Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
10 gruodis


LINO ISTORIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė URŠULĖ ŽEMAITIENĖ   
Aprašė: URŠULĖ ŽEMAITIENĖ
Spaudai paruošė: DR. JONAS BALYS

Įžangos vietoje
Kaip Velykų margutį, gavau iš Čikagos dovaną. Tai buvo 30 psl. rankraštis, kurio pabaigoje parašyta: "Tai tiek aš parašiau apie mielus Lietuvos linelius, kuriuos aš labai mylėjau ir netingėjau linelių darbus dirbti". Rašė Uršulė Žemaitienė, kilimu suvalkietė, 72 metų amžiaus, gimus Lietuvoje.

Tai jau nebe pirmas kartas, kai aš tokias dovanas gaunu. Susipažinau su Žemaitiene, rinkdamas dainas 1949 metais Čikagoje. Ji man padainavo per 300 dainų ir giesmių. Ji dainavo ne tik man, bet visiems, kas tik jos prašė: Juozui Būgai, Gudauskienei, Variakojytei ir gal dar kitiems tautosakos rinkėjams. Nelankiusi jokios mokyklos, per save išmokusi skaityti ir rašyti, ji pati ėmėsi plunksnos surašyti savo žinomą tautosaką: dainas, pasakas ir padavimus, mįsles ir patarles, švenčių papročius ir kt. Jos surašytos tautosakos pas mane tiek susirinko, kad atspausdinus susidarytų geras tomas. Tačiau atspausdinti iki šiol nedaug tepasisekė. Buvo išleista knygelė "Suvalkiečių vestuvės" (1953 m., 80 psl.). Ilgokas straipsnis "Suvalkiečių gyvenimo vaizdai" buvo spausdintas per eilę numerių "Draugo" dienrašty (1952, nr. 266-272, 274, 277-278). Kitas rašinys — "Suvalkiečių laidotuvių apeigos ir raudos" buvo spausdintas "Ateityje" (1951, nr. 3-4). Per 50 jos dainų buvo įdėtos mano rinkiny "Lietuvių dainos Amerikoje" (1958). Na, ir štai dabar naujausias jos darbas apie liną.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Feliksas Jucevičius — Jėzus — Dievo žodis .................................................................. 429
Juozas Tininis — Naujasis prancūzų romanas ............................................................. 432
Danguolė Sadūnaitė — Nuotoliai (eil.) .......................................................................... 436
Vincas Maciūnas — "Giesmės mužikėlio" autoriaus ir vertėjo klausimu ............... 437
Leonardas Andriekus — Lašelis, Vabzdys gintare,
šviesos, Upės ir dainos, Gimimas ir mirtis (eil.) ............................................................ 442

Nelė Mazalaitė — Jieškojimas .......................................................................................... 444
Kun. dr. Juozas Zeliauskas, O S B — Pijaus XII kons-
titucija "Exsul Familia" kanonų teisėje ir gyvenimo praktikoje ................................ 448

Uršulė Žemaitienė - Dr. Jonas Balys — Lino istorija ................................................... 455


KŪRYBOS PASAULY
LITERATŪRA
Al f. šešplaukis — Hermann Hesse ir jo literatūrinis palikimas ............................... 464
Liet. Rašytojų Draugijos raštas ........................................................................................ 465

KNYGOS IR ŽURNALAI
A. Tyruolis — Irenos Joerg "Laimės jieškotojai" .......................................................... 466
Antanas Musteikis — Konkrečių duomenų apžvalga
(Vytautas Vaitiekūnas: A Survey of Developments in cap-
tive Lithuania in 1961) ....................................................................................................... 466


MOKSLAS
Jonas Rugis — Niels Bohr ................................................................................................ 468
Įsteigta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kultūrinė premija ................................... 469

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Uždarytas visuotinis susirinkimas ................................................................... 470
Tėv. L. Andriekus — Kun. N. Pakalnis — Jubiliatas .................................................. 470

VISUOMENINIS GYVENIMAS
St. Barzdukas — Bendruomenės dvasia ........................................................................ 472
Skaityti daugiau...
 
JĖZUS - DIEVO ŽODIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė FELIKSAS JUCEVIČIUS   

"Kuomet rami tyluma buvo visa apėmusi, ir naktis savo bėgyje buvo padariusi pusę kelio, iš dangaus, nuo karališkojo sosto nužengė į sunaikinimui paskirtos šalies vidurį visagalis tavo žodis."1 Bažnyčia panaudojo šitą raštų ištrauką Kalėdų liturgijai, nes Jėzus yra jai Dievo Žodis. Evangelistai pasakoja šitą įvykį realistiškiau. Štai vienas tekstas: "Anomis dienomis atsitiko, kad išėjo ciesoriaus Augusto paliepimas surašyti visą pasaulį. Pirmas surašymas buvo padarytas Sirijos valdovo Kirino. Visi ėjo įsirašydinti, kiekvienas į savo miestą. Tai ir Juozapas, kadangi jis buvo iš Dovydo namų ir giminės, ėjo iš Galilėjos, iš Nazareto miesto, į Judėją, į Dovydo miestą, kurs vadinamas Betliejus, kad įsirašydintų drauge su pažadėta sau moterimi Marija, kuri buvo nėščia. Juodviem tenai esant, atėjo jai metas gimdyti; ji pagimdė pirm-gimį savo sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ji prakartėje, nes jiems nebuvo vietos užeigoje."2
Skaityti daugiau...
 
NAUJASIS PRANCŪZŲ ROMANAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS TININIS   
Prancūzų rašytojai jau nuo senesnių laikų pasižymi naujų formų j ieškojimu dailiosios literatūros kūryboje. Ypač tai žymu romane, kuris "yra vienas iš esminių realybės suvokimo elementų"1 Kai kurie prancūzų rašytojai visiškai atsisako nuo tradicinių romano formų ir suka iki šiol dar beveik neišbandyta linkme, kurią Andre Maurois jau prieš keletą metų buvo numatęs. Toji linkmė ypač pabrėžia daiktinį realybės aspektą. "Rytojaus dienos romanuose judesiai ir daiktai, kaip ir kine, bus ten, prieš būdami kam nors"2. Naujieji romano kūrymo bandymai smelkiasi į daiktų materiališkumą, kuris supa žmogų iš visų pusių kaip neprasiskverbiama ir nuoga tikrovė. Norima emancipuoti daiktus iš priklausomybės žmogui, kuris tarp jų išgyvena baisią vienatvę. Tai egzistencialistinis žmogaus pasijutimas nedraugiškoje, priešiškoje tikrovėje.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DANGUOLĖ SADŪNAITĖ   
NUOTOLIAI
1.

Po mano akimis
Šalta versmė
Amalės
Teka.

(O švilpia plaukuose
Vytelės karklo.)
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai