Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
4 balandis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Pr. Gaidamavičius — Viešpatijos naujos epochos brėkšmėj ........................................ 145
Leonardas Andriekus — Pergalė, Vėjas, Gelmė, Sarkofagas, šypsnis (eil.) .............. 154
Paulius Jatulis — Kardinolo Jurgio Radvilos pirmojikelionė Italijon .......................... 156
Danguolė Sadūnaitė — Golgota (eil.) ............................................................................ 164
P r. Skardžius — Daiktavardžių laipsniavimas ............................................................. 165
Aloyzas Baronas — Antras grįžimas ............................................................................. 168
J. Šoliūnas — Akmenskaldys (eil.) ................................................................................ 170
Dr. Jonas Grinius — Salomėja Nėris ............................................................................ 171
Henrikas Nagys — Vytautas Kasiulis — Spalvų magijos meistras ir linijų poetas ... 179

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
B. Babrauskas — Jurgis Gliaudą: šikšnosparnių sostas .............................................. 182
A. Tyruolis — Alė Rūta: Motinos rankos ..................................................................... 184
Pranas Naujokaitis — Vytautas Tamulaitis: Svirplio muzikanto kelionės .................. 185

MOKSLAS
P. Jonikas — L. Dambriūnas: Lietuvių kalbos veiksmažodžių aspektai ..................... 186

RELIGINIS GYVENIMAS
J. R. — Visuotinis Bažnyčios susirinkimas ................................................................... 187
Juozas Bertulis — Čikagos paulistų choro pasirodymas .............................................. 188

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Atsiminkime 1941 birželio 23! ........................................................................................ 189
Juozas Kojelis — Laimėjimas lietuvių tautai? .............................................................. 190
Įvykiai ............................................................................................................................. 192
Skaityti daugiau...
 
ATSIMINKIME 1941 BIRŽELIO 23! PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba   

šiemet birželio 23 sueina dvidešimt metų nuo lietuvių tautos sukilimo, kuris pašalino sovietinę okupaciją, paskelbė nepriklausomos Lietuvos laikinąją vyriausybę, perėmė krašto administraciją anksčiau, nei karo eigoje pasirodė pirmieji vokiečių kariai.

Sukilimas buvo pirmas lietuvių ginkluotos rezistencijos išsiveržimas. Nuo tada lietuvių tauta nesiliovė priešinusis okupacijoms. Keitėsi okupantai, keitėsi pasipriešinimo žmonės ir organizacijos, keitėsi pasipriešinimo formos ir metodai, keitėsi net pozicijos, kuriose pasipriešinimas aštriausiai reiškėsi ar tebesireiš-kia. Nepakitusi betgi liko dvasia, iš kurios tekėjo pasipriešinimo veiksmai; dvasia, kuri reiškė pasiryžimą gyventi ir kurti lietuviškai, kuri reiškė pasiryžimą gintis nuo smurtu primetamo svetimo gyvenimo turinio ir stiliaus.
Skaityti daugiau...
 
LAIMĖJIMAI LIETUVIŲ TAUTAI? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Kojelis   
1960.XI.12 d. "Drauge" Alg. Gust. pranešė, kad rašytoja Alė Rūta įtraukta į Hollywoodo tarptautinių spaudos atstovų sąrašus ir gavusi filmų korespondentės teises. Ta proga korespondentas štai kaip pranašauja:
"Kas žino, gal sekančių metų bėgiuose jinai pradės laimėti premijas iš Hollywoodo kaip rašytoja, kaip gerųjų filminių kūrinių autorė. Tai būtų laimėjimas visai lietuvių tautai, žinomas visame pasaulyje. Savo kūryba Alė Ruta, manytina, stengtųsi įnešti lietuviškos tematikos Hol-lywoodan".

Kad ir linkėdami Alei Rūtai tų sėkmių, tačiau turime pastebėti, kad šitokios rūšies pranašystė gali būti nemaloni šiai kūrybingai, produktyviai ir nepretenzingai rašytojai. Bet tai dar nėra taip bloga, nes paliečiamas atskiras, kad ir labai simpatingas asmuo. Daug blogiau, kad klaidinama visuomenę. Gavimas teisių į studijas, sekti filmavimo procesą, dalyvauti vad. "preview" seansuose, nusifotografuoti su filmų aktoriais nėra dar ypatingas laimėjimas. litai dar nėra kelio pradžia į filminių kūrinių rašytojus. Filmų bendrovės didžiųjų šio krašto laikraščių filmų kritikams ir recenzentams išmoka milžiniškas pinigų sumas. Juk tai reklamos reikalas. Gi jei atsiranda kas tą reklamą daro veltui, toks asmuo priimamas be ypatingų sunkumų.
Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdyba balandžio mėnesį paskelbė Lietuvių Bendruomenės mėnesiu. Paskelbimo rašte sakoma:
"JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba, tikėdama, kad žmogaus dvasinę prigimtį išlaiko ir išreiškia tik tas, kas gyvena ir dirba su savo tauta ir tautai, įžiūrėdama, kad nedaugelio pastangų ir aukų nepakanka lietuvybei, tautinei kultūrai ir jos kūrimo nuotaikoms išlaikyti, kad daugelio permaža arba ir nieku neprisi-dedama, o kaikurių jau ir sąmoningai sukama į nutautimą; žinodama, kad šio krašto lietuviai turi pakankamai laisvės, dvasinių ir medžiaginių išteklių siekti tautinių tikslų, kurie džiugintų vergiamą tautą ir keltų rūpestį jos priešams, ir kviesdama tautiečius ryžtis šviežiems bei drąsiems posūkiams tėvynės laisvinimo kovoje, bendruomeniniame ir kultūriniame gyvenime, nutarė 1961 m. balandžio mėnesį skelbti JAV Lietuvių Bendruomenės mėnesiu. Tą mėnesį Amerikos lietuviai skatinami: 1) išsamiai susipažinti su Lietuvių Bendruomenės prigimtimi, uždaviniais ir santvarka; 2) įsirašyti ar atnaujinti įsirašymą į savo gyvenamosios vietos Lietuvių Bendruomenės apylinkę; 3) veikliai remti Lietuvių Bendruomenę savo sumanymais, darbai ir pinigais bei dalyvavimu jos susirinkimuose, parengimuose ir rinkimuose."

Balandžio mėnesį ruošiamasi ir Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimams, kurie įvyks gegužės 13-14 d. JAV vyriausioji rinkimų komisija, sudaryta LB centro valdybos šio sąstato: pirmininkas—R. Skipitis, nariai— dr. K. Drangelis, M. Mackevičius, J. Našliūnas, J. Talalas ir B. Vitkus.
Skaityti daugiau...
 
JAUNIMO DĖMESIUI PDF Spausdinti El. paštas
Lietuviai pranciškonai kviečia lietuvius jaunuolius stoti į šv. Antano gimnaziją Kennebunkporte, Maine. Gimnazija turi visas valdžios mokyk­lų teises, bendrabutį, žaidimų salę, laboratoriją, biblioteką ir kitas auk­lėjimo priemones. Į programą įeina lietuvių kalba. Veikia keturios klasės. Į pirmąją klasę priimami jaunuoliai, baigę pradžios mokyklą. Jau dabar galima registruotis ateinantiems mokslo metams. Visais gimnazijon įsto­jimo reikalais rašoma rektoriui šiuo adresu: St. Anthony's High School, Kennebunkport, Maine.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai