Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
6 birželis


PREL. PRANCIŠKUS JUŠKAITIS — "AIDŲ" MECENATAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Tėv. L. Andriekus, O.F.M.   
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra Cambridgio (Mass.) lietuvių parapijos klebonas prel. Pranciškus Juškaitis, paaukojęs 500 dol. Tą auką suteikė jis kultūros žurnalui savo parapijos 50 metų jubiliejaus ir savęs prelatu paaugštinimo proga, šiuo dosniu žygiu gerb. Prelatas įsijungė į tų kilniaširdžių lietuvių kunigų eilę, kurie minėdami įvairias savo bei parapijų veikimo sukaktis, nepasitenkina tik išorinėmis iškilmėmis, bet jieško jų gilesnio įprasminimo.

Tokiais ir panašiais atvejais po šios antrosios imigracijos Amerikoje yra paremiamas kultūros žurnalas "Aidai" 500 dol. aukomis ir vaizdžiai parodoma, jog ankstesnės kartos dvasininkams šiandien dar teberūpi gyvoji lietuvybė, išsiskleidžianti mokslu, menu ir literatūra. Tai nuostabiai džiuginąs ir jaunesniuosius paskatinąs reiškinys.

Per šį dešimtmetį "Aidams" yra paaukoję po 500 dol. ir tapę vieno numerio ar premijos mecenatais šie dvasiškiai: kun. Juozapas Valantiejus, buvęs Waterburio klebonas, prel. Pranciškus Juras, Lawrenco klebonas (2 premijos po 500 dol.); prel. Jonas Ambotas, Hartfordo klebonas; kun. Mykolas Vembrė, kun. Benediktas Gauronskas, New Britaino klebonas ir kun. Juozapas Karalius, Shenandoah klebonas. Malonu šiame dosnių kunigų būrelyje dabar matyti ir prel. Pranciškų Juškaitį bei iškelti jo gyvenimo žymesniuosius bruožus.
Skaityti daugiau...
 
DAIL. V. VIZGIRDOS DARBŲ PARODA ČIKAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M. Šileikis   


Viktoro Vizgirdos parodos atidarymas Čikagoje. Kalba kons. P. Daužvardis

Š m. balandžio 15-23 d. Liet. Amerikiečių Menininkų Klubas Čikagoje uvo surengęs dail. Viktoro Vizgii-os darbų parodą Čiurlionio Galerijoje (jėzuitų Jaunimo Centro patalpose). Dailininkas išstatė 40 tapybos kūrinių ir du vitražus. Į atidarymą susirinko per pora šimtų žmonių. Parodą atidarė Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis, primindamas ir Lietuvos laisvės bylą. Klubo pirmininkas P. Gaučys plačiau atskleidė dailininko laimėjimus menui. Sveikino Ad. Varnas, T. J. Kubilius, Čiurlionio Galerijos direktorius M. Šileikis. Šisai priminė galerijos tikslus: ir ateityje parodos bus rengiamos tam, kad lietuviai ir kitataučiai matytų, ką mūsų dailininkai kuria; galerijos meno turtas yra skirtas Lietuvai, kai ji atgaus savo nepriklausomybę. Pats dail. V. Vizgirda padėkojo sveikinusiems.
Skaityti daugiau...
 
ŽVILGSNIS Į VIDUDIENIO SODŲ POETĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   

(Bernardas Brazdžionis: VIDUDIENIO SODAI. Išleido "Lietuvių Dienos", Los Angeles, 1961 m. 126p. Kaina $4.00).
Su šiuo nauju Bernardo Brazdžionio lyrikos rinkiniu grįžo ir tolimi atsiminimai apie patį autorių, apie tas dienas, kada jį pirmą kartą teko išvysti. Ateitininkų namuose Kaune įvyko "Šatrijos" susirinkimas. Tai atokūs jau laikai, trisdešimt su guba metų, ir daug tokių pobūvių jau ligi paskutines dulkes išnyko iš gal_ vos. Kartais tai būdavo eiliniai pasitarimai, o tarpais pasitaikydavo ir tokių, kai sušvitėdavo stambi žvaigždė, jau istorinis žmogus mūsų literatūros lapuose. Dažniau tekdavo matyti Putiną, kuris ne vienam iš mūsų tada žėrėjo, kaip pati Parnaso viršūnė. Toks parnasinis jis mažiau daugiau liko ligi dabarties laikų, ne vien atminimuose, bet ir tikrovėje. Kartais, žvalus kaip žebenkštis, atbrazdėdavo Liudas Gira, tada mums nešykštėdavęs savo pastabų, minčių ir pamokymų. Jis stebino, sakytum, savo demokratiškumu, nepuiku-mu, su jaunikliais problemas kaip lygus su lygiu gvildendamas. O tarp tų jauniklių buvo ir žmonių jau prasikalusių iš eilinio lukšto, kaip Juozas Grušas, arba iškalbingų dantytų ir karštų žaliūkų, kaip mano mielas bičiulis Petras Karuža, arba Stasys Grigaliūnas, kurį vienas kitas andai vadino Puškinu, gal dėl jo retorikos ir ugningų posmų. Jis paskui nugrimzdo teatro administracijos užkulisiuose.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Zenonas Ivinskis — Adolfo Šapokos darbai Lietuvos istorijos srityje .. 233
Stefan George — šventyklos sudeginimas .................................................. 245
Jurgis Gimbutas — Lietuvos medinės bažnyčios ...................................... 248

Aleksandras Iljasevičius — Filatelistas (eil.) ............................................... 252
Viktoras Vizgirda —Dailininkas Justinas Vienožinskis .......................... 253
Nelė Mazalaitė — Pasiuntinys ...................................................................... 257
Dr. Jonas Grinius — Salomėja Nėris ............................................................ 261

KŪRYBOS PASAULYJE KNYGOS IR ŽURNALAI
Antanas Vaičiulaitis — žvilgsnis į "Vidudienio sodų" poetą ................. 272
A. G. — V. Bogutaitės pirmoji knyga .......................................................... 273
Jaunimo Literatūros konkursas .................................................................... 274

MENAS
M. Šileikis — Dail. V. Vizgirdos darbų paroda Čikagoje ....................... 275

RELIGINIS GYVENIMAS
Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Prel. Pranciškus Juškaitis
— "Aidų" mecenatas ....................................................................................... 276


VISUOMENINIS GYVENIMAS
Pranys Alšėnas — Vienuolika metų su dr. A. Šapoka ............................ 278
Įvykiai ............................................................................................................... 280

ŠIO AIDŲ NUMERIO LEIDĖJAS: PREL. PRANCIŠKUS JUŠKAITIS, Cambridgio Liet. Parapijos Klebonas.

JUNE, 1961
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.

 
ADOLFO ŠAPOKOS DARBAI LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ZENONAS IVINSKIS   


(Vainiko vietoje jo kapui svetimoje žemėje)

"Lietuvos istorijos laukai. . . neteko pagrindinio tyrinėjimų šulo. Jo darbų vaisiai liko dideli ir nemirs. .." Šitaip vertino "Tėviškės Žiburių" vyr. redaktorius dr. A. Šapoka 1960 m. rugpjūčio 18 d. tada (VII.29) mirusio prof. K. Jablonskio įnašą Lietuvos istorijon. Už gero pusmečio lygiai tuos pačius velionies žodžius jau reikia pakartoti, žvelgiant į jo paties atliktą darbą mūsosios praeities baruose.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai