Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
7 spalis


TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Dr. K. Pakštas — Antrosios tėvynės reikalingumas .......... 289
Kazys Bradūnas — Maras (eilėraščiai) .............................. 291
Stasys Yla — Religinio gyvenimo tipai ............................... 292
J. Augustaitytė—V aičiūnienė — Aro lizdas (eilėr.) .......... 297
Jonas Grinius — Sužadėtinė (drama) .................................. 298
Faustas Kirša — Iš knygos „Šventieji akmenys“ (eilėr.) .. 303
Doc. inž. K. Kriščiukaitis — Architektūros stilių raida
ir lietuviško stiliaus klausimas ............................................ 307

Vl. Šlaitas — Balastas (eilėr.) ............................................. 315
Aleksis Rannit — Vytautas Kasiulis .................................. 316
A. Maceina — Socialinė demokratija ................................. 319

KŪRYBOS PASAULY
Bern. Brazdžionis — Žodžiai ir žmonės iš tėvynės ............. 325
J. Girnius — Tėvynės Sargas .............................................. 328
A. Džiugėnas — Pretenzingi žvilgsniai ................................ 328
St. Meringis — Knygos įrišimo menas Kaune ................... 330
Švedų literatūra karo metais ............................................... 331
Rasti apaštalų kapų paminklai ............................................ 332
Kraujas, kuris užmuša .......................................................... 333
Studijų savaitėje Prancūzijoj atstovauta ir Lietuva ............. 334

MŪSŲ BUITY ...................................................................... 335
Skaityti daugiau...
 
Švedų literatūra karo metais PDF Spausdinti El. paštas
Naujojoj švedų literatūroj dominuojančią rolę lošia, rašo Orjan Lindberger Londono žurnale „The Norseman“, autoriai, kilę dažniausia iš darbininkų luomo. Jie iškilo apie 1910 m. ir per 30 metų meniškai subrendo. Šiuo laiku pasirodė visa eilė autobiografinių romanų. Juose buvo mėginami duoti psichologiškai pagrįsti tipai, žiūrint į juos socialiniu požiūriu. Šių romanų autoriai: Jan Fridegard, Eyvind Johnson, Wilhelm Moberg, Harry Martinson, Moa Martinson. Ivar Lo Johanson ir Jozef Kjellgren nepasinaudojo autobiografijomis, duodami savo romanuose tik draugijinio gyvenimo studiją.

Jau nuo pirmojo Pasaulinio karo pabaigos didelę rolę lošė Per Lagerkvist, kaip lyrikas ir dramaturgas, kaip literatūros pionierius. Jis jautriai reagavo į nacių užmačias. Taip pat ir Hjalmal Gulibergs bei Johannes Edfelts eilėraščių rinkiniai buvo pilni jausmo prieš jėgos ideologiją.
Skaityti daugiau...
 
ARCHITEKTŪROS STILIŲ RAIDA IR LIETUVIŠKO STILIAUS KLAUSIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DOC. INŽ. K. KRIŠČIUKAITIS   

Misionierių bažnyčia Vilniuje (vėlyvasis barokas) Foto J.Bulhako
Inž. Tremt. Draugijai paskelbus Lietuvos kaimams bei miestams atstatyti tipinių gyvenamųjų namų projektų konkursą mūsų tremtinių spaudoje pasirodė eilė straipsnių lietuviškojo stiliaus kūrimo reikalu. Kai kuriuose straipsniuose net buvo nurodomi konkretūs receptai minėtam klausimui.

Man atrodo, kad gerb. straipsnių autorių, šį klausimą sprendžiant, vis dėlto buvo einama netikru keliu, nes naujojo stiliaus kūrimo darbą, atrodo, reiktų pradėt nuo klausimo: kur, kodėl ir kaip apskritai atsirado ir vystėsi istoriniai stiliai, nes tik iš to analizo galime bus gauti ir sintezės produktą — naująjį stilių, panašiai kaip tai buvo per visus architektūros istorijos šimtmečius.

Kiekviena tauta, nežiūrint į tai kokį kultūros laipsni ji yra pasiekusi, mažesniame ar didesniame laipsnyje turi norą duoti savo sukartiems daiktams tam tikrą formą, tam tikrą išvaizdą, charakteringą tik tai tautai. Pirmuoju, labiausiai dėkingu objektu buvo žmogaus gyvenamasis pastatas, kuriam jis duoda, atsižvelgiant į vietos sąlygas, tam tikrą išvaizdą ir tam tikrą formą. Juo didesnis buvo žmogaus reikalavimas, statomas savo butui, juo didesnis buvo jo pasiektas kultūros lygis, tuo tobulesnės buvo jo kūrinių, meniškos formos.
Skaityti daugiau...
 
Mūsų buity PDF Spausdinti El. paštas

 

 

Spalio mėn. 9—10 dienomis Kaselyje įvyko demokratiniu būdu rinktų LTB atstovų suvažiavimas. Diskusijose aptarti svarbesnieji tremtinių, gyvenimo momentai: švietimo kryptis, materialinės gyvenimo sąlygos, skryningai ir įsikurdinimas. Išklausyta vadovaujančiųjų institucijų specialūs pranešimai, išrinktas naujas Vyr. Komitetas.

* Amerikoje Vliko atstovas Dr. Pr. Padalskis ir kt. mėgino į bendrą kovos dėl Lietuvos išlaisvinimo darbą įjungti taip pat tautininkų organizacijas. Dabar gauta žinia, kad jų organizacijos Amerikos Lietuvių Misija, Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir Amerikos Liet. Tautininkų Centras nutarė įstoti į visų kitų srovių ir organizacijų, išskyrus komunistus, sudarytąją Amerikos Lietuvių Tarybą ir vieningai organizuotu būdu kovoti už Lietuvos laisvės atstatymą.

Skaityti daugiau...
 
Pax Romana konferencija PDF Spausdinti El. paštas
Š. m. rugpjūčio 30 iki rugsėjo 6 d. įvyko pirmoji tarptautinė Pax Romana konferencija Vokietijoje Rottmannshohe — tikslu supažindinti užsienio studentiją su dabartinėmis Vokietijos akad. gyvenimo sąlygomis bei materialine padėtimi.

Tarp užsienio svečių konferencijoj dalyvavo Pax Rom Gen. Sekretorius Kun. Dr. J. Schnuwly, Rudi Salat, Šveicarijos, Olandijos atstovai ir kiti.

Į šį tarptautinį suvažiavimą buvo pakviestas ir dalyvavo vienas LKSAS-gos „Ateitis“ atstovas.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai