Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
6 birželis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
L. Andriekus, O.F.M. — Visiem žmonėm aš atvėriau savo sielą: Pop. Jonas XXIII ... 233
Simas Sužiedėlis — Karaliaus Mindaugo dilemos .......................................................... 236
Vaclovas čižiūnas — Mūsų politinės vienybės ir strategijos klausimu ....................... 240
Nerimą Narutė — Relikvijos (eil.)  .....................................................................................  243
Dr. P r. Skardžius — Dievas ir Perkūnas ........................................................................... 253
Benediktas Rutkūnas — Spinduliai, Staklės, Pasaulio slėny (eil.) ............................... 257
Dr. J. Sav. — jvairios krikščionių konfesijos ir Visuotinis Susirinkimas .................... 258
Vladas Jakubėnas — "Cavalleria rusticana" ir "Pajacai"
— šeštas Čikagos Lietuvių operos pastatymas .................................................................. 264


KŪRYBOS   PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
Stasys Santvaras — K. Grigaitytės "Rudens sapnai" .......................................................  269
T. Sakalas — Jono Griniaus "Gulbės giesmė" ..................................................................  270
A. Plukas — Knyga apie Lietuvos partizanus ..................................................................  271


MOKSLAS
J. Gimbutas — Pirtis prie Baltijos .......................................................................................  272
PLB  kultūrinė premija .........................................................................................................  273

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Domas Jasaitis — Pro república nostrr. .............................................................................. 274
J. V. — Ateitininkų nepaprastoji konferencija New Yorke ............................................ 278
Įvykiai ......................................................................................................................................  230
Skaityti daugiau...
 
VISIEM ŽM0NĖM AŠ ATVĖRIAU SAVO SIELĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. Andriekus, O.F.M.   


POPIEŽIUS JONAS XXIII

Birželio 3 d. per Vatikano radiją suskambo liūdni žodžiai: "Mirė vyriausias Bažnyčios ganytojas Jonas XXIII. Gerasis popiežius užgeso pamaldžiai ir giedriai Vatikano rūmuose, priėmęs paskutinius sakramentus."
Tuo ir baigėsi keturių dienų mirštančio žmogaus agonija, kurią giliai išgyveno visas pasaulis. Tai pirmas atvejis, kad taip visuotiniai apgailimas Katalikų Bažnyčios vadas. Merdint Jonui XXIII, verkė minios ne tik šv. Petro aikštėj Romoje, bet ir kitų didmiesčių bei kaimų šventovėse. Ypač nuostabu, jog tą atsiskyrimo skausmą patyrė visų religijų žmonės. Iki šiol negirdėta, kad už merdintį popiežių savo dievnamiuose viešai melstųsi pravoslavai, protestantai, žydai. Atrodo gal keista, jog ir netikintieji dalyvavo toje visuotinėje širdgėloje. O popiežius Jonas, kartkartėmis atsibusdamas iš mirtinės agonijos, su didžia meile laimino visus, aukodamas savo skausmą už Bažnyčią ir pasaulio taiką. Kažin, ar gali kas labiau sujungti žmoniją į vieną šeimą, kaip tokia dramatinė mirtis. Gal todėl ją taip ir prailgino Augščiausias. Pagaliau, kai jau siela atsiskyrė nuo kūno, kažkaip lengviau atsiduso pasaulis, nes iš tiesų jau lyg per ilga atrodė mirties agonija, per skaudi kentėtojo auka, per gilus stebinčiųjų gailesys . ..
Skaityti daugiau...
 
KARALIAUS MINDAUGO DILEMOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS   
Mūsų tautos istorijoje Mindaugas pasirodo kaip pragiedrėjimas ūkanotą rytmetį. Ligi jo dienos viskas tebeskendi prietėmyje. Tos prieblandos neįstengia prašviesti nei archeologų kastuvai nei istorikų rausiojimas skurdžių rašto liekanų. Negalima susidaryti ryškesnio vaizdo nė kokiu būdu Mindaugas iškilo. Praeities danga atsiskleidžia ūmai, ir Mindaugas pasirodo jau valdovo soste.

Dauguma istorikų tai aiškina Lietuvos valstybės gimimu, jos užuomazga. Valstybės lopšį, sakoma, dažnai nutvieskia skaidri prošvaistė. Ta mintis yra giliai įaugusi ir mumyse. Pasidžiaugiame ir pasigiriame savos valstybės 700 metų amžiumi. Bet ar nebuvo tas amžius dar senesnis? Valstybės kilimo nelemia vienas /asmuo, koks iškilus jis bebūtų. Valstybę daigina subrendusi tautos sąmonė.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ POLITINES VIENYBES IR STRATEGIJOS KLAUSIMU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VACLOVAS CIŽIŪNAS   
I
Kai "Naujosios Romuvos" žurnalo redakcija paskelbė 1939 metų pradžioje anketą lietuvių tautos charakterio, kūrybinės individualybės ir Lietuvos ateities klausimais, buvo susilaukta visos eilės šviesuomenės atstovų atsakymų, trumpesnių ir ilgesnių, bet visumoje labai būdingų ir įdomių. Atsakymai buvo spausdinami "N. R." žurnale, pradedant Nr. 14-15 (balandžio mėn.) ir baigiant Nr. 25-26 (birželio mėn. 25 d.). Pirmaisiais anketos atsakomaisiais straipsniais atsiliepė Vydūnas ir prof. St. Šalkauskis. Labai būdingi abiem autoriam jų straipsnių baigiamieji žodžiai.

Vydūnas baigia savo samprotavimus tokiu ramiu, skaidriu sakiniu: "Sąmoningėjęs tam, kokia galia tautoje veikia, lietuvis galės sėkmingai auginti savo asmenybėje ir bendruomenėje visa, kas gera, tauru, kas jį padaro žmoniškiausiu žmogumi, ir vengti kas tam priešinga".

Šalkauskis nedidelį trečio atsakymo skyrelį "Kaip vaizduojuos Lietuvos ateitį" baigia šitaip:
"Mums reikia priešvergovinės apsaugos lygiai tokio pat laipsnio, kaip ir priešlėktuvinės apsaugos: paskutinės, kad išlaikytume savo fizinę gyvybę, pirmosios, kad išsaugotume moralinę gyvybę; bet, deja, ir viena ir antra neišėjo dar iš gimimo stadijos. Toliau jau norėčiau ne kalbėti, bet rėkti. . .".
Skaityti daugiau...
 
Relikvijos PDF Spausdinti El. paštas
Parašė NERIMA NARUTĖ   

V. Ignas — PIETA (medžio rėžinys)

SANSKRITO MOTERYS

Moterys, kantičkų graudulių giedotojos.
Ir pabaigtuvių rugiapjūtės dainininkės,
Audėjos, daugianyčių margintojos.
Plonam line [spaudžiat vasaros žiedų margumą,
Miškus, laukų žalumą,
Palangės lelijas
Į plonai suverptas gijas.
Jūs mūsų Šventosios Veronikos Šiaurės
Golgotos, patakėj sustoję
Sanskrito moterys.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai