Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
4 balandis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Dr. V. Mar. — Komunizmo kova su religija Lietuvoje ....................................... 137
B. Rutkūnas — Vaisiai, Liejas saulė, Gėlių taika, Nostalgija,žalia (eil.) ......... 145
K.  Mockus — Augštesnioji mokykla JAV  .......................................................... 146
Č.  Obcarskas — Nakties pakrantėj, Sniegas (eil.)  ............................................. 151
J. Tininis — Mumija  ................................................................................................. 152
A.    Baltaragis — Numaironintas Maironis  ......................................................... 157

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
L. A. — Literatūrinių premijų metai  ..................................................................... 170
B.    Ciplijauskaitė — šiandieninėje ispanų prozoje .......................................... 171

KNYGOS IR ŽURNALAI
D. S. - S — Be gimto medžio (Vladas šlaitas) ....................................................... 137
Pr. Naujokaitis — Veidu prie žemės (K. Grigaitytės beletristikos knyga) ..... 174
J.   Puzinas — Vertingas leidinys apie gen. Vladą Nagių-Nagevičių .............. 174
A. G. Giedraitis — Pasisakymai apie elementorių  ............................................. 175

MOKSLAS
Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. — Lietuvių Katalikų Mokslo Aka-
demija Lietuvoje ir išeivijoje ................................................................................... 176


MENAS
S. Goštautas — Viktoras Petravičius ...................................................................... 177
J. Žilevičius — Muzikos pedagogas Juozas Bertulis  .......................................... 178
P. B. — Bostono spauda apie Iz. Vasiliūno smuiko koncertą  .......................... 179

RELIGINIS GYVENIMAS
P. Varnaitis — Kai kurios pastabos ryšium su Vatikano
antruoju Bažnyčios susirinkimu  ........................................................................... 179

Vysk. V. Brizgys — Lietuviam reikšminga proga ............................................... 182

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. Tininis — Saulėčiausio krašto lietuviai metraštyje ......................................... 182
Antrasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas  ............................................ 183
500 dol. už kemedijinio žanro veikalą ................................................................... 183
Skaitytojai rašo ..........................................................................................................  183
Įvykiai .......................................................................................................................... 184

Skaityti daugiau...
 
BE GIMTO MEDŽIO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė D. S-S   

Prancūzų rašytoja Colette vienoje savo knygoje pastebėjo, jog yra labai svarbu žmogui keistis. Svarbu yra ir stebėti keitimąsi kito žmogaus kūryboje.

Pernai, gruodžio mėnesį, po trejų metų laukimo pasirodė naujas Vlado Šlaito eilėraščių rinkinys "Be gimto medžio".
Šiuose 23 eilėraščiuose sutinkame jį vėl kaip poetą — mąstytoją:
"Gyvenu neskubėdamas:
šimtas metų yra tolygus vasaros
dienai.
šimtą metų galėčiau stovėti
vienoje vietoje
ir stovėt nepabostų:
vis žiūrėčiau, kaip saulė teka ir saulė leidžiasi
užmiršimo pasaulin.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BENEDIKTAS RUTKŪNAS   
                                                                                               
Vytautas  Ignas    Jieškojimas

Motto: Raudoni veidužiai, kaip obuolužiai.           
 Liaudies daina
                                                                                     

1. VAISIAI

Tėvo sodai vaisių raudonskruosčių sklidini -   
Mes pasaulyje abu — vienui vieni.

Tu tik man, tik man tegyveni
tyliame ūksmingo namo židiny.

Mus pagirdo vaisiai, sultymų pilni;
mūsų meilėj šventadienėj mes — jauni, jauni.

Mes pasaulio skausmo, nerimo ugny
bėgam, bėgame į laimę tekini —

tokie skaistūs, tokie alkūs, dyvini —..—

Laime, laime, kas tu? — Ar miražas?
Kur tu gyveni?

Tėvo sodai, žali tėvo sodai vaisių
auksaburnių kupini.
Mes pasaulyje abu — visi — vienui vieni.
Skaityti daugiau...
 
ŠIANDIENINĖJE ISPANŲ PROZOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė B. Ciplijauskaitė   
Pažvelgus į paskutiniųjų dviejų dešimtmečių bėgyje Ispanijoje pasirodžiusią prozą, beveik norisi priimti 1925 m. Ortega y Gasset išreikštą rūpestį, kad romanas aiškiai suka dekadencijos link. Jau ir vadinamosios 1898 m. generacijos atstovai: Miguel de Unamuno, Pio Ba-roja, Azorin paliko skaitytojui kiekvienas labai savitą romano žanro supratimą (vienas iš originaliausių: Unamuno "Niebla" (Ūkanos) net į lietuvių kalbą buvo išverstas). Tačiau Jų romanus dar tikrai galima meno kūriniais pavadinti. Kiek už juos visus jaunesnis Ramon Perez de Aya-la sukuria visą eilę tikrai stiprių romanų: "Belarmino y Apolonio" "Tigre Juan" (Tigras Juan), "EI cu-randero de su honra" (Savo garbės keršytojas), sujungdamas puikų stilių su moderniu problemų pristatymu. Būdamas geras teatro kritikas, Jis įpina nemažai estetinės teorijos į savo romanus, tačiau jų nepaverčia jokiu doktrinos šaltiniu, įrodydamas, kad įmanoma sujungti teoriją su praktika.
Skaityti daugiau...
 
VEIDU PRIE ŽEMĖS K. Grigaitytės beletristikos knyga PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pr. Naujokaitis   
Kiekvienas kūrinys yra kūrėjo vidaus pasaulio išraiška, atspindinti visa tai, kas metų metais buvo brandinta, nešiota, gyventa. Dar daugiau — kūrinys atsineša dalį kūrėjo sielos. Tai kūrybos kūdikis, gimęs kančioje, jieškojime, viltyje ar praradimo tamsoje. Viešumon išleistas kūrinys jau nebėra kūrėjo nuosavybė pilna prasme, nes jis atiduotas visuomenei — ne tik grožėtis, bet ir teisti... Bet kūrėjas niekados nelieka šalia savo kūrinio, ir neteisingas teismas priimamas kaip dūris į pačią kūrėjo širdį. . . O dar skaudžiau, kai kūrėjo balso visai nenorima išgirsti, kai naujas kūrinys ignoruojamas, kai apie jį tylima, lyg jo visai nebūtų.

Šie bendriniai žodžiai sakomi šiuo lietuviškai knygai tragišku momentu, kai iš vienos pusės organizuojamos premijos, o iš kitos — numojama į kiekvieną naują kūrinį su abuoju bendriniu teigimu: "Et. tos lietuviškos knygos ... jos visos vienodos." Knyga vis mažiau ir mažiau beperkama... O dolerių juk užtektų!
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai