Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
4 balandis


Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
L. A. — Dievo šauksmas ......................................................................................... 137
Andrius Baltinis — Romantiškoji kryptis gyvenime ir meno kūryboje ....... 138
Pranas Visvydas — Pavadinimas, Sūnui, Palaima, Savy-
je, Vieta, Nelaimingieji, Elegija (eil.) .................................................................... 146

Paulius Rabikauskas — Konstantino Sirvydo biografinės datos .................. 147
Česlovas Obcarskas — Naktis be vėjo, žodžiai akme-
ny, Paveikslas be rėmg, Paukščių takas (eil.) ..................................................... 155

Pr. Skardžius — Kalbotyrinis darbas Lietuvoje ................................................ 156
Pr. Pauliukonis — žemaičių ir Lietuvos Apžvalga ........................................... 163

KŪRYBOS PASAULY
LITERATŪRA
K. Milius — Kalbos apie jieškojimų dvasią okupuotos Lie-
tuvos literatūriniame gyvenime ............................................................................ 172

G. P. — Mirė rašytojas Kostas Kubilinskas ........................................................ 174
"Draugo" poezijos konkursas ................................................................................ 174
Lietuviška knyga ..................................................................................................... 174

KNYGOS IR ŽURNALAI
S. Suž. — Tauta ir tautinė ištikimybė (Juozas Girnius) ................................... 175

MOKSLAS
Jonas Matušas — Šiluva seniausiais laikais; Šakių vardas ir senų senovė .. 178

MENAS
P. Jurkus — Lietuvio kūriniai amerikiečiams .................................................... 179
L. Andriekus — Maino uolos Albino Elskaus kūryboje ................................. 180

VISUOMENINIS GYVENIMAS
PLB Kultūros Taryba .............................................................................................. 182
J. G. M. — Socialinė padėtis Ispanijoje ............................................................... 182

ĮVYKIAI .................................................................................................................... 184
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Vladas Mingėla: KUN. ANTANAS MILUKAS. JO GYVENIMAS IR DARBAI. Išleido kun. dr. Miluko Monografijai leisti komitetas. Detroitas, Mich., 1962 m. 384 p.
Irena Joerg: LAIMĖS IEŠKOTOJAI. Novelės. Nidos Knygų Klubo Leidinys Nr. 36. Londonas, 1962 m. 262 p. Kaina 1 dol.
Liūne Sutema: NEBĖRA NIEKO SVETIMO. Išleido Jūrų Skautijos Korporacija Gintaras. Chicago, 1962 m. 60 p.
Skaityti daugiau...
 
TAUTA IR TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė S. Suž.   

Tauta ir tautinė ištikimybė nesiriša tokiu saitu, kad nebūtų galima jo nutraukti. Savajai tautai galima pasidaryti neištikimu net ir gyvenant su tautos dauguma, o juo labiau — nuo jos nutolus ir atsidūrus tremtyje. Vienu ir antru atveju lemia asmeninis apsisprendimas, grindžiamas laisvos valios veiksmu. Gi laisvoji valia paprastai įtaigojama įvairių motyvų bei gyvenamosios aplinkos. Užtat ištikimybe savo tautai arba "ne-nutautimas yra žmogiškos valios triumfas prieš aplinką" — teigia dr. Juozas Girnius naujoje savo knygoje, kurioje svarsto ištikimybės pareigą savajai tautai.
*

Aplinka, kurioje dabar gyvename, ir bus autorių paskatinusi šią knygą parašyti, nes tiktai svetima aplinka labiausiai lenkia palikti savo tautą ir dėtis su kita. "Tik nutautimo tikrovė aktualiai iškelia tautinės ištikimybės rūpestį" (280). O tasai rūpestis savo ruožtu mezgasi su visos tautos egzistencija, kadangi "tautos likimas sprendžiamas ne tiktai krašte, bet ir visur, kur yra jos vaikų" (145).
Skaityti daugiau...
 
ŠILUVA SENIAUSIAIS LAIKAIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Matusas   

Kryžiuočių XIV amž. Wegeberich-tuose Šiluva neminima. Mat, ji buvo už Žemaičių didžiosios augštumos (Seda-Laukuva) su jos strateginiais piliakalniais. Bet Šiluva sudarė užnugarį tokiems svarbiems punktams, kaip Varniai ir Kražiai (Wegeberich-tuose abu yra). Iš tikrųjų, tas šaltinis Šiluvos apylinkėje mini karinius įtvirtinimus ir šventą mišką. Taigi vietove nuo amžių susijusi su lietuvių senovine religija. Čia vėliau, atseit, apie XV-to amž. vidurį įkurta parapijos bažnyčia.

Pagal Janio Sprogio "Geografičes-kij Slovarj Drevnej žomojtskoj Zem-li", Šiluva XVI amžiuje jau miestelis (mestečko) ir kelių mazgas. Čia kirtosi du magistraliniai vieškeliai. Vienas nuo Nemuno ties Gelgaudiškiu šiaurės link per Raseinius, Tytuvėnus ir Šiaulius į Latvijos pasienį. Cituotas šaltinis jį vadina "senų senovės vieškeliu" ir "didžiuoju vieškeliu" (gostinec starodavny, gos-tinec velikij). Jau XVI-me amž. ant jo per Dubysą, tarp Raseinių ir Šiluvos paliudyta tiltas (anas šaltinis jį vadina "šitovkis"); antrasis — per Šaltuoną, nuo Raseinių į pietus (upelis pas Sprogį "Šoltup"). Antras vieškelis: Kėdainiai-Šiluva-Lyda-vėnai ir toliau link Tilžės. Vadinasi, iš rytų į vakarus. Iš Šiluvos į šiaurę spinduliavo dar pora vieškelių — per Kelmę į Šaukėnus (toliau per Kuršėnus į Latvijos pasienį) ir per Šiaulėnus-Radviliškį pasienio link.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai