Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovas


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Jonas Puzinas — MŪSŲ kultūriniai uždaviniai ir jų vykdymas ......................... 89
Fizinio lavinimo sekcijos rezoliucijos  ............................................................................. 92
Muzikos sekcijos rezoliucijos ............................................................................................ 98
Vincas Liulevičius — Amerikos lietuvių kultūriniai laimėjimai ................................ 99
Benys   Babrauskas — Lietuvis rašytojas Amerikoje ir jo knyga ............................. 106
Lituanistinių mokslų sekcijos rezoliucijos ................................................................... 108
Antrojo JAV ir Kanados lietuvių Kultūros Kongreso rezoliucijos ........................... 116

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
J. Š. — Literatūros sekcija ................................................................................................. 118
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių literatūros tematinės problemos ............................... 118
Literatūros sekcijos nutarimai ......................................................................................... 123

RELIGINIS GYVENIMAS
O. B. — Lietuvybės išlaikymo parapijose sekcija ....................................................... 124

MOKSLAS
A. Rinkūnas —Lituanistinio švietimo problemos ....................................................... 126

MENAS
Vladas Jakubėnas — Lietuviškos simfonijos koncertas ............................................ 128

 VISUOMENINIS GYVENIMAS
Jonas Čiuberskis — Koreferatas prie J. Kardelio paskaitos ....................................... 131
Leonardas Šimutis — Periodinės spaudos ir laikraštininkų ateities uždaviniai ... 132
Stasys Pieža — Lietuvos reikalų ir mūsų kultūrinių temų
kėlimas pasaulio spaudoje ............................................................................................... 134

V. Zalatorius — Koreferatas prie St. Piežos paskaitos ................................................ 135
Skaityti daugiau...
 
Leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja   — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai     —     Leonardas Andriekus, O.F.M.,   Juozas Girnius,   Alfonsas  Nyka - Niliūnas
Meninė   priežiūra   —   Telesforas Valius
Leidžia   —   Tėvai Pranciškonai
Administracijos   adresas   —   Aidai, 630 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas   —   Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont. Canada
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28. D. C.

 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
KOREFERATAS PRIE ST. PIEŽOS PASKAITOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. ZALATORIUS   
Gaila, kad mes abu su St. Pieža prieš kongresą buvom taip užsiėmę, kad negalėjom susitikti ir plačiau išsikalbėti. Todėl ir šis pranešimas buvo paruoštas atskirai. Aš teisingai nuspėjau, kad prelegentas Pieža nagrinės būdus ir priemones, kaip lietuviams išgarsėti svetimtaučių, ypač amerikiečių tarpe. Mano kore-feratas bandys sukelti abejonių, ar tokia veikla būtų tiksli ir ar negeriau būtų visus ribotus lietuviškus išteklius ir energiją sukaupti veikimui tarp savųjų.

Pradžioj gal keletą žodžių dėl pačios temos. Kaip žinote, jos pavadinimas taip skamba — "Lietuvos reikalų ir kultūrinių temų kėlimas pasaulio spaudoje". Be gražbylystės tai galima būtų paprastai pavadinti — lietuviška propaganda.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ KULTŪRINIAI UŽDAVINIAI IR JŲ VYKDYMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. JONAS PUZINAS   

PASKAITA KULTŪROS KONGRESO PLENUMO POSĖDYJE

DR. JONAS PUZINAS
PLB Kultūros Tarybos pirmininkas
Be daugelio mūsų rūpesčių išeivijos gyvenime, vienas iš pačių didžiausių yra tautinės gyvybės ir savosios kultūros išlaikymas bei jos ugdymas. Kas bent kiek labiau stebi mūsų bendruomeninį gyvenimą, gali lengvai pastebėti tolydžio didėjantį "nuovargį" lietuviškam darbui ir mažėjantį domėjimąsi kultūrinėmis vertybėmis. Kad nepaskęstume pilkoje kasdienybėje, nemažai rūpinasi įvairios mūsų organizacijos, piuda ir laisvajame pasaulyje išplitusi Lietuvių Bendruomenė. Daug kam tuo pačiu reikalu besirūpinant, pasitaiko tam tikro pasikartojimo darbe, kartais tam pačiam tikslui bent keliose vietose išleidžiami nelengvai surenkami pinigai. Panašių nesuderinto darbo reiškinių pasitaiko ir mūsų kultūriniame gyvenime. Ir išeivijoje turime daug stiprių jėgų mūsų kultuos darbui dirbti, bet reikia visas tas pajėgas sutelkti draugėn ir suderinti jų darbą. Kad lietuvių tautinės kultūros ugdymas, stiprinimas ir Išlaikymas būtų sėkmingas, būtina tą kultūros darbą planuoti ne tiktai šiai dienai, bet ir tolimesnei ateičiai. Tam reikalui PLB Valdyba 1962 m. kovo mėn. sudarė PLB Kultūros Tary-i.i kuri ryškintų lietuvių kultūros bei kultūriniu veikimo perspektyvas, planuotų stambesnis kultūros ir švietimo darbus, rūpintųsi mokslo ir meno kėlimu išeivijoje.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai