Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
2 vasaris


NEGESINKIME AUKURŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. A. Baltinis   
Vyskupas VINCENTAS BRIZGYS: NEGESINKIME AUKURŲ. Brook-lyn, 1959. 211 p.
Moterystė yra vienas iš svarbiausių, bet kartu ir vienas iš paviršutiniškai ir dažnai neteisingai suprastų dalykų žmonių gyvenime. Daugeliui ji pradžioje atrodo visai paprastas ir lengvai išsprendžiamas klausimas, bet, pamažu ji virsta tamsiu labirintu, kur rūpestingiausi išeities jieškojimai baigiasi skaudžiomis klaidomis ir tragedijomis.

Tiesa, būna ir laimingų moterysčių, kurios tokios yra be ilgesnių svarstymų apie tikrąją moterystės esmę ir prasmę. Bet tai išimtys. Labai dažnai tikrieji keliai į moterystę sunkiai surandami ir dar sunkiau einami. Daugumas žmonių suklysta ir apsivilia. Ypač tai atsitinka mūsų laikais, kada tikrieji gyvenimo pamatai sugriauti ar iškreipti. Todėl dabar, moterystės klausimus sprendžiant, reikalingas didelis aiškumas, apdairumas ir tikslingumas.

Moterystė giliai veikia kiekvieno žmogaus gyvenimą ir ugdo patį žmogų. Kokia linkme—teigiama ar neigiama—tai priklauso nuo paties žmogaus: nuo to, kaip jis supranta savo moterystę ir pagal kokius dėsnius ją kuria. Todėl rimtas įsigilinimas į moterystės esmę ir jos prasmę, teisingas šių dalykų supratimas, tikrųjų moterystės pagrindų ir priemonių bei kelių į jos iškėlimas yra mūsų moderniškojo gyvenimo būtinybė.
Skaityti daugiau...
 
SOVIETŲ TEISINGUMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Č. Butkys   
Tokiu pavadinimu teisininkas Vytautas Vaitiekūnas išleido New Yor-ke knygą, kurios turinys yra posta-lininių sovietinių pagrindinių baudžiamųjų įstatymų apžvalga. Knyga yra didelio formato. Joje mimeo-grafuoti 76 puslapiai. Kaina nepažymėta.

Savo darbui autorius panaudojo ne tik naujus sovietinius įstatymus bei jų teisininkų nuomones, bet taip pat ir padarytus dėl tų pakeitimų atsiliepimus žinomų vokiečių teisininkų taip pat ir Amerikos pareikštas nuomones.

Knyga susideda iš 9 skyrių: 1. Bendrinė informacija, 2. Baudžiamųjų įstatymų pagrindai. 3. Teismų santvarkos įstatymų pagrindai. 4. Baudžiamosios teisenos įstatymų pagrindai. 5. Priešsovietiniams nusikaltimams baust, įstatymas. 6. Kariniams nusikaltimams bausti įstatymas. 7. Karinių tribunolų nuostatai. 8. Sovietinė prokuratūra. 9. Baigiamos pastabos.
Kiekvienas skyrius baigiamas autoriaus apibendrinimu, o dėl visų pakeitimų autorius pasisako "Baigiamose pastabose".

Autoriaus žodžiais: "sovietinės teisės fenomenas apskritai yra įdomus kiekvienam teisininkui. O kadangi sovietinė teisė tiesiogiai liečia ir okupuotą Lietuvą, tai lietuviui teisininkui ir neteisininkui jos raida ir posūkis pravartu pažinti".

Visos knygos turinio trumpame straipsny neatpasakosi, tad bent pažymėsime pačius svarbesnius posūkius nuo Stalino.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Popiežiaus Jono XXIII raštas Lietuvos vyskupams ........................................................................ 49
Leonardas Andriekus — Voratinkliai,Valdovas,Dabar, Troškulys, Adoracija, Nuplakimas,
Atilsis, Pagunda, Meile, Pavakarė, Laukimo naktj, Dėkingumas, Grįžimas, Budėjimas (eit.)52

D r. Jonas Norkaitis — Marksizmas ir mūsų laikų visuomenė .................................................... 57
Aleksandras Radžius — Ave Maria, Vienuolio valanda, Ledas (eil.) ......................................... 63
Birutė Pūkelevičiūtė — Rauda ........................................................................................................... 64
Jonas Matusas — Žemaitija iki Šešupės ir Virbalio ....................................................................... 68
Kun. K. Senkus — Melodijos primatas ir lietuvių muzika: giesmės ir dainos ......................... 75

KŪRYBOS PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
P r. Naujokaitis — Igno Šeiniaus pomirtinė knyga ....................................................................... 86
Jonas Aistis — Mūsų beletristika anglų kalboj .............................................................................. 87
D r. A. Baltinis — Vysk. Vincentas Brizgys: Negesinkime aukurų ............................................ 88
Antanas Kučas — "Tautos praeitis" ................................................................................................... 89
A. Šapoka — Istorinės Lietuvos albumas ........................................................................................ 90

MENAS
E. G. — Koncertai Niujorke ................................................................................................................ 93
C. Butkys — Sovietų teisingumas ..................................................................................................... 95
Įvykiai ..................................................................................................................................................... 96

ILIUSTRACIJOS
Žiema parke (Vyt. Maželio nuotrauka) viršelio 1 p.
T. V a I i u s — Vinjetės 52, 56
Niagaros krioklys, Prošvaistė, Sušalęs vanduo (Vyt. Maželio
nuotr.) 59, 63, 70
Raudonės pilis 73
žiemos laukų simfonija, Sustingę medžiai (Vyt. Maželio nuotr.) 77, 83
Gaidy pavyzdžiai 80, 83
T. Valius — Vinjetė 85
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ BELETRISTIKA ANGLŲ KALBOJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Aistis   
SELECTED LITHUANIAN SHORT STORIES. Edited by Stepas Zobars-kas. Introduction by Charles Angoff.
Voyages Press, New York, 1959. 263p $5.00.

Dviejų metų būvyje Stepas Zobarskas sugebėjo pateikti angliškam skaitytojui du lituanistiniu veikalu: Lithuanian Folk Tales (susilaukusios dvie jų laidų) ir Selected Lithuanian Short Stories. Tai didelis darbas, turint galvoje, kad Stepas Zobarskas ne vien knygos medžiagą parinko, beveik ją visą išvertė, bet taip pat susirado rėmėjų, anglišką leidyklą ir net pasirūpino daliniu knygos platinimu. Visa tai drauge paėmus, jo atliktas darbas yra tikras tour de force, arba jėgų mėginimas. Būtų gražu, kad Bendruomenė ar kas kitas šį jojo žygį tinkamai atžymėtų, nes darbas yra tikrai to vertas.

Kadangi jau pasigirdo kritiškų pastabų (kun. P.P. Cinikas "Drauge"; tos pastabos yra dalykinės ir taiklios) ir, reikia manyti, kad panašių pastabų ar net nepasitenkinimo gali būti ir ateityje, dėl to reikėtų iškelti vieną kitą sunkumą, kuris teko knygos sudarytojui nugalėti.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai