Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
2 vasaris


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Brazaitis — Sukilimas ir tauta ................................................................ 49
Leonardas Andriekus — žaizda, Kankiniai, Kaino vai-
kai, Našlaitė, Briedis, Angelas (eil.) ................................................................... 56

Dr. Ignas Urbonas — Bažnyčios bandymai atstatyti vienybę su rytais ...... 58
Pranas Zunde — Valstiečių atlyginimas okupuotoje Lietuvoje .................. 61
Dr. Č. Masaitis — Determinizmas ir atsitiktinumas ....................................... 65
Nelė Mazalaitė— Erškėtis ................................................................................... 76
J. Jakštas — šv. Jurgis, Lietuvos D. Kunigaikštijos patronas ........................ 79

KŪRYBOS PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
Vald. Cukuras — žvilgsnis jieškančion žmogaus širdin
(Dr. Pr. Gaidamavičius: Didysis nerimas) ........................................................ 85

Ignas Malėnas — Pr. Naujokaičio "Mažieji žingsniai" .................................. 86

MOKSLAS
Viktoras Gidžiūnas — Viduramžių universitetai ir jų magistrų veikalai .. 87

MENAS
P. Jurkus — Dail. Albino Elskaus naujieji vitražai ........................................ 89

RELIGINIS GYVENIMAS
Dr. J. Grinius — Evangelikų vyrų vienuolynas Prancūzijoje ...................... 90

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Mockus — Jaunimo problemos .................................................................... 91

PASTABOS
Dr. P. Mačiulis — M. Vaitkaus apie arkivyskupą Pr. Ka-
revičių atsiminimų patikslinimas ..................................................................... 95

Henrikas Radauskas — Baltrušaitis tebelaukia vertėjo ............................... 95

ĮVYKIAI ................................................................................................................. 95
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI IR REMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI
Step. Markus, Los Angeles, Calif.; Stasys Rudys, Montery, Calif.; kun. K. Juršėnas, Povilas Kaupas, Juozas Vailokaitis, St. Stravinskis, Chicago, III.; Juozas Vydas, M.D., Bangor, Me.; kun. Jonas švagždys, Brockton, Mass.; Juozas Jusys, Worcester, Mass.; Jonas šoliūnas, Baltimore, Md.; kun. Alf. Gleveckas, Albany, N. Y.; P. J. Bagdas, M.D., Douglaston, N. Y.; dr. Juozas Kazickas, dr. J. K. Valiūnas, New Rochelle, N. Y.; dr. A. Baltrukėnas, Akron, Ohio; J. Balčiūnas, M.D., Strasburg, Ohio; kun. E. Paukštis, Chester, Pa.; kapt. S. V. Dėdinas, San Antonio, Texas; Algirdas Jurkus, Domas Jurkus, Montreal, Que.; Sigutė Zubrickaitė, Toronto, Ont., Canada; kun. dr. A. Norius, Brooklyn, N. Y.; St. Petrauskas, M.D., kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, N. J.
Skaityti daugiau...
 
SUKILIMAS IR TAUTA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS BRAZAITIS   

1941 sukilimas — jau praeitis. Jis nuėjo į tautos istoriją. Įsirikiavo į eilę kitų sukilimų — šalia 1831 metų, šalia 1863 sukilimo. Taip pat šalia 1905 metų. Pagaliau šalia 1919-21 metų kovų dėl laisvės. — Tai vis tautos ginkluotos pastangos nusikratyti okupacija to paties priešo — tos pačios Rusijos, baltosios, carinės ir dar žiauresnės — raudonosios, diktatūrinės.

I.
Kas amžinai vertinga tuose sukilimuose?
Sukilimai susiklojo vienas paskui kitą laiko eigoje kaip, sakytum, piliakalniai teritorinėje erdvėje. Ir vieni ir antri byloja apie žmones, kurie buvo toki pat kaip ir dabar. Su tais pačiais džiaugsmo, geresnio gyvenimo siekimais. Tačiau atėjo tokios gyvenimo dienos, kada tie žmonės rizikavo savo laime ir savo gyvybe vardan augštesnio ir bendresnio tikslo — tautos ir tautiečių laisvės. Rizikavo savo laisva valia, nepriversti, nemobilizuoti. Laisvas savęs aukojimas augštesniam idealui tai augštesnio prado laimėjimas žmoguje, tai asmens moralinis kilimas, kuris gali vienus nuvesti į šventuosius, kitus į herojus.

Toki asmens yra visos tautos moralinės didybės manifestacija, dvasinis lobynas, nes tautą, pasak Auguste Comte, sudaro gyvieji ir mirusieji. Juo gyvieji yra sąmoningesnė tautos
----------------
* Laisvojo pasaulio lietuviai 1961 m. gausiai minėjo 1941 m. sukilimo dvidešimtmetį. Minėjimų serija baigta Clevelande, ir jų prasmė ten buvo sintetintai paryškinta čia spausdinamoje paskaitoje.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LEONARDAS ANDRIEKUS   
ŽAIZDA

Tu palmės lapą įdrėksta sugydai,
O man širdis vis lieka sužeista.
Jau nežinau,
Kas Tau brangesnis, Viešpatie,
Ar palmės lapas,
Ar žmogaus širdis?

Lapelis laikosi lietum ir saule,
Širdis gyvuoja meile ir kančia.
Jei ir užgydytum
Žaizdas malonės balzamu,
Visvien jau liktų
Dideli randai.KANKINIAI
Červenė

Ten gema Nemunas,
O jūs gi mirštate.

Kokia tai sopulinga valanda —
Joje susitvenkė
Mirties ir gimdymo skausmai.

Krauju bei ašarom
Raistus užtvindėte —

Dabar, gedėdami, raminsimės,
Kad gema Nemunas
Iš mūsų ašarų ir kraujo.

Skubės per užtvankas
Namo šventa srovė —

Skubėkit, broliai, seserys,
Namo šventa srove —
Dabar jau esate laisvi.

Daugiau, negu laisvi —
Laisvi nelaisvėje .. .
Skaityti daugiau...
 
BAŽNYČIOS BANDYMAI ATSTATYTI VIENYBĘ SU RYTAIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. IGNAS URBONAS   
Artėjančiame visuotiniame Bažnyčios susirinkime vienu svarstysimu klausimu yra vienybės su kitomis Bažnyčiomis, o ypatingai su Rytų Bažnyčia, atstatymas. Tam tikslui yra sudarytas ir specialus sekretoriatas, kuriam vadovauja garsus jėzuitas kard. Bea. Šia proga gal bus įdomu mesti trumpą žvilgsnį į Bažnyčios sunkius bandymus šią vienybę atstatyti praeityje ir jos perspektyvas dabartyje.

Laterano trečiasis susirinkimas

Kad Bažnyčiai rūpėjo vienybė su Rytų Bažnyčia, matyti jau iš to, jog netrukus po schizmos viename iš pirmųjų visuotinių susirinkimų šiam klausimui atiteko svarbi vieta. Tai įvyko Laterano trečiajame susirinkime, kuris buvo sušauktas pop. Aleksandro III 1179 m. kovo 19 d. Romoje. Jame dalyvavo 300 vyskupų ir 700 kunigų, vienuolių, teologų. Vyskupai dalyvavo net iš Ispanijos, Prancūzijos, Anglijos, Airijos, Škotijos, Vokietijos, Danijos, Vengrijos, Palestinos ir, žinoma, iš Italijos. Prie to meto susisiekimo jų keliones galima laikyti beveik herojiškomis. Pvz. Škotijos vyskupas, neturėdamas arklio, atėjo pėsčias į Romą. Pirmą kartą po schizmos dalyvavo oficiali Rytų Bažnyčios delegacija, vadovaujama Bizantijos imperatoriaus Manuelio Komneno ir abato Nektorijaus.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai