Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
6 rugsėjis


BALTŲ KALBOS IR TAUTOS PDF Spausdinti El. paštas

XVIII a. galo ir XIX a. pirmosios pusės kalbininkai, įsižiūrėję į daugelį Europos kalbų ir kai kurias Azijos kalbas, pastebėjo, kad jose esama panašumo. Pastebėta, kad jų turima panašių žodžių (pvz. motė, latv. mate, rus. mat, vok. Muller , sen. indų matą, lot. mater...),jų lyčių bei posakių (sakinių). Tokie panašumai tebuvo galima paaiškinti sutikus, kad tos kalbos yra artimos giminės. Buvo įsitikinta, kad visos- tos kalbos sudaro vieną giminių kalbų grupę, vad. indoeuropiečių kalbų šeimą. (be indoeuropiečių kalbų šeimos, pasaulyje yra dar daug šeimų kitų, kalbų, susijusių tarp savęs artimos giminystės ryšiais. Pvz. Europoje tokia yra suomių ugrų kalbų šeima, kuriai priklauso estai, suomiai, vengrai ir kt.; semitų kalbų šeima, kuriai priklauso žydai, arabai ir kt.) Tai šeimai priklauso šios dabartinės kalbos: airių, portugalų, ispanų, italų, prancūzų, anglų, vokiečių, olandų, danų, norvegų, švedų, lietuvių,, latvių, rusų (ir gudų, ukrainiečių), lenkų, čekų (ir slovakų), serbų kroatų, slovėnų, bulgarų, rumunų, albanų, graikų, armėnų, persų, indų ir kt.

Skaityti daugiau...
 
NAUJASIS LIETUVIŠKAS EX-LIBRIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASYS PILKA   
KZ nukankinto bibliofilo Viktoro Cimkausko atminimui

Ex-libris'as kaipo toksai

Knygos savininkas nori kuriuo nors būdu atžymėti tą savo nuosavybę. Dažnai tai daroma, pasirašant tituliniame puslapyje. Seniau, prieš pora šimtmečių, didelių profesijų ir nemažesnių knygynų savininkai liepdavo klijuoti knygos apdaro vidinėje pusėje savo herbus arba odoje bei kitokioje įrišimo faktūroje buvo išspaudžiami savininko inicialai ar ir vėl kokie nors heraldikos ženklai, (t. y. ypač renesanso ir barokiniam laikotarpiui tipingi, taip vadinamieji, super exlibrisai). Ir savininkui būnant gyvam ir vėliau, kai biblioteka buvo išardoma arba knygos patekdavo į kito rinkėjo rankas, iš tų herbų arba inicialų (lygiai kaip šiais laikais dažnai ir iš parašo) nesunku susekti ir knygos ankstyvesnį savininką ir jos odisėją.

V.K.Jonyno Ex-librisas (medžio raižinys)

Bet, laikui bėgant, besirūpinant knygos „kaipo tokios“ estetine pilnuma, bibliotekos ar spausdinių rinkinio knygos pradėta žymėti specialiu su savininko pavarde spausdintu ex libris'o (lot. iš knygų) lapeliu, kuriam piešinį darė dailininkas arba kuris buvo gaminamas specialiu spaustuvės rinkimu. Stengtasi, kad tasai ex libris'as atskleistų bibliotekos pobūdį ar savininko profesiją bei jo visuomeninę padėtį. Lygiagrečiai kurį laiką mados dalyku buvo tapęs įprotis į ex libris'o tekstą įtraukti ir specialią lotynišką sentenciją („Amor vincet“, „Per aspera“ ir pan.), kuri turėjo supažindinti su knygos savininko pažiūrom ar įsitikinimais. Su įvairiais, atatinkamos tematikos piešiniais bei užrašais kiek vėliau ex libris'ai pradėta taikyti net ir atskiriems bibliotekos skyriams (autorius pvz. turėjo: V. Augiaus — lietuvių poezijai, V. K. Jonyno — knygoms apie lietuvių ir pasaulinį teatrą, Kučo — lietuvių istorijai, M. Dobužinskio — priešrevoliucinio rusų teatro literatūrai ir p.).
Skaityti daugiau...
 
KAZYS BIINKIS GYVENIME (5-rių metų mirties sukakčiai praėjus) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Liudas Dovydėnas   Yra kūrėjų, lygintinų žemės riešutui, — auga pasislėpęs žemėje, dargi atkastas būtina išlukštenti. Yra kūrėjų lyg pakelės obelis. Visada atviri kiekvienam gyvenimo žingsniui, visada gyvenimo tėkmėje. Gyvenimo kūrėjai.

Neimlūs šie palyginimai, kada imiesi kalbėti apie tikrai didelį poetą, dar didesnį žmogų.

Kazys Binkis tektų priskirti prie gyvenimo kūrėjų. Nuo savo vaikystės dienų iki mirties, 1942 m. balandžio 27 d., nebuvo reikšmingesnio įvykio Lietuvos gyvenime, kurio Binkis nebūtų pastebėjęs, įvertinęs, dažnai — dalyvavęs.

Savitu poeto veidu, tonu, naujumu Kazys Binkis nepasikartojančia šviesa ir tvirtumu stovi mūsų rašytinėje poezijoje, bet savo asmens jėga, veiklumu, originalumu galbūt dar didesnė asmenybė. Kam teko arčiau pažinti Kazį Binkį dienose, darbuose, tam — neužblės nuostabi asmenybė.

Skaityti daugiau...
 
FIZINĖS APLINKOS TIKROVĖ PDF Spausdinti El. paštas
Vienas žymiausių šių dienų anglų fizikų ir astronomų Sir Arthur Stanly Eddingon, savo veikalą „The Nature of The Phisical World“ pradeda taip: „Sėduosi savo dėstymų surašyti ir prisitraukiu savo kėdes prie dviejų stalų. Prie dviejų stalų? — Taip yra! — visi mane supantieji daiktai pasireiškia dviejuose egzemplioriuose: du stalai, dvi kėdės, dvi plunksnos“... Tokia mįsle autorius iš karto pažadina mūsų sąmonę ir verčia susimąstyti apie mus supančios aplinkos tikrovę. O toji aplinka visada buvo pilna slėpinių.

Kaip žmonija nuo amžių, taip kiekvienas mūsų nuo lopšio dienų susiduria vis su naujais ir naujais klausimais, kuriuos iškelia mums fizinė aplinka. Žmogų supanti aplinka pilna slėpinių žemesnio sąmoningumo individams, pilna grožio ir teikia įkvėpimą poetams bei menininkams, o giliam smalsiam protui atveria neišsemiamas galimybes ta į ai aplinkai tirti ir jos užslėptai tikrovei pažinti.
Skaityti daugiau...
 
Žmogus su šiaure akyse PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JONAS MEKAS   


Jis žiurėjo į praeinančius traukinius ir žinojo, kad niekados neišvažiuos.

Jo akys buvo mėlynos, rankos sunkios, žingsniai — kas supras, kokie buvo jo žingsniai!...

— Tai ne mūsų krašto žmogus, — kalbėjo žmonės. — Jo akyse taip daug šiaurės.

— Jis yra beprotis — jis sėdi čia metų metais ir nė vienu traukiniu neišvažiuoja.

Ir jie lipo į savo traukinius ir skubėjo. O žmogus sėdėjo ir laukė. Ir sirenų klausėsi ir su savim kalbėjosi.

— Aš tau papasakosiu, — kalbėjo kartą jam kažkas, ko jis jau nebepažino, — aš tau papasakosiu apie žmones, kuriuos aš mačiau.

Tačiau keleivio kakta pasidarė kaip šaktarpis ir jis tarė:

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai