Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
7 rugsėjis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Inž. Povilas Jurėnas — Mūsų sodžiaus gyvenamojo
namo architektūrinė raida su papročiais ir tradicijomis ............ 281

J. Augustaitytė- Vaičiūnienė — Apypietės miegas,
Pavasarinis žydėjimas, Nelygios jungtuvės, Daina mano
žemės (eil.) ................................................................................... 292

Stasys Santvaras — Vladislava Grigaitienė gyvenime
ir operos teatre ............................................................................ 294

Antanas Tulys — Teklės stalas ................................................. 300
J. Šoliūnas — Akmenskaldys (eil.) ............................................. 303
Juozas Girnius — St. Šalkauskis kaip "Gyvas žmogus" .......... 304

KŪRYBOS PASAULYJE
KNYGOS IR ŽURNALAI
A. T. — R. Spalio "Alma Mater" .............................................. 317
D r. J. Grinius — Juozo Kralikausko "šviesa lange" .............. 318

MENAS
Vladas Jakubėnas — Lietuvių dainų šventė ............................. 320

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V. Vaitiekūnas — Bendruomenės rinkimai ............................... 325
Įvykiai .......................................................................................... 325
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ SODŽIAUS GYVENAMOJO NAMO ARCHITEKTŪRINE RAIDA SU PAPROČIAIS IR TRADICIJOMIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė INŽ. POVILAS JURĖNAS   

Liaudies menas turi būti mūsų meno pamatas, iš jo turi iškilti savotiškas lietuvių stilius, jis yra mūsų pasididžiavimas, nes tas gražumas, kurį turi savyje, yra grynas, savotiškas ir iš-mintinai lietuviškas.
M. K. Čiurlionis, Vilniaus žinios, Nr. 863

Mūsų sodžiaus gyvenamieji namai, kurie ne vienam gal atrodo nuo žilos senovės toki buvę, turi ilgų amžių statybos evoliuciją. Jų forma ir konstrukcija laiko bėgyje keitėsi pagal gyvenimo ūkinius reikalavimus ir bendrą krašto pažangą, kol išorę ir vidaus išvaizdą ištobulino, kaip šiandieną matome.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Augustaitytė - Vaičiūniene   

Br. Murinas — Gėlės

APYPIETĖS MIEGAS
Dabar apypietė tokia svaigi, kaitri, saldi.
Ir miegas taip marina, supdamas pavėsiu.
Tik saulę, tiesiančią šešėlių audeklus, girdi —
Tuojau ir jos silpnučių žingsnių negirdėsiu.

Lyg vėjo išdraskyti debesys, sapnai pilki
Susipina į didelį nebūtą nieką —
Taip gyvą šimtmečiais miegot sapnuoti palieki,
Tarsi vidudienis kad rytmetį palieka.
Skaityti daugiau...
 
VLADISLAVA GRIGAITIENĖ GYVENIME IR OPEROS TEATRE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASYS SANTVARAS   
Rūsti gyvenimo tikrovė, kaip saulėn bėgančius žiedus, vieną po kito skina iš mūsų tarpo garsius vardus, kurių kūrybiniu darbu, rodos, dar taip neseniai mes džiaugėmės ir di-džiavomės. 1961 m., liepos 25 d., pačiame gėlių ir saulės kupinam vidurvasary, į Anapus nuėjo ir buv. Lietuvos Valstybinio Operos Teatro solistė Vladislava Polovinskaitė - Grigaitienė. Norim ar nenorim, liūdna ar graudu, savo atsiskyrimu ji baigė mūsų operos teatro vieną laikotarpį, kuris savo kūrybiniu idealizmu, savo grynaširdėm pastangom, keliančiom ir ugdan-čiom lietuvių operinį meną, į istorijos lapus bus įrašytas pačiom gražiausiom spalvom.

Architektūros pastatai, paprastai, turi atramos taškus, kurie jų dailų veidą išlaiko nepa-krypusį ilgus amžius. Atramos taškus, berods, turi ir kiekviena meninė talka. Nepr. Lietuvos Operos Teatro kertiniai akmenys nuo 1920.XII. 31 d. iki 1944 m. sezono pabaigos buvo mums daug sykių girdėti, o daugeliui ir gerai pažįstami, vardai: lyriniai sopranai A. Galaunienė, Jul. Dvarionaitė, E. Kardelienė, A. Dambrauskaitė, G. Matulaitytė (operetėje) ir J. Augaitytė, dramatiniai sopranai Vladislava Grigaitienė, M. Rakauskaitė, vėliau V. Podenaitė ir V. Dagely-tė, mezzo-sopranai J. Vencevičaitė, V. Jonuškai-tė, A. Dičiūtė, A. Kalvaitytė, tenorai Kipras Petrauskas ir Aleks. Kutkus, baritonai Ant. Sodeika, J. Mažeika, VI. Baltrušaitis, J. Butėnas, bosai P. Oleka, Ant. Kučingis ir Ip. Nauragis.
Skaityti daugiau...
 
TEKLĖS STALAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS TULYS   
An honest tale speeds best, being plainly told.
S h ak e s p e ar e

Provizorius Adomas Vilkas parėjo namo vėlai, bet savo žmoną Teklę rado neatsigulusią. Ji sėdėjo susiraičiusi sofos kertėje, užsižiebus visas šviesas visuose kambariuose, rankoje kietai sugniaužus musėm mušti šluotelę.
Teklė buvo jau trečia Adomo Vilko žmona. Pirmos dvi išėjo iš proto ir, uždarytos pamišėlių namuose, greitai mirė. Teklė buvo dar tik dvidešimt šešerių metų moteris, keliais metais jaunesnė už antrą Adomo žmoną, ir visą dešimt metų jaunesnė už pirmą jo žmoną. Tačiau ji atrodė daug senesnė negu buvo, labai sunykus ir nebegraži. Prieš porą metų ji buvo graži, gyva, linksmai čiauškanti moteris, mylima sambūriuose.
— Kam tiek šviesų, ir visuose kambariuose? — švelniai klausė vyras.
— Aš bijau, — suklykė Teklė. — Po mano lova yra palindęs didelis šuva ar vyras. Buvau atsigulus, bet turėjau išbėgti, kai po lova subraškėjo.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai