Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
5 gegužė


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Povilas Rėklaitis — Gotikos architektūros rytinė riba ir Lietuva ................................... 185
Julija švabaitė — Aš girdėjau tavo giedojimą, Tik Tu, o Tėve, žinojai, Dabar tik suprantu,
Iš tavo rankų išaugo (eil.) .............................................................................................................. 191

D r. P. Celiešius — J. Maritaino meno samprata ....................................................................... 192
Aloyzas Baronas — Injekcija ........................................................................................................ 199
Pranas Zunde — Sodybinio sklypo reikšmė kolūkiečiui ....................................................... 202
O. B. Audronė — Laukų lelijos (eil.) ............................................................................................ 207
Lietuvių Rašytojų Draugijos laureatų žodis literatūros šventėje Brooklyne:
Pulgis Andriušis — Lietuviškojo žodžio kūrėjams ir mylėtojams; Leonardas Andriekus
— Kelias į poezijos žemę ............................................................................................................... 208

P r. Pauliukonis — Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga ................................................................. 210

KŪRYBOS PASAULY
LITERATŪRA
Birutė Ciplijauskaitė — 1961 m. literatūrinės premijos Ispanijoje ........................................ 220
J. D. — Literatūros šventė Brooklyne .......................................................................................... 221

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — Alfonsas Gricius: Pažadinti sfinksai .............................................................. 223
Viktoras Gidžiūnas — Trečioji "Tautos praeities" knyga ........................................................ 223

MOKSLAS
Jona Rugis — Arturas H. Comptonas — Amerikos mokslininkas ir mąstytojas ................. 225

MENAS
L. A. — K. Žoromskio paroda ........................................................................................................ 226
V. Vizgirda — Br. Murino paroda ................................................................................................ 226
A. D. — Nauja Baranausko "Anykščių šilelio" laida ................................................................. 227
J. Žilevičius — Didysis vargonų dirbėjas Lietuvoje ................................................................. 228

RELIGINIS GYVENIMAS
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Mirė Tėv. Kazimieras Čepulis, O.F.M ................................. 230

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Lietuvių Fondas eina j gyvenimą .................................................................................................. 231

ĮVYKIAI ............................................................................................................................................. 232
Skaityti daugiau...
 
GOTIKOS ARCHITEKTŪROS RYTINE RIBA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. POVILAS RĖKLAITIS   

Problemos istoriniai pagrindai.

Europa viduramžiais nebuvo vienalytė, bet suskilusi į Vakarus ir Rytus. Kalbant apie suskilimo faktą, suponuojama prarastoji vienybė: vėlyvojoje antikėje Europos vienybę kuriančios jėgos buvo Romos imperija ir jos idealinis atitikimas krikščioniškoji Bažnyčia, III a. apėmusi jau visą Romos imperiją. Suskilimo procesas prasidėjo anksti, nes Romos imperija savo viduje nebuvo vieninga visų pirma tautiniu atžvilgiu, valdydama didelį skaičių skirtingos kilmės tautų. Plačiausiai dvasinės ir materialinės kultūros srityse pasireiškė graikų ir romėnų tautos: Romos imperijoje lotynų ir graikų kalbos gyveno viena šalia kitos. Šiame tautiniame -kalbiniame skirtume slypi Europos suskilimo pirmoji priežastis.

Suskilimą į vakarinę ir rytinę imperijos dalį paskatino patys Romos imperatoriai savo administracine - valstybine politika. Pirmus žingsnius suskilimo link padarė imperatorius Diokletianas jau 294 m. Imperijos vienybę atstatęs Konstantinas Didysis 330 m. pradėjo reziduoti prie Bosforo esančiame graikų mieste Bizantion, gavusio Konstantinopolio vardą, tuo padėdamas pagrindą Rytų arba Bizantijos imperijai. Roma, nustojusi būti sostine, ištuštėjo ir smuko. Pilnas imperijos padalinimas į Vakarų-Romos ir Rytų-Bizantijos įvyko Teodozijaus Didžiojo testamentu 395 m. Nusilpnėję Vakarai greit pateko į germanų priklausomybę. Vakarinė imperija nustojo egzistavusi 476 m., o Bizantijos imperija išsilaikė iki 1453 m. Vakarų imperija naujais pagrindais buvo atnaujinta, 800 m. popiežiui Leonui III vainikavus imperatoriumi frankų karalių Karolį Didįjį. Šios daugiau simboliškos, Romos popiežiui subordinuotos ir Bažnyčios pašventintos imperijos — Sacrum Imperium — tradiciją viduramžiais Vakaruose tęsė vokiečių imperatoriai.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JULIJA ŠVABAITE   
AŠ GIRDĖJAU TAVO GIEDOJIMĄ

Aš girdėjau tavo giedojimą —
Juodą paukštį liūdnam vakare —
ir aš bėgau paskui tave
Garsiai raudodama . ..

Perskrodė medžių širdis
Mano vaikiškas riksmas —
Ak, jau niekada, niekada, tėve,
Aš tavęs nepaliksiu.
Skaityti daugiau...
 
J. MARITAINO MENO SAMPRATA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. P. CELIEŠIUS   
Jacques Maritainas yra vienas žymiausių šių laikų katalikų pasaulio filosofų. Jis nesiriboja vien gryna filosofija, bet stengiasi filosofiniu požiūriu apspręsti kiekvieną laisvųjų mokslų klausimą, pradėdamas nuo teologijos, eidamas per sociologiją, valstybės mokslo filosofiją iki meno filosofijos.

Nors J. Maritainas yra stiprus tomistas, bet kiekvieną pasirinktą klausimą sprendžia moderniai, naujai, įdomiai ir giliai.
Čia norime atskleisti J. Maritaino sampratą meno srityje. Tuo klausimu jis parašęs keletą veikalų būdamas Prancūzijoj ir vėliau Princetono universiteto profesorium. (Anglų kalba jų vertimai: Art and Scholasticism, Sign and Symbol, The Responsibility of the Artist). Meno klausimu giliausia jo studija yra nemažas (340 p.) veikalas, kurio pavadinimas anglų k. vertime: "Creative Intuition in Art and Poetry". Šio veikalo mintimis ir noriu pasidalinti.
Skaityti daugiau...
 
INJEKCIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Aloyzas Baronas   
Kaiminystėje, už žalios gyvatvorės, namely prie gatvėtakio, gyveno žilaplaukė, mažaūgė moteris. Kai mes atsikėlėm į tą antraeilį rajoną, ji buvo viena iš tų kaimynių, kuri pirma mus užkalbino. Ankstyvą pavasarį ji atnešė mano žmonai rožių daigų. Paaiškinus, kokios jos spalvos, pridėjo, kad nors romantiški laikai praėjo, bet rožės vis žydi ir tebėra reikšmingos, džiuginančios ligi ašarų. Jos daržely buvo apsčiai gėlių ir, žiūrėdamas į senutę, nesuprasdavau, kaip ji, tokia aristokratė, nuolat ravėjo lysves. Kartais atvažiavęs jos žentas nupjaudavo žolę ir pavasariais išimdavo, o rudenį sudėdavo žieminius langus, bet šiaip ji gyveno viena. Senė kilusi iš bajorų šeimos, įvairių revoliucijų atvyta į šį kraštą, išaugino dukrą ir numarino vyrą. Ją visi kaimynai vadino teta Nina. Vargas ir kietas darbas nebuvo atėmęs jai išdidumo bruožų ir judesių, ir tai mane erzino. Žmonės kartais pakviesdavo prižiūrėti vaikų ir, reikia pasakyti, aš jos nemėgdavau. Man atrodė, kad ji prisispyrusi žiūri į žmogaus vidų. Jos pilkų akių žvilgsnis iš balto ir raukšlėto, tačiau nepraradusio inteligentiškumo veido, mane dažnai varžydavo. Mėgau rašyti ir grįžęs iš banko visą laiką kaldavau mašinėle politinius straipsnius. Puikiai žinojau tarptautinę padėtį, ir Nina kartais ateidavo ko nors paklausti. Džiaugiausi, kad senė nemoka paskaityti mano straipsnių, nes visada jaučiau menkavertiškumo antpuolį. Abejojimas savim pačiu buvo viena mano būdo neigiamybių. Teta Nina buvo sutverta salonui, bet ji ir savo darže išliko nepraradusi orumo, ji nepavirto boba, kokių mano kaiminystėje buvo apsčiai.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai