Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 sausis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
A. R.-D. — Pernai metų veikloje pasidairius .................................................. 1
Kazys Bradūnas — Ir nebijok, Penktadienio vakarą, čiur-
lioniškoji fuga, Strazdas, Ilgesys (eil.)  ........................................................... 10

Vincas Trumpa — Mykolas Biržiška ir Vilnius  ........................................... 12
Dalia Kučėnienė — Sombra (eil.)  .................................................................... 14
D r. Jurgis Gimbutas — Senosios lietuvių kaimo statybos
savybės ir jų reikšmė  ......................................................................................... 15

Paulius Jurkus — Žvaigždė (Iš Vilniaus legendų ciklo) ............................. 24
J. Aistis— Milfordo gatvės Elegijos  ................................................................ 27

KŪRYBOS PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Aistis — Aukos taurė (Stasys Santvaras)  .................................................... 28
P r. Pauliukonis — Penktieji metai atsiminimų įvykių švie-
soje (Kipras Bielinis: Penktieji metai)  ............................................................ 29


MENAS
P. Jurkus — Dail. V. Kasiulio paroda New Yorke  ....................................... 34
J. Vaitkūnas — Dėl tautinio stiliaus architektūroje  ..................................... 34

RELIGINIS GYVENIMAS
Ben. Babrauskas — Gyvosios lietuvybės pavyzdys  ................................... 35

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. S. Karpius — Ar kultūra smunka — Kur lietuviai stovi? ....................... 37
Arūnas Liūlevičius — Lietuvių studentų sąjungos suva-
žiavimas Čikagoje  ............................................................................................. 38
Įvykiai  .................................................................................................................. 39

Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Arūnas Liulevičius   
Jau visą dešimtmetį Padėkos Dienos savaitgalis reiškia Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimą. 1982 m. studentai suskrido Čikagon. Suvažiavimas vyko Morrison viešbutyje, Čikagos miesto centre. Dalyvių dauguma iš Čikagos, Detroito ir develando, tačiau buvo stipriai atstovaujama ir rytų pakrantė. Suvažiavime dalyvavo svečių iš Kanados ir Australijos. Registruotų suvažiavimo dalyvių buvo apie pusantro šimto. Sesijos buvo nevienodai lankomos: rytinės prasidėdavo valandai pavėlavus su sauja klausytojų. Popietinėse prisipildydavo viešbučio Terrace Casi-no salė. Labiausiai lankoma buvo pramoginę suvažiavimo dalis. Iškilminguose šokiuose stebėtojai pri-skaitę šešetą šimtų dalyvių.
Skaityti daugiau...
 
AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ PDF Spausdinti El. paštas
1.    Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1960 ir 1961 metais.
2.    Premija, $500.00 sumoje skiriama už humanistinių mokslų veikalą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologijos, folkloro, visuomeninių mokslų ir k.), parašytą lietuvių kalba.
3.    Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
Skaityti daugiau...
 
SENOSIOS LIETUVIŲ KAIMO STATYBOS SAVYBĖS IR JŲ REIKŠMĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. JURGIS GIMBUTAS   
1. Klausimo aktualumas

Dėl ko vis dažniau kalbama ir rašoma apie jau atgyvenusią senoviškąją lietuvių sodžiaus architektūrą? Dabar Lietuvoje medžio konstrukcijos trobesiai neturėtų būti statomi, nes ir miškų mažai beliko, ir statybinės medžiagos bei technika pakito, ir kitos sąlygos išnyko, kuriose buvo suklestėjusi toji tradicinė kaimo statyba. Mechanizuotas ir supramonintas žemės ūkis bus reikalingas jau kitokių pastatų, nei buvo įprasta netūraliame šeimos ūkyje. Tuo labiau miestuose visiškai netinka senoviška kaimo statyba. Nežiūrint to, mokslininkai, menininkai, architektai, kartais ir inžinieriai nepamiršta senųjų tėviškės sodybų, ir ne vien tiktai sentimento kurstomi. Viena to susidomėjimo priežastis yra natūralus kultūringo žmogaus noras pažinti savo kultūros istoriją, įamžinti tuos nykstančius statybos paminklus literatūroje ir, kiek galima, apsaugoti juos muziejuose. Taip daroma visame kultūringame pasaulyje, taip daroma ir Lietuvoje. Kita to susidomėjimo priežastis yra" noras ištirti lietuvių architektūros savybes, j ieškant lietuviškos išraiškos šių dienų jau kitokių sąlygų architektūroje. Tas klausimas rūpi ir mums išeivijoje.
Skaityti daugiau...
 
ŽVAIGŽDĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PAULIUS JURKUS   
(Iš Vilniaus legendų ciklo)

PRIE UNIVERSITETO yra išlikęs observatorijos bokštas. Čia senais laikais nusileisdavo didieji žvaigždynai — saulės ir planetos — per teleskopą keliaudavo į auditorijas, į miestą.

Vilnius jau buvo visko matęs. Tolimiausių šalių pasiuntiniai, turtingiausi kunigaikščiai svečiavosi, pravažiavo vaizbūnai su brangiausiom prekėm — su Kinijos arbata, Naujojo Pasaulio tabaku, persų šacho kilimais. Dainavo čia Italijos dainininkai. Dabar štai atkeliavo žvaigždynai. Šienpjūviai, Grigo Ratai, Lyra, Gulbė, Paukščių Takas buvo čia pat, lyg sustoję ant Bekešo, Trijų Kryžių, Gedimino kalno. Kad žvaigždynai būtų dar arčiau, smuklininkai perdažė senas iškabas ir pasivadino naujais — planetų ir Zodiako ženklų vardais. Štai ramiausiai eidamas Pilies gatve, atsiduri į Saturną. Ir kaip durų nepraversi, kaip nepaliksi auksinuko: ten gersi alų, užsimovęs saturnišką skrybėlę. Vilniaus gatvėje graži mergina kvies į Venerą, kur bus muzika ir šokiai. Vokiečių gatvėje, kur švyti Marsas, geri degtinę iš metalinių indukų.

Dar ne visa. Prisimeni, kad esi gimęs liepos gale — Liūto žvaigždyno ženkle. Laukia tavęs ir Liūto smuklė. Ten prisikimšęs paštetų, užgėręs midaus ir vyno, būsi kaip liūtas — tvirtas ir galingas.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai