Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
5 gegužė


KARALIAUS LYRO PALIKUONYS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. LINGAILA   

The weight of this sad time we must obey;
Speak what we feel, not what we ought
to say. — W. Shakespeare

I
Beveik visa Šekspyro dramaturgija intrigos atžvilgiu yra neoriginali. Ir karaliaus Lyro šaltiniai yra keleriopi. 1605 m. buvo atspausdintas jau prieš dešimtmetį žinotas anoniminis vaidinimas — Tikroji karaliaus Lyro ir jo trijų dukterų kronika, tik ten ji baigiasi laimingai. Kordelijos, gerosios Lyro dukters, vardas pirmą kartą yra paminėtas Spenserio Fairie Queene poemoj, ir istorija čia baigiasi tikroviškai, t. y. nelaimingai.  Lygiagreti  Gloucesterio  ir jo sūnų istorija pasiskolinta iš Sidney Akadijos. Galima būtų paminėti ir daugiau galimų šaltinių, apie kuriuos žino literatūros istorikai, o šiaipjau jie užmiršti, kai didžiojo dramaturgo kūrinys išlaikė kritišką šimtmečių žvilgsnį ir įsirikiavo nemirštamųjų galerijoj. Kaip ir kituose įžymiuose kūriniuose, Šekspyras ir Karaliuje Lyre atidengia keletą visuotinių problemų, kurios savo nuolatiniu   aktualumu   patraukia   ir   sužavi   visų šimtmečių širdis. Plėtodamas keletą temų, kaip vaikų nedėginngumas tėvams, meilės ir neapykantos susikryžiavimas, Šekspyras atiduoda duoklę ir senėjimo raidai žmoguje. Atrodo, kad karalius Lyras yra buvęs sumanus ir geras valdovas, tad pačios veikalo užuomazgos patikimumas — oficialus dukterų kvotimas, norint patirti, kaip jos savo tėvą myli — yra abejotinas. Sunku tikėtis iš išmintingo ir prityrusio karaliaus, kad darytų tai, ką Lyras daro, ir iš Kordelijos, kuri taip idealiai myli savo tėvą, kad savo atsakymu drįstų įžeisti savo brangiausią asmenį — tėvą ir karalių. Kaip atsimename, dramos meilės parade vyresniosios dukros, Gonerilė ir Regana, pabėrė meilikaujančių žodžių savo senstančiam tėvui ir gavo po pusę karalystės, kai tuo tarpu jaunylė Kordelija, atsakiusi, kad tėvą mylinti, kaip privalu, ir nei daugiau nei mažiau, tapo tremtine be dalies. Nuo to momento dramos tėkmė, kaip lava, nuosekliai veda į tragišką paties Lyro ir Kordelijos likimą, pakeliui įtraukdama į pražūtį daugelį kaltų ir nekaltų dramos dalyvių. Atomazgoje tiesa atsiveria visų akims ir pasaulio tvarka grįžta į pusiausvyrą, nors už ją tenka sumokėti augščiausia — gyvybės — kaina.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
A.   Lingaila — Karaliaus Lyro palikuonys ............................................................. 185
J.  Jakštas — Amerikos lietuvių istoriografija ir jos artimiausi uždaviniai  ...... 189
Balys  Auginąs — Pakasynos, Laukimo ugnys, Santėmio
katytės, Vizijų vadžios (eil.)  ...................................................................................... 203

A.   Baltaragis — Numaironintas Maironis ............................................................. 205
Jonas Žmuidzinas — Sapnas, žemės mirtis (eil.) ................................................... 215
Dr. V. Mar. — Komunizmo kova su religija Lietuvoje ......................................... 216

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
Vyt. Alantas — Dr. J. Griniaus požiūris į antikinę Lietuvą ................................. 222
"Draugo" Romano ir Poezijos premijos .................................................................. 224

KNYGOS IR ŽURNALAI
Titas Alga — Kalnų giesmė (V. Kavaliūnas; .......................................................... 225

MOKSLAS
Ignas  Malėnas— Kas naujo mūsų elementoriuose? ............................................ 227

MENAS
L.   Andriekus — A. Galdiko paroda Filadelfijoje ..............................................  228
M.   Ivanauskas — Skuodaitės ir Virkau dailės paroda ...................................... 228
E. Vasyliūnienė — Koncertas ir naujas veikalas  .................................................. 229
Vladas Jakubėnas — 1934 m. jvykusio lietuviškos mu-
zikos simfoninio koncerto reikalu ........................................................................... 230

Premija už dailę ........................................................................................................... 230

VISUOMENINIS GYVENIMAS
D. - Kas yra monolitinė ir pluralistinė kultūra? ..................................................... 231
Įvykiai  ........................................................................................................................... 232
Skaityti daugiau...
 
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOGRAFIJA IR JOS ARTIMIAUSI UŽDAVINIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. JAKŠTAS   
1. Istorijografija ir visuomenė

Tema Amerikos lietuvių istorijograįija būtų istorinio literatūrinio pobūdžio, atseit, suminėj imas ir siauresnis ar platesnis nagrinėjimas veikalų, apybraižų ir straipsnių, kur kalbama apie lietuvių buitį šiame krašte ir jų visuomeninu bei tautinę veiklą. Tai būtų plati tema, nes aprėbtų, gali sakyti, visą rašliavą. Juk daugumas Amerikos lietuvių raštų šalia liečiamos tiesioginės temos užsimena dažnai ir apie tautiečių buitį. Tačiau šiuo atveju apsiribosime vien tais Amerikos lietuvių veikalais, kurie priklauso istorijos sričiai,' t. y. dėsto lietuvių buitį ir jų veiklą kronologine tvarka arba laiko eigoje. Šio pobūdžio veikalai priklauso istorijografijos mokslui.

Istorijograįija, tikrai suprasta, nėra vien istorijos veikalų suminėj imas ar jų turinio atpasakojimas. Tikra istorijograįija nagrinėja istorijos kūrinius ryšium su vyraujančiomis laiko idėjomis ir seka, kiek jos paveikė autorių ir lėmė jo pasirinktai krypčiai. Juk autorius, kaip ir kiekvienas žmogus, yra savo laiko vaikas ir jo kūrybą lemia laiko dvasia. Tat vaizduojama praeitis gauna šiokį ar tokį atspalvį iš jo gyvenamojo laiko, kurio įtakoj jis kūrė. Iš čia seka išvada, kad bet kokiame laike parašyti veikalai yra to laiko atspindžiai. Jie yra balsas ne tik tų laikų, kurie aprašomi, bet ir tų, kuriuose autorius gyvena ir rašo.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BALYS AUGINAS   

Pirmosios meilės žavumas glūdi tame, kad nežinoma, jog ji gali pasibaigti.
D i s r a e l i

PAKASYNOS

Nužudyti debesys guli
Ant atdaro kapo duobės —
Geltonos astros.
Lašas rudens saulės,
Ir byrantis auksas —
Gėlės. Vaškas. Ir auksas.

   Visa tai šiandien Tau,
Nurimusi mano mergaite! —
Širdyje — pelenai,
Arklių kanopų duslūs aidai
(Kaip sunkiai velka žirgai karstą —
Mano širdies sunkųjį akmenį) —
Skaityti daugiau...
 
NUMAIRONINTAS MAIRONIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. BALTARAGIS   
JO SOVIETINIO TRAKTAVIMO RAIDA
Pabaiga

V
To uždavinio ir griebtasi. Tačiau pradžioje reikėjo pagrindinių paruošiamųjų darbų: tautinio sąjūdžio interpretacijos nustatymo ir to laikotarpio kultūrinio, tad ir literatūrinio, palikimo pobūdžio aptarimo. Tų darbų išeities taškas buvo vad. "vieningos srovės" teorijos atmetimo būtinumas. Šio uždavinio iniciatyva teko R. Šarmaičiui, Partijos istorijos instituto direktoriui. Sekdamas Sovietų Sąjungos Komunistų partijos XIX-ojo suvažiavimo nurodymais kaip interpretuoti praeities tautinius sąjūdžius ir reikalavimu "demaskuoti marksizmui - leninizmui svetimų nacionalistinių pažiūrų, liekanų pasireiškimus", jis paskelbė straipsnį — "Kai kurie XIX amž. antrosios pusės lietuvių nacionalinio išsivadavimo judėjimo istorijos klausimai".67 Paliekant nuošalyje autoriaus dialektines smulkmenas, pakaks pačių bendrųjų teigimų ir išvadų.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai