meno centruose — Berne, Bazely, Zūriche — tokio lokalinio pobūdžio bendrumo nepastebima. Visur prasimuša ryškus alemanų dailininkų individualumas. Apie vokiečių įtaką arba vokietinę mokyklą galima būtų kalbėti nebent tarp senosios kartos tapytojų.

Šiandieninės šveicarų tapybos priešakyje stovi kilimu bernietis E r n s t  K r e i d o l f, vienas iš gausiausių ir geriausių vokiečių k. pasirodančių tiek pačioj Šveicarijoj, tiek už jos sienų knygų ilustratorius. Vidaus šilima, nuotaikingumu pasižymi taip pat jo peizažai ir fantastiniai piešiniai.

Skaityti daugiau...
 
MENAS PDF Spausdinti El. paštas
Ar Amerika žino tik džasą?


Daug kas galvoja, kad JA Valstybėse yra tiktai Metropolitan Opera, New Yorko, Philadelfijos ir Bostono simfoniniai orkestrai ir tūkstančiai džiazo kapelų — ir viskas; o amerikiečiai apie tikrąją, rimtąją muziką neturį jokio supratimo. Tačiau iš tikro taip nėra — tai tiktai nacių ir kitų diktatūrininkų propagandos pramanas. Amerikoje, kaip pastebi Johnas E v a r t a s savo išsamioje amerikiečių muzikinio gyvenimo apžvalgoj, paskelbtoj „Naujosios muzikos žurnale“, vyksta gyvas ir intensyvus muzikos gyvenimas. Ten yra išaugusi tikra muzikos kultūra, kurios gali pavydėti net ne vienas kitas kraštas.

Kodėl taip muzika Amerikoje pražydo ir ten ja taip gyvai domimasi, ypač per pastaruosius 15 metų, nurodomos 4 ar 5 pagrindinės priežasty. Vienas iš svarbiausių muzikos ugdomųjų veiksnių, ypač plačiosiose masėse, yra radijas. Gerų operų ir simfoninių radijo programų populiarumas vis didėja. Pvz., tokio New Yorko siųstuvas WQXR nuo pat ankstaus ryto iki vėlaus vakaro transliuoja išimtinai tiktai rinktinę gerą muziką. Radijo muzika susidomėjimo į plokšteles įgriežta gera muzika ne tik nesumažino, atsieit, nenukonkuravo, bet, priešingai, ją net pakėlė.

Skaityti daugiau...
 
LITERATŪRA PDF Spausdinti El. paštas

 

 

Šių dienų italų rašytojai


Fašizmas griuvo. Bet ar visiškai? Atrodo, kad ne visai, kaip kad teisingai pastebi britų literatūros apžvalgininkas B. Wall Londone leidžiamam mėnesiniam literatūros ir kultūros žurnale „Horizon“.

Žymiausias fašistų rašytojas, galėtume sakyti, net fašistinio „stiliaus“ išradėjas ir pranašas, buvo G a b r i e 1 i s   d ' A n n u n z i o. Jis dar prieš savo mirtį nustojo daręs įtakos jaunajai italų rašytojų kartai. Jo kiečiausias kritikas yra Benadett o C r o c e, kurio filosofinę hegemoniją pasiryžo paveržti antrasis didelis naujojo hegelazmo šalininkas G i o v a n n i Guotile, fašistinėj valstybėj matęs geriausią naujosios Hėgelio politikos atbaigimą.

Croce, kaip literatūros kritikas, yra labai vienašališkas. Pritaikęs savąjį matą, jis yra lengva ranką atmetęs visą eilę žymiausių prancūzų paskutinio šimtmečio literatūros veikalų. Jo mėgstamiausi autoriai yra Goethe ir Ariostas. Šio meto žodžio kūryba žymiausia dalimi neįeina į jo orbitą ji lieką už jos. Iš dalies gal ir dėl to, kad jis žymiausią savo gyvenimo dalį praleido Neapoly, mieste, veik nemačiusiam moderniųjų srovių įtakos, jis naujojo miesto žmogaus sielos kančių ir išgyvenimų nesupranta – jis lieka jam tolimas ir svetimas.

Skaityti daugiau...
 
PROFESORIUS VIZGIRDA PDF Spausdinti El. paštas
Pirmo veiksmo antras paveikslas (Tęsinys iš trečiojo numerio)


(Sekančio sekmadienio rytas Vizgirdų verandoje, kuri išsikiša į didelį sodą. Pro medinius turėklus galvutes kyščioja tulpės. Vizgirdienė, Dalia, Andrius Račiūnas ir Jomantaitė tik ką pakilę nuo pusryčių stalo, ir moterys baigia tvarkyti indus).

DALIA: Tėtė ir vėl nepasirodė pusryčių. Per šventes jis ypatingai išlaiko savo tradiciją, vengdamas mūsų.

MARIJA: Jeigu tu būtum tiek nuvargus, manau, ir tu vengtum žmonių draugijos.

DALIA: Ak, mama, tu visada ir visus pateisini. Šiuo atveju, aš tėtės negaliu pateisinti!

MARIJA: (pyktelėjus) Kokie tavo išsireiškimai, Dalia!

ANDRIUS: Tik ką grįžai iš bažnyčios, panele Dalia, ir jau nusidedi ketvirtajam Dievo įsakymui ...

DALIA: Ir tamsta išmanai ką nors apie nuodėme, daktare Andriau?

ANDRIUS: Tik tiek, kad šventieji nusideda septynis kart per dieną.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai