Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
8 lapkritis


FRAGMENTAS IŠ „PADAVIMO APIE KORENTO KRISTUPO RILKE'S MEILĘ IR MIRTĮ“ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Rainer Maria Rilke   

T.Valius. R.M. Rilkes iliustracija (medž. raiž.)

* * *


Tasai von Langenau priešų apsuptas, bet visiškai vienas. Baimė išskleidė aplinkui jį didelę aikštę, ir jis sustoja jos vidury, po lėtai liepsnojančia savo vėliava.

Pamažu, tartum susimąstęs, žvalgosi jis. Daug marga ir svetima mato jo akys. Sodai — mąsto jisai ir šypsosi. Bet staiga jis jaučia, kad akys žvelgia į jį, regi vyrus ir supranta, kad tai pagonių šunes —: ir metasi jų viduriu su savo žirgu.

Bet kai svetimieji jį dar kartą apsupa, jis mato vėl tiktai sodus, ir šešiolika jų lenktų kalavijų, kurie virš galvos jo sublyksi vienas po kito, lyg spinduliai, jam atrodo tik šventė.

Skaityti daugiau...
 
Naujienos PDF Spausdinti El. paštas

* N. Ulme įvyko ukrainiečių mokslininkų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 142 profesoriai ir docentai. Rūpinamasi, kaip mokslines ukrainiečių jėgas išlaikyti kiek galint daugiau sutelktas, krūvoj.

* Švedijoje mirė visų žymiausių latvių muziejų organizatorius prof. F r. B a l o d i s. Velionis buvo žymus istorikas, skaitęs paskaitas Rusijos, o vėliau Latvijos universitetuose.

* Tarptautinė folkloro ir meno komisija į savo tretįjį tarptautinį kongresą spalio 1—5 d. Paryžiuje pakvietė taip pat latvių prof. K. Kemdzinį, vieną iš jos steigėjų, skaityti kongrese eilės paskaitų.

Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Maceina — Kultūrinė demokratija ............................ 337
M. Vaitkus — Aš ir gėlė (eilėr.) ...................................... 341
Pr. Skardžius — Lietuvių kalba ir jų senovinė kultūra .. 345
Dipl. ekon. P. Juozaitis — Nepriklausomos Lietuvos
įnašas į tarptautinį ūkį ...................................................... 349

P. Jurkus — Žemės šešėliuose (eilėr.) ............................ 352
J.Grinius — Vizija (drama) ............................................... 353
V. K. Jonynas — Organizuokime meninę veiklą ............ 361
V. Kazokas — Rainer Maria Rilke ................................. 363
R. M. Rilke — Fragmentas iš „Padavimo apie korneto
Kristupo Rilkės meilę ir mirtį“ ir eilėraščiai
(vertimai Henriko Nagio) ....................................... 637—368

Eivind Johnsson — Netikrovėje (vertimas J. Lingio) ..... 369

KŪRYBOS PASAULY
Henr. Radauskas — Baltrušaitis tebelaukia vertėjo ...... 371
Katalikybės ateitis Indijoje .............................................. 373
Naujoji amerikiečių literatūra .......................................... 375
P. Jurkus — Dailininkas Kazimieras Varnelis ............... 377
Šių dienų anglų kompozitoriai .......................................... 378
Saulės energija mokslo tarnyboje .................................... 380
Koks bus ateities laikraštis .............................................. 381
Milano kardinolo „Baltoji knyga“ ................................... 383

MŪSŲ BUITY .................................................................. 384
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas


A I D A I — Lithuanian Cultural Magazine — E C H O E S
Authorized by Headquarters European
Command Civil Affairs Division
No. 8. — November, 1947
Editor and publisher — Jonas Sakevičius
Printed by Haas & Cie., Augsburg
_________________________________________

Red. leidėjas — Jonas Sakevičius. Redaktorius —
Kazys Bradūnas. Redakcijos adresas:
Munchen 27, Lemontstr. 21, administracijos —
Augsburg, Hochfeld, D.P. Baltic Camp. Numerio kaina 6 RM.


 
Koks bus ateities laikraštis PDF Spausdinti El. paštas
Kai San Francisko mieste posėdžiavo Sąjunginių Tautų konferencija, didžiulis ,,New York Times“ dienraštis su savo specialia laida, išleista New Yorke, konferencijos dalyvius pasiekė greičiau, nei savo nuolatinius abonentus New Yorke. Kaip tat pavyko padaryti? Pasirodo, viena. New Yorke atspausdintą laikraščio egzempliorių pavyko perduoti radiograma į San Prancišką ir ten rotacine mašina išspausdinti. Ką tąsyk padarė „Times“, tą ateityje, amerikiečių mėnesinio žurnalo „American Mercury“ tvirtinimu, bus galima padaryti ne tik jam vienam, bet ir daugumai laikraščių — ne tik bus galima, bet net reikės. Kodėl? To reikalaus skubumas ir ištobulėjusi žinių perdavimo technika. Laikraščiai turės turėti savo siųstuvus, o jų abonentai specialius priimtuvus, reikalingą, popieriaus kiekį, ir galės per radiją perduodamus laikraščius su iliustracijomis čia pat atsispausdinti. Ta procedūra vadinama faksimile arba sutrumpintai ,,Fax“. Tuo būdu faksimilė ateity bus svarbiausias laikraštinis veiksnys. Tai bus patobulintas laikraštis, kaip kad televizijos aparatas, galinąs radio klausytojus ne tik girdėti, bet ir matyti programos atlikėjus radiofone.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai