Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
5 rugpjūtis


Viršeliai PDF Spausdinti El. paštasA I D AI — Lithuanian Cultural Magazine — E C H O E S
Authorized by Headąuarters European
C o m m a n d Civil Affairš Division
No. 5. — August, 1947
Editor and publisher — Jonas Sakevičius
Printed by Haas & Cie., Augsburg

_________________________________________

Red. leidėjas — Jonas Sakevičius. Redaktorius — Kazys Bradūnas. Redakcijos adresas: Mūnchen 27, Lamontstr. 21, administracijos — Augsburg, Hochfeld, D.P. Baltic Camp. Numerio kaina 6 RM.


 
Atsiųsta paminėti PDF Spausdinti El. paštas
Sambūris. Innsbruck, 1947. gegužis. Spausdinta rotatorium, 38psl. Tai savo turiniu neblogas Innsbrucko lietuvių studentų leidinys.

Lord Baden-Powell, Skautų vadovui. Skautų lavinimo teorijos vadovėlis. Vertė sktn. Ona Saulaitienė ir A. Lansbergis. Redagavo ir Baden Powellio biografiją parašė vyr. sktn. Jakštas. Išleido LTB leidykla „Aistia“, Kassel-Mattenberg. Spausdinta spaustuvėje, 74 psl.

Auka. Biuletenis kunigams. Kirchheim-Teck, 1947 m. Nr. 1 Leidinys. Šv. Sosto Delegatūros Lietuviams, Nr. 4. Turinyje kun. Vyt. Balčiūno, prof. A. Maceinos, kun. St.  Ylos, kun. Kl. Razmino straipsniai, plati apžvalga ir kronika.

23 Svetimieji. Nobelio premijos laureatų, akademikų, garsiųjų rašytojų novelės, apysakos, romanų ištraukos. Redagavo Vyt. K. Prutenis Išleido „Venta“, „Wūrzburge, 264 psl., kaina 8 markės.
 
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS PDF Spausdinti El. paštas

* Amerikos kat. organizacija ,,War Relief Service“ pasiuntė į Europą rūpintis įvairių tremtinių emigravimo ir įkurdinimo reikalais lietuvį Kazį Baltramaitį, anksčiau dirbusi Balfo centre. Į Lietuvą jis buvo atvykęs iš Amerikos prieš 20 metų. Lietuvoje jis gavo valstybiną stipendiją ir pasiliko gyventi Kaune. Savo akimis matė rusų įsiveržimą.

* Žinoma visuomenininkė Ona D e v e n i e n ė atvyksta iš Amerikos į Europą. Ji deleguojama Tarpt. Pabėgėlių komiteto ir protestantų organizacijų. Numatanti aplankyti visas stovyklas.

* Amerikiečių „Sandaros“ pranešimu yra rūpinamasi, kad Lietuvai būtų siunčiama radijo žinios iš Amerikos lietuvių kalba.

* Amerikos Lietuvių Tautininkų Centras sušaukė metinį suvažiavimą Brooklyne. Rezoliucijose pasisakoma, kad ALTC rems kiekvieną pastangą Lietuvai atvaduoti. Centras pasisakė ir už BALFo rėmimą.

Skaityti daugiau...
 
AKADEMINIS GYVENIMAS PDF Spausdinti El. paštas
„Unitas“ gina užsieniečių studentų reikalus

Birželio mėn. 13-15 dienomis Titisee prie Freiburgo Prancūzų zonoj įvyko vokiečių ir užsieniečių studentų atstovų suvažiavimas. Buvo tariamasi dėl WSR (World Student Relief) ir ISS (International Student Service) įkūrimo Vokietijoje. Suvažiavime dalyvavo Austrijos, Belgijos, Danijos, Prancūzijos, Did. Britanijos, Olandijos, Indijos, Italijos, Švedijos, Šveicarijos, Čekoslovakijos, JAV ir visų vokiečių un-tų atstovybių atstovai. Iš užsieniečių Vokietijos universitetų studentų dalyvavo tik užsieniečių kat. studentų Federacijos UNITAS trys atstovai: pirm. Dr. Akos Senyei, gen. sekr. Ihor Suchowerskij ir sekr. p-lė Nagy, kurie į ten atvyko su Pax Romaną mandatais. Kadangi suvažiavime nedalyvavo joks teisėtas užsieniečių atstovas, tai šie trys UNITO valdybos nariai jautėsi įpareigoti kalbėti visų Vokietijoj studijuojančių užsieniečių vardu.


Po ilgesniu pastangų darbotvarkėn pavyko įtraukti ir UNITO gen. sekretoriaus Ihor Suchoverskij referatą tema „Užsieniečiai studentai Vokietijoje“. Referato trumpą turinį pateikiame skaitytojams.

Skaityti daugiau...
 
Pagrindiniai mokymo reikalavimai tremties mokykloje PDF Spausdinti El. paštas
MOKSLAS


Pagrindinė mūsų mokymo prielaida yra ta, kad kiekvienas mokymas yra jaunimo ruošimas ateičiai, bent kiekvieno mokymo perspektyvoje yra jaunimo ateitis, jos reikalavimai.

Tokio jaunimo paruošimo ateičiai Lietuvos mokykloje mes siekėme dviem keliais: 1) siekėme jaunus žmones kiek galima daugiau išprusinti, pakelti jų dvasinį niveau ir 2) siekėme išmokyti tų dalykų, kurie vėliau jiems bus reikalingi, kurie bus vėliau pagelbiniai, o gal ir pagrindiniai dalykai jų profesiniam pasiruošimui. Tačiau tie dalykai, kurie buvo praktiškai gyvenimiški, mūsų mokykloje, bent gimnazijoje, nebuvo išplėtoti. Gimnazijos kryptis visą laiką išliko kultūriškai teorinė, ruošianti jaunus žmones kultūriniam subrendimui ir aukštojo mokslo studijoms.

Tremties mokykla, besilaikydama tų pačių planų bei programų, eina tuo pačiu keliu. Mes dirbame mokyklose tuo įsitikinimu, kad mes ruošiame darbininkus (valdininkus) ateities Lietuvai arba bent aukštojo mokslo studijoms, kurios turėtų vykti Lietuvos sąlygomis.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai