Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
10 gruodis


75 METAI NUO PIRMŲJŲ LIETUVIŠKŲ MIŠIŲ PASIRODYMO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Žilevičius   

Aušrai" nušvietus lietuviškąją padangę, visos lietuvybės gėlės pradėjo pamažėli pasirodyti šviesoje. Pradėjo reikštis ir muzikos bandymai. "Aušroje" buvo viena kita melodija išspausdinta. Chorinių dalykų nei nebandyta. Tik trejems metams praslinkus, 1886 pasirodė pirmosios lietuvių kalba MISZIOS ANT PA-MENKLO SUKAKTUWIU PENKIŲ SZIMTU METU NUO APKRIKSZ-TYJIMO LIETUWOS PASKIRTOS KUNIGUI STRAZDELIUI NA-BASZNĮKUI, SUDĖTO JUI "PULKIM ANT KELIU". 1886. Tilže. Iszdawejo kaszta spausta pas Wey-eri, ir Arnoldta." žodžius parašė Adomas Jakštas, išleido kun. J. Lideikis, muziką parašė Juozas Kalvaitis, tuolaik buvęs Kauno katedros vargonininkas.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
L.A. — Sudrumsta padangė ...................................................................................................... 417
Pranas Brazys, M.I.C. — "Mater et Magistrą" užmojis ir gairės .......................................... 418
Juozas Mikuckis — Kodėl, Lūkesys, Vakaro varpai,žiedais tą naktį lijo (eil.) ................ 427
Juozas Mikuckis — Iš mano atsiminimų apie poetą Edmundą Steponaiti ...................... 428
Jūra GaiIiušytė — Lietuvos studentas Jungtinėse Amerikos Valstybėse ......................... 431
Henrikas Radauskas — Svečias iš mėnulio, Aktoriai,
žvaigždė, saulė, mėnuo, Deganti šaka (eil.) ........................................................................... 438
Jonas Matusas — Palanga, Kretinga ir Birutė ........................................................................ 439


KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
B. Ciplijauskaitė — Tremties atspindžiai ispanų poezijoje ................................................ 447

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. ž-kis — Nepriklausomą Lietuvą statant (R. Skipitis) ........................................................ 448
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Suvažiavimo darbai ............................................................ 449

RELIGINIS GYVENIMAS
J. Žilevičius — 75 metai nuo pirmųjų lietuviškų mišių pasirodymo ................................ 451

MOKSLAS
Dr. J. Grinius — L. K. Mokslo Akademijos penktasis suvažiavimas ir perspektyvos .. 452

ĮVYKIAI ........................................................................................................................................ 455
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
L. K. MOKSLO AKADEMIJOS PENKTASIS SUVAŽIAVIMAS IŠ PERSPEKTYVOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Grinius   

Laisvųjų lietuvių, ypač Amerikos lietuvių gyvenime, 1951 metais istorikas turės pažymėti du pirmos reikšmės kultūrinius įvykius: JAV ir Kanados lietuvių antrąją dainų šventę, įvykusią liepos 2 d. Čikagoje, ir Liet. Kat. Mokslo Akademijos penktąjį suvažiavimą, įvykusį rugsėjo 1-3 d. toje pat Čikagoje. Pirmasis sąskrydis atstovavo menui, tiksliau — populiariai dainai ir buvo skirtas lietuvių visuomenės plačiųjų sluogsnių estetinei kultūrai; antras suvažiavimas atstovavo mokslui ir buvo skirtas lietuvių siauresnei visuomenei — mokslininkų ir mokslo mėgėjų intelektualinei kultūrai. Be abejo šį L. K. M. Akademijos suvažiavimą tiksliau tebus galima įvertinti tada, kai bus atspausdintos jo paskaitos; tačiau įvairūs laikraščiai, kurie apie tą suvažiavimą rašė, yra davę tiek medžiagos, kad apie jį apytikrį vaizdą galima susidaryti iš tolo ir daugiau ar mažiau sutikti su rašiusiųjų teigimu, kad penktasis suvažiavimas pavyko "savo dalyvių skaičiumi ir iškeltųjų klausimų svarumu bei geru parengimu" (A. Baltinis "Aidų" Nr. 8).
Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* "Kristaus Karaliaus Laivas", marijonų leidžiamas laikraštis, skelbia religinės kūrybos konkursą. Komisijai rankraščius reikia pateikti iki 1962 rugsėjo 1. Geriausiam kūriniui skiriama 500 dol. dovana. Rašto tema gali būti istorinė, biografinė, dogmatinė, moralinė, visuomeninė, priimtina Kat. Bažnyčios požiūriu.
* "Nepriklausoma Lietuva", Mont-realyje leidžiamas laikraštis, gruodžio 2 paminėjo 20 metų sukaktį specialiu koncertu.
* Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimas įvyko Čikagoje lapkričio 24-26 dienomis. Dalyvavo apie 150 atstovų iš New Yorko, Baltimorės, Detroito, Clevelando, Omahos, Phi-ladelphijos, New Jersey ir daugiausia iš Čikagos.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai