Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
2 vasaris


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Andrius   Baltinis — Kultūros politika Amerikos ir
Kanados lietuvių  II   Kultūros Kongrese ...................................................................... 41

II-jo Kultūros Kongreso programa .................................................................................  44
P. Gaučys — Kultūros Kongreso atidarymo kalba .....................................................  46
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių kultūrinio veikimo gairės ........................................... 48
Dr. Jonas Balys — Dainų tyrimo klausimai  ................................................................  60
J. Kajecko, Lietuvos atstovo, kalba ................................................................................  65
Vincentas Liulevičius — Amerikos lietuvių kultūriniai laimėjimai ........................ 67

KŪRYBOS   PASAULY
L. A. — II Kultūros Kongresas ......................................................................................... 36

MOKSLAS
V. Liulevičius — Istorijos sekcija .................................................................................... 78

MENAS
S t. Goštautas — Dailės paroda ir lietuvių menas ........................................................ 79
S. G. — Architektūros sekcijos apžvalga ........................................................................ 83

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. P. — Spaudos sekcija ...................................................................................................... 85
Jonas   Kardelis — Mūsų išeivijos periodinės spaudos pokario nueitasis kelias .. 86
J.   Miklovas — Lietuvos gyventojų pageidavimai išeivijos spaudai ......................  88
Skaityti daugiau...
 
AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ PDF Spausdinti El. paštas
žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1960 ir 1961 metais.
2.    Premija, $500.00 sumoje skiriama už humanistinių mokslų veikalą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologijos, folkloro, visuomeninių mokslų ir k.), parašytą lietuvių kalba.
3.    Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
Skaityti daugiau...
 
Skelbimas PDF Spausdinti El. paštas
JAU GALIMA REGISTRUOTIS Į ŠV. ANTANO GIMNAZIJĄ
Kennebunkporte, Maine, ATEINANTIEMS MOKSLO METAMS

Gimnazija turi valdžios teises ir visas mokslo bei auklėjimo priemones: bendrabutį, žaidimų salę, laboratoriją, biblioteką ir kt. Didesniam mokinių patogumui dabar plečiamas gimnazijos pastatas.
Auklėjimas lietuviškas. Programoje lietuvių kalbos pamokos.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
II-jo KULTŪROS KONGRESO PROGRAMA PDF Spausdinti El. paštas
TREČIADIENIS, lapkr. 21, Jaunimo centre
Spaudos, dailės ir architektūros parodų atidarymas (6:30 vai.). Vytauto K. Jonyno paskaita: Lietuvio kūrėjo jnašas emigracijoje.

KETVIRTADIENIS, lapkr. 22, Jaunimo centro didžiojoje salėje
Registracija (9 vai.). Iškilmingas kongreso atidarymas (10 vai.). K K K-to pirm. Povilo Gaučio žodis. Himnai. Invokacijos: kun. Br. Markaitis ir kun. A. Trakis. Prezidiumo sudarymas. Sveikinimai.
Dr. Jonas Grinius: Lietuvių kultūrinio veikimo gairės (11:30 vai.).
Dr. Jonas Puzinas: Mūsų kultūriniai uždaviniai ir jų vykdymas (12:15 vai.).
Diskusijos prelegentų paliestais klausimais (2:30 v.). Eanketas ir literatūros vakaras  (7 v. v.). Programos dalyviai: Jurgis Jankus, Julija Švabaitė, akt. Zita Kevalaitytė, Aloyzas Baronas, Gražina Tulauskaitė ir kt.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai