Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
9 lapkritis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Musteikis —Intelektas podukros kely ................................................................ 381
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė — Gandrų parlėkimas,Rankos, Daina, Atgaila (eil.) ... 387
Kun. dr. Juozas Zeliauskas, S. D. B. — Pijaus XII
konstitucija "Exsul Familia" kanonų teisėje ir gyvenimo praktikoje ............................ 388

Dr. Povilas Rėklaitis — Narvos - Ivangorodo pilis
ir jos architekto lietuvio klausimas ...................................................................................... 400

Romas Kinka — Judo medis, Aidai (eil.) ............................................................................ 404
V. A. Jonynas — Juozo Akstino atminimui ........................................................................ 405
Jonas Matusas — Dailidžių Supraslio kultūra .................................................................. 411

KŪRYBOS PASAULY
LITERATO RA
Dr. Jonas Grinius — Vytautas Alantas tarp tautinės ideologijos kūrėjų ...................... 418

KNYGOS IR ŽURNALAI
L. Kovalenko — Ukrainiečių novelių rinkinys ................................................................. 420
K. Milius — Tautų kapinynas Sibiro tundroje (H. Tautvaišienė) ................................. 421
Viktoras Gidžiūnas — Šiluvos garsas laisvame pasauly
(P. J. Vaišnora, M.I.C.: Momentum apparitionis B. V. Mariae etc.) ............................... 422


MENAS
J. Mieliulis — Antano Tamošaičio dailės paroda .............................................................. 423

RELIGINIS GYVENIMAS
Zenonas Ivinskis — Padre Casimiro (Tėvo Kazimiero
Rėklaičio, M.I.C., amžiaus 75 metų sukakčiai) .................................................................. 424


VISUOMENINIS GYVENIMAS
PLB Kultūros Tarybos pranešimas ...................................................................................... 426
ĮVYKIAI .................................................................................................................................... 428
Skaityti daugiau...
 
INTELEKTAS PODUKROS KELY PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS MUSTEIKIS   

FILOSOFINIS IR SOCIALINIS KLIMATAS INTELEKTUI TARPTI DABARTINĖJE AMERIKOJE

Alfonso Reyes žodžiais tariant, "Amerika yra utopija. Dar prieš jos atradimą, ji buvo gyva poetų svajonėse ir mokslininkų tyrinėjimuose". Nėra abejonės, kad tie poetai ir mokslininkai buvo europiečiai, tad esmėje filosofinės bei socialinės Amerikos šaknys gavo pradžią Europos dirvoje. Tačiau naujojo pasaulio dirva bei klimatas buvo skirtingi, tad ir atsineštinė Europos kultūra ilgainiui turėjo prisitaikyti prie naujos aplinkos.

Dvi pagrindinės kultūros tėkmės formavo šiaurės ir pietų Amerikų teritorijas nevienodai. Utopija buvo kuriama lotyniškuoju ir anglosaksiškuoju būdu. Į pietus nuo Rio Grande kūrėsi konkvistadoriai—ispaniškieji nugalėtojai drauge su misininkais, atstovaują Romos katalikų religijai bei kultūrai. Filosofiškai jie sietini su graikų ir romėnų išminties palikimu, pradedant Platonu ir Aristoteliu, per šv. Augustiną ir Tomą Akvinietį, ligi Tomo More ir Las Casas. To išdavoj naujajame pasauly užtinkame tradiciškai hierarchines religinės ir politinės organizacijos formas, kaip, pvz., pagarsė-jusioj jėzuitų valdoj (Imperio) Paragvajuj. Į šiaurę nuo pirmųjų kolonizavosi anglosaksai, protestantiškų denominacijų bei sektų atstovai. Jie taip pat sietini su Aristoteliu ir romėnų autoriais, kaip jie buvo pristatyti Ričardo Hooke-rio, kuris suvaidino protestantišką šv. Tomo Akviniečio rolę. Tačiau pagrindiniu anglosaksiškos utopijos kūrėju JAV reikia laikyti Joną Locke, besiremiant Galilėjum, Newtonu ir kitais naujųjų amžių atstovais. Vėliau 19 a. per prancūzus, Volterį ir enciklopedistus, Locke utopija paveikė ir lotynų Amerikos jėzuitų vadovaujamą visuomenę, kuri pasinešė demokratinių revoliucijų ir sekuliarizacijos keliu. Tad abi tėkmės suartėjo, ką liudija kad ir Romos katalikų teologų perėjimas nuo platoniškos į aristoteli-nę kryptį. F.S.C. Northropas pagrindiniu Vakarų civilizacijos bruožu laiko teoretinį pažinimo aspektą, pastatytiną prieš estetinį pažinimo aspektą, Rytuose. Panašiai ir Stasys Šalkauskis, pasirėmęs E. Heilo samprata, kalbėjo, kad Rytai — gamtos, o Vakarai — laisvės apraiškų kraštas. "Rytai gyvena visų pirma instinktu, jausmu, fantazija, intuicija; Vakarai stengias daugiau tvarkyti gyvenimą protu ir valia". Kiekvienu atveju tad intelektas privalėtų būti daugiau susijęs su Vakarų civilizacijos raida ir Europoje ir Amerikoje nei Rytuose. Ir iš tikrųjų, intelektualai yra dažnai minimi, giriami ar keikiami ypač dvidešimtajame šimtmety. Bet kad kas nors nepakaltintų žiūrovo, kurs zoologijos sode viską matęs, tiktai.... dramblio tai nepastebėjęs, aš visų pirma nuo jo ir pradėsiu, t.y. aptarsiu patį intelektą.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Augustaitytė - Vaičiūnienė   
GANDRŲ PARLĖKIMAS

Tarp kristalo žvakidžių žaliosios liepsnos
Pakelkime galvas į augštį —
Baltašvarkiai gandrai parklegės, parplasnos
Vardų užmirštų pasiklausti. . .

Paplastom, lyg besklaidoma vėjo knyga.
Snapais jų raudonais ir kojom
Nusidriekusi dūmais kelionė nuoga,
Kur paslėpto žodžio jieškojom.

Išlukštenom turklius išgyventus tuščius,
Liūdėjom, kad nieko neradom —
Tai iškėlę rankas pasitinkam svečius
Po laukimo miglotom kaskadom.

Kad tik jie nepralėktų, nutūptų greičiau!
Kur braidžiojot tolei? Prabilkit!
Argi jūs basom kojom ten buvo šilčiau!
Kokiais kailiniais žiemom vilkit?

Išmatavę brastas erdvių upės ilgos,
Nekenktų ir bluostą sudėti,
Jei neparnešėt šienligės, gripo, slogos —
Snigti, ištaršyti, žvaigždėti . . .
Skaityti daugiau...
 
PIJAUS XII KONSTITUCIJA "EXSUL FAMILIA" KANONŲ TEISĖJE IR GYVENIMO PRAKTIKOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KUN. DR. JUOZAS ZELIAUSKAS, SDB   
(Pirmąjį jos pasirodymo dešimtmetį minint)

1902 m. Eugenijus Pacelli, utriusque juris daktaratui gauti, apgynė šv. Apolinaro teisių fakultete Romoje mokslinę disertaciją tema: "Įstatymų personališkumas ir teritoriališkumas, ypač kanonų teisėj"1. Prieš bendrą to laiko mokslo žmonių pasisakymą už teritoriališkumą autorius pastato ir rodo palankumą personališ-kumo principo, kaip taisyklės, pritaikymą Bažnyčios įstatymuose.

Kad ši istorinė-juridinė studija įstengė pakilti viršum normalumo, o kartu ir atskleisti neeilines jos autoriaus asmens kokybes, galime spręsti jau iš to, kad tuoj pat jis buvo pakviestas užimti profesoriaus vietos tame pačiame Apolinaro teisių fakultete ir sykiu buvo priimtas į tiesioginę šv. Sosto tarnybą Nepaprastų Bažnyčios Reikalų Kongregacijoj, kur palaipsniui, bet, palyginti, greitu laiku iškilo iki pirmaujančių postų.
Skaityti daugiau...
 
NARVOS - IVANGORODO PILIS IR JOS ARCHITEKTO LIETUVIO KLAUSIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. POVILAS RĖKLAITIS   

Pav. 1. Narva (Estija). Kairėje gotiškoji Hermanno pilis. Dešinėje rusų Ivangorodas (Nuotrauka iš J. G. Herderio Instituto paveikslų archyvo (Marburg/Lahn)

Kalbant apie Rytų ir Vakarų kultūrų kovą meno-architektūros srityje, iškeliamas prieš mūsų akis vaizdus reiškinys, atsiveriąs ties Narva Estijoje, kur du žilos praeities liudininkai — estų-danų-vokiečių Hermanno tvirtovė (est. Her-mani kindlus, vok. die Hermannsfeste) ir rusų Ivangorodo pilis — stovi viena prieš kitą abipus Narvos upės (pav. 1). Daug autorių iškėlė ir žavėjosi šio kontrasto dramatiškąja prasme. Europos Vakarų pasaulio tolimame šiaurės-rytų kampe, kaip viduramžiais buvo sakoma, "krikščionijos pabaigoje" Narvos upė buvo iki 1588 V 11 Šventosios Romos Imperijos riba1. Šiapus Narvos regime mums artimesnės europinės ir riteriškosios gotikos pavidalus. Anapus Narvos upės grėsmingasis Ivangorodas priklauso jau kitam pasauliui, Rytams, Eurazijai. Švedų meno istorikas Karling apie rusų Ivangorodo pilį rašė: "Ji yra visai kitos rūšies pastatas, kurs čia savo priešui atsuka smaigalį—barbariškasis kolosas, tinkamas priglobti milžiniškas maskviečių kariuomenes, jis stovi rėkiančiame kontraste priešais Hermanno pilies architektūrinį uždarumą ir ryžtingą polėkį. Dar vis vieš-
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai