Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
9 gruodis


TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kun. L. Gižinskas — Betliejaus Naujagimis — žmonijos
istorijos ašis .................................................................................. 385

Z. Ivinskis — Praeities reikšmė lietuvių tautos išsilaikymui ..... 389
Bern. Brazdžionis — Rugsėjo spinduliai, Laimės iliuzija,
Dainiaus baladė, Kitan pavasarin, Krivūlė, Jaunystės
Eldorado, O Viešpatie, Perdaug, Didžiojoj kryžkelėj,
Šešėlio giesmė. (Eilėraščiai) .............................................. 390—391

St. Pilka — Milžinas lietuvių teatro paunksmėj ......................... 399
Balys Sruoga — Iš poeto palikimo (Eilėraščiai) ........................ 400
Jonas Grinius — Mirtis (drama) ................................................. 408
Iz. Vasyliūnas — Mūsų muzikinis gyvenimas tremtyje ............. 418

KŪRYBOS PASAULY
J. Miliušis — Dūžtančio liberalizmo romanas ............................ 420
A. Gražiūnas — Brydė rugiuose .................................................. 425
J. M. Buknaitis — B. Rutkūno ketvirtoji lyrikos knyga ............ 427
H. Nagys — Vytauto K. Jonyno monografija ............................. 427
H. Nagys — P. Augiaus iliustruotoji „Žalčio pasaka“ ................ 428
Prof. Dr. P. J. Gabrys — Replika p. M. Gimbutienės recenzijai 430
M. Alseikaitė-Gimbutienė — Atsakymas į P. J. Gabrio repliką 432
Skaityti daugiau...
 
MIRTIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Grinius   

Trečias ir paskutinis „Stella Maris“ veiksmas.
Puošnus baroko kambarys Vittorio palociuose. Dešinėj ant pastovų — Madonos paveikslas, kuris beveik uždengia sienoje esančias duris. Prie pastovo padėtas kitas paveikslas.

1.

VITTORIO (sėdi susimąstęs kėdėje).

IZABELĖ (įėjusi pro duris tiesiai). Prašau man raktą nuo kalėjimo.

VITTORIO. Pas tą?...

IZABELĖ. Pas dailininką.

VITTORIO. Gana. Užteks to kvailo žaismo.

IZABELĖ. Jis mano sužadėtinis, Vittorio.

Skaityti daugiau...
 
MILŽINAS LIETUVIŲ TEATRO PAUNKSMĖJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASYS PILKA   
GĖLĖS ANT TOLIMO KAPO


Gimnazijos direktorius St. Cibulskis, šiaip didelis tolerantas, protestuodavo:

- Lietuviai puikūs, gabūs vyrai, bet kam jie tokius ilgus plaukus nešioja!

Ugi, ką tik ne iki pečių plaukai buvo ne tik mada, bet lietuvio studento savęs demonstracija: štai, matykit, esu naujos gadynės žmogus!

Mano — gimnazistuko akims — studentai (ir net septintokai, aštuntokai) buvo galingos samsoniškos būtybės. Ir ne tik dėl tų ilgų plaukų ir net ne dėl to, kad dažnai buvo ilgais ūsais ir barzdom pasipuošę, kad bosu prašnekdavo. Man jie kažkodėl primindavo agresingus piliečius, kurie 1905 metu revoliucinėmis dienomis nuvertė nuo bėgių arklių tramvajaus vagoną. Dėl to suardyto transporto tėvas kelias dienas iš tarnybos negalėjo grįžti... Buvo baisu, neramu... O tuos vagonus vertė irgi ilgaplaukiai vyrai.

Skaityti daugiau...
 
IŠ POETO PALIKIMO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Balys Sruoga   


* * *

Karaliau Vytaute! Atleisk klajūnui,
Kad tavo vardą keikdamas minėjau!
Apsvaiginai tu man akis ir klausą!
Bet tu žinai, kad tavo vardo niekas
Nedrįso prie manęs minėt niekingai!
Dabar iš aukšto sosto tu žiūri,
Už tūkstantį karalių galingesnis!
Dangaus vardu palaimink tu mane.
Kad aš galėčiau eit keliu tavuoju,
Pakelt galėčiau tavo naštą!

Skaityti daugiau...
 
Benedikto Rutkūno ketvirtoji lyrikos knyga PDF Spausdinti El. paštas
Benys Rutkūnas, Sparnus man meta paukštės, Ketvirta lyrikos knyga, „Pulsas plaka“ pataisytoji laida, „Atžalynas“, 1947 metai, 158 pusl. Viršeliai ir iliustracijos dail. K. Žilinsko. Kaina šešios markės.


Tikrai gražiu vardu pasipuošusi pasirodė Ben. Rutkūno ketvirtosios lyrikos knygos antroji laida; (Pirmoji šios rotatoriumi spausdintos knygos laida buvo pavadinta gerokai neskoningai „Pulsas plaka“). Norėtųsi tuojau pat konstatuoti, kad ši laida visais atžvilgiais tikrai pataisyta. Atkaklus ir aštrus Leono Miškino žodis „Tremtinių Mokyklos“ 2 Nr. davė labai teigiamų rezultatų. Autorius atvira širdim priėmė visas teisingas kritikos pastabas ir visą eilę sinkiny silpniausių eilėraščių išmetė, o kitus eilėraščius peržiūrėjo ir pataisė. Todėl bendras įspūdis daug geresnis ir pats rinkinys tapo vieningesnis ir meniškai stipresnis. Šiame rinkinyje, tokiu būdu, neberandame abiejų silpnų ir neorginalių baladžių „Prakeiktasis dvaras“ ir „Sukaustyta laisvė“, taip pat visos eilės nesusisekusių eilių: „Ganykloje“, „Prilytos gelmės“, „Pabudintos viltys“, „Taikos rytą“, „Gyva ji kėlės“ ir t.t. Nemaža, tačiau dar yra likusių eilėraščių, kurių knygon neįtraukus, jos kokybė nebūtų nukentėjusi. Nelabai prasmingai autorius pvz. padėjo pastangas, taisydamas „Baltąjį viesulą“, — kūrinys taip ir liko silpnas ir kupinas neskoningų ir prozaiškų išsireiškimų. Kai kurios pirmosios redakcijos rėkiančiai neskoningos frazės pakeistos skoningesnėmis, bet štai kokių dar randame:

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai