Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
6 birželis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Klimas — Kalbotyra JAV ir Europoje ...................................................... 233
J. Sakevičius, M.I.C — Visuotinio Bažnyčios susirinkimo laukiant ................. 239
Stasys Santvaras — ūkana uoste, Akmuo, Kodėl aš
juoda, širdies lopšinė, Metai (eil.) ............................................................................ 245

Vincentas Liulevičius — Lietuvių tautinės vėliavos spalvos ............................. 247
Vladas Jakubėnas — "Aida", nauja Čikagos operos premjera ........................... 252
Dalia Kučėnienė — Vėtra (eil.) ................................................................................. 258
P. Gaučys — Naujoji brazilų poezija ...................................................................... 259

Iš brazilų poezijos: Mario de Andrade — Improvizacija mirus berniukui; Ronald de Cervalho — Trejybės turgus; Ribeiro Couto — Elegija; Cecilia Meireles — Serenada, Kai žiūriu; Roul Bopp —Negras; Alphonsus de Guimaraens Filho — Kalnų rožė; Murilo Mendes — Aš tave skelbiu, Poeto pašaukimas; Augusto Meyer — Sparnuoti žodžiai; Augusto Federico Schmidt — Sonetas, Jūra; Jorge de Lima — šventasis Kristupas Kolumbas; Manuel Bandeira — Mirusi naktis; Vinicius de Morais — Praeinanti moteris (eil.) Išvertė P. Gaučys.

KŪRYBOS PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Bl. — Liūne Sutema: Nebėra nieko svetimo ......................................................... 270
A. G. Giedraitis — Apie elementorių Ė ...................................................................... 271

MENAS
P. Jurkus — Viešpateis Atsimainymo bažnyčia Maspethe ..................................... 274

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Balzaras— Pasiruošimai antram kultūros kongresui ......................................... 277
PASTABOS: M. Vaitkus — D-ro Petro Mačiulio patikslinimų patikslinimai ... 278


Įvykiai ............................................................................................................................... 280

šis numeris iliustruotas Maspetho lietuvių Viešpaties Atsimainymo parapijos bažnyčios nuotraukomis. Bažnyčią statė architektas Jonas Mulokas; vidų jrengė (altoriai, statulos, žibintai, vitražai ir t.t.) — dail. V. K. Jonynas. Visos nuotraukos V. Maželio

JUNE, 1962
Al DAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.

 
KALBOTYRA JAV IR EUROPOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS KLIMAS   

Mokslinė kalbotyra prasidėjo tiktai 19-me šimtmetyje. Daugiausia pasidarbavo šioje srityje vokiečiai, danai, vėliau prancūzai, švedai, norvegai, islandiečiai ir anglai. Daugiausia buvo padaryta lyginamosios indoeuropiečių kalbotyros srityje, tik vėliau buvo nuodugniau pradėtos tyrinėti ugro-finų kalbos, o po to, .jau 9-jo šimtmečio pabaigoje, pradėtos tyrinėti ir kitos pasaulio kalbų šeimos, pirmiausia tos, kurios jau turėjo savo rašytinę tradiciją, o vėliau ir kalbos, kurios dar savo rašytinių paminklų ir neturėjo.

Ir 20-jo šimtmečio pradžioje lyginamoji indoeuropiečių kalbotyra dar vis užėmė centrinę kalbininkų darbų vietą. Beveik visi Europos ir JAV universitetai turėjo tuo laiku šios disciplinos katedras. Tuo laiku be abejonės europiečiai mokslininkai turėjo pirmaujančią vietą ne tik indoeuropiečių kalbų tyrinėjimo darbe, bet taip pat ir kitose kalbotyros srityse. Nemaža jų dalis persikėlė ir į JAV, kur toliau tęsė savo moksliniuis darbus, daugiausia tačiau skelbdami savo tyrinėjimų rezultatus Europos kalbotyros žurnaluose ir knygose. Tik lotynų ir graikų kalbų tyrimo darbe buvo prasikišęs vienas kitas JAV kalbininkas.
Skaityti daugiau...
 
VISUOTINIO BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO LAUKIANT PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. SAKEVIČIUS, M. I.C.   
Nepaprastas įvykis prieš mūsų akis — visuotinis Bažnyčios susirinkimas, kuris prasidės m metų spalio 11 d. Svč. Marijos Motinystės liturginėje šventėje Vatikano Šv. Petro bazilikoje ir vadinsis antruoju Vatikano susirinkimu. Bažnyčios istorijoj tokių susirinkimų iki šiol Jau buvo 20. Pirmuosius aštuonis sušaukė Romos-Bizantijos imperatoriai Rytuose, bet nutarimus patvirtino popiežius. Vėlesnius Vakaruose jau šaukdavo popiežiai. Dabar visuotinis Bažnyčios susirinkimas aptariamas kaip iškilmingas viso pasaulio vyskupų susirinkimas, sušauktas popiežiaus ir jo vadovaujamas, drauge aptarti ir leisti įstatymus, kurie liečia bendrus Bažnyčios reikalus.

Normaliai visuotiniame Bažnyčios susirinkime dalyvauja vyskupijas valdantieji vyskupai.
Be to, paprastai kviečiami ir tituliniai vyskupai, kardinolai, abatai ir vienuolijų vyriausieji vadovai (generolai). Taip pat kviečiami patariamuoju balsu žymesni teologai, bažnytinės teisės žinovai ir kiti.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASYS SANTVARAS   
ŪKANA UOSTE
                                                                           
Mes kopiame į baltą karo laivą —
Mes didžią viltį kaupiame širdy.                           
Akim kažkur pagaunam erdvių spragą blaivą,
Toli sužviegia sirena skardi.. .

Tai laimė šaukia- ten? Ir siela trokšta
Surinkti džiaugsmą tą visu balsu — —
Bet pažvelgi į liekantį pakrančių bokštą —
Krūtinėj, lyg rudens nakty, tamsu ...

Kaip motiną, paliekam gimtą žemę,
Dumble subyra krištolo sapnai
Ir ko lemtis taip rūstauja, ir ką ji lemia,
Keleivi neramus, ar tu žinai? ...

Ir mes, it vėliavų juodų pavėsy —
Kaip įkapinė skraistė — ūkana
Kas daros uoste — nei matysi, nei girdėsi,
Širdy, kaip vėtra, klykaus aimana...
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ TAUTINES VĖLIAVOS SPALVOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VINCENTAS LIULEVIČIUS   
a. Mažojoj Lietuvoj. — Narbutas apie lietuviškas spalvas sako, kad raudona yra Lietuvos spalva, o balta — Prūsijos ir žalia — Žemaičių. Tokių spalvų vėliavą vartojo Prūsų Lietuva nuo 1660 metų. Ją iškabindavo dar ir Hitlerio valdymo metu. Nuo 1829 m. šias spalvas vartojo ir Karaliaučiaus universiteto studentų korporacija "Lituania", kaip savo korporacijos spalvas. Tos pačios spalvos nuo 1885 m. pasidarė ir "Birutės" draugijos spalvomis. Tokiu būdu šios spalvos pasidarė tautiniu simboliu.1

b. Jungtinėse Amerikos Valstybėse. — Kai Jungtinėse Amerikos Valstybėse prisirinko lietuvių ir pradėjo savaimingą tautinį kultūrinį darbą, sekdami kitų tautų pavyzdžiui turėjo įsitaisyti ir savo junginiams vėliavas. Čia užtinkame net keleriopą spalvų derinį: balta-mėlyna, žalia-balta-raudona, geltona-žalia-raudona, tamsiai mėlyna-žalia-raudona ir t.t. Pavyzdžiui, beveik visų spalvų išlikę šarfuose (kurių daugelis yra Pasaulio Lietuvių Archyve), tik sunkiau nustatyti tikslią datą, kada jos pradėtos vartoti ir kada baigtos.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai