Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 sausis


JUOZAS KRALIKAUSKAS PDF Spausdinti El. paštas
JUOZAS KRALIKAUSKAS, laimėjęs "Draugo" romano premiją už veikalą "Titnago ugnis".
Juozas Kralikauskas anksčiau yra išleidęs novelių rinkinj iš mokytojų gyvenimo "Septyni kalavijai" (1937 m.), romaną "Urviniai žmonės" (1954 m.) iš auksakasių buities Kanadoje ir romaną "šviesa lange" (1957 m.). "Draugo" premijuotasis romanas "Titnago ugnis" yra iš Lietuvos istorijos srities, vaizduojąs Mindaugo laikus. Vertinimo komisijos pirm., Benys Babrauskas, jį taip apibūdino: "Titnago ugnis" parašyta taip sodriai, vaizdingai, tokiu taikliu žodžiu, skambia fraze, apskritai tokia stiliaus kultūra, kad nė vienas mūsų istorinis romanas ar apysaka nė mėginte nemėgino taip kultivuotai eiti prie dalyko. Be abejonės, tai yra pirmas šitoks romanas mūsų literatūroje. Jis rodo didelę literatūrinę kultūrą ir rašytojo pajėgumą" (Draugas, II dalis š. m. sausio 6 d.).
Skaityti daugiau...
 
BALTIJOS VALSTYBĖS IR PAVERGTŲ EUROPOS TAUTŲ ORGANIZACIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Plukas   

Lietuvos vadavimo darbe, be abejo, yra svarbu kuo daugiau įsijungti į įvairias tarptautines organizacijas ir pasinaudoti jų parama. Tai yra gerai supratę įvairūs mūsų veiksniai, ir todėl lietuvių atstovų galima matyti beveik visose svarbesnėse tarptautinėse organizacijose. Tačiau reikia pažymėti, kad ne visos tarptautinės organizacijos yra vienodai reikšmingos Lietuvos vadavimo darbui. Todėl įsijungiant į bet kurią tarptautinę organizaciją ir per ją nukreipiant savo pastangų dalį Lietuvos vadavimo darbe, reikia žiūrėti, kiek iš tikro ta ar kita tarptautinė organizacija gali patarnauti Lietuvos vadavimo reikalui.

Pastaruoju metu, kaip atrodo, mūsų veiksniai daugiausia dėmesio yra sutelkę į Pavergtų Europos Tautų organizaciją arba seimą (angliškai, Assembly of Captive European Na-tions). Jon yra įsijungę ne tiktai žymūs mūsų veikėjai, bet, kaip regis, ji yra laikoma svarbiausia tarptautine organizacija, kurion turėtų būti perkelta svarbi Lietuvos vadavimo darbo dalis. Tai patvirtina, pvz., ir Vliko pastarajame suvažiavime priimtos rezoliucijos, kuriose tiktai ši viena tarptautinė organizacija tesuminėta, nurodant, jog yra nutarta "stiprinti ir plėsti akciją per Pavergtų Tautų organizaciją Lietuvos nepriklausomybei atstatyti". (Darb., Nr. 82, 1961 gruodžio 6 d.).
Skaityti daugiau...
 
MAIRONIO METAI PDF Spausdinti El. paštas
Maironio — didžiojo tautos dainiaus ir atgimimo pranašo šimtmetį (gimęs 1862 m. spalio mėn. 21d.) visa Pasaulio Lietuvių Bendruomenė privalo tinkamai paminėti. Šį didvyrį pagerbdami, drauge stiprinsime mūsų tautinę gyvybę ir kultūrinį sąmoningumą. Tegu suteikia ši sukaktis mums kuo daugiau atgimimo, tegu gyviau mus visus pajudina. Mums gi šiandien taip stinga idealizmo, entuziazmo ir pasitikėjimo savimi.
Tam tikslui Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba kreipiasi į visų kraštų, apygardų bei apylinkių valdybas ir kiekvieną lietuvį bei lietuvę :
1. Tegu 1962 metai bus Maironio metais.
2. Maironio metais visoje Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje turi sukilti jubilėjinė nuotaika ir akcija.
3. Visuose kraštuose — tai yra kiekvienoje apygardoje ir apylinkėje — nedelsdami tuoj pradėkime intensyviai ruoštis dideliems ir, kiek beišgalint, įspūdmgesniems Maironio minėjimams. (Akademija, Maironio dainų koncertas, paskaita, deklamacijos, jo dramos pastatymas ir inscenizacija ir k.).
4. Kiekvienas laikykime savo pareiga uoliai talkininkauti bei dalyvauti ruošiamuose Maironio minėjimuose.
5. Maironio metais įsigykime ir pakartotinai įsiskaitykime jo raštus, ypač "Pavasario balsus" ir "Jaunąją Lietuvą".
Brangios mūsų tautos bei mylimos tėvynės nelaimės akivaizdoje būtinai ir prideramu būdu paminėkime Maironio 100 metų sukaktį Testiprina vėl Maironis lietuvio viltį ir tikėjimą į tėvynės aušrą bei naują pavasarį. Tešviečia mums Maironio dvasios bei kūrybos heroika, idealizmas ir tėvynės bei laisvės meilė.
-Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

 
DIRVOS ROMANO KONKURSAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dirvos Redakcija   
Dirvos redakcija skelbia pirmąjį romano konkursą. Lietuviai rašytojai nuoširdžiai kviečiami tame konkurse dalyvauti. Laimėtojui bus išmokėta 1,000 (vieno tūkstančio) dolerių premija.
Kiekvienam rašytojui, dalyvaujančiam konkurse, skelbiamos šios sąlygos:
a) Veikalo žanras — romanas.
b) Veikalas turi būti niekur nespausdintas.
c) Veikalo tematika ir dydis ne-aprėžiami, bet kūrinys turi būti vertingas literatūriniu požiūriu.
d) Konkursą laimėjęs autorius premijuotą kūrinį leidžia spausdinti Dirvoj be atskiro atlyginimo.
e) Premijuoto romano autorius pasilieka sau atskiro išleidimo teises, bet sutinka dėl leidimo sąlygų tartis visų pirma su Vilties Draugijos leidykla.
Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* JAV LB centro valdybos pirm. Jonas Jasaitis sudarė tokį valdybos sąstatą: Valdas Adamkavičius — vicepirm. ir jaunimo reikalų vedėjas, Kostas Januška — sekr., Zigmas Dai-lidka — ižd., kun. Stasys šantaras — Kultūros Fondo valdybos pirm., Jeronimas Ignatonis — švietimo tarybos pirm., Algimantas Kėželis — teisinių - socialinių reikalų vedėjas. Jono Jasaičio, centro valdybos pirm., adresas: 7252 So. Whipple St., Chicago 29, 111.
* LB Kultūros Fondo naujai sudaryta valdyba, į kurią įeina: kun. St. šantaras — pirm., St. Semėnienė — I vicepirm., VI. Butėnas — II vicepirm., VI. Micas — sekr., K. Rožans-kas — reikalų ved., J. Gudas — ižd., Anatolijus Lakas — valdybos narys "Gimtajai Kalbai".
* Dienraštis "Draugas", be romano premijos, šiais metais duos 1000 dol. premiją ir už poeziją. Proga — Maironio gimimo 100 metų. Premijos mecenatas — dr. Kazys Alminas.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai