Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
8 spalis


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Simas   Sužiedėlis — Lietuvių tautos likimas ............................................................ 329
Juozas Mikuckis — Ekstazė, Melancholiška elegija, žiedais pavasaris (Eil.) ...... 335
Vincas   Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą .......................... 336
Vaclovas Čižiūnas — Mūsų politinės vienybės ir strategijos  klausimu .............. 345
Kotryna  Grigaitytė — Apmąstymai, Sargybos, Medis, Melas (Eil.) ...................... 353
Dr. Jonas Grinius — Lietuviai studentai dabartinėj Lietuvos literatūroj ............. 354
Pranas Pauliukonis — Amerikos lietuvių istorija kaip  tautinio
auklėjimo priemonė  ....................................................................................................... 358


KŪRYBOS   PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
Pr. Naujokaitis — Angelai ir nuodėmės (R. Spalis) ................................................. 365
Dr. Jonas Balys — Lietuvių tautosakos apybraiža  .................................................. 366
V. Trumpa — Sociologo žvilgsnis j dr. Vincą Kudirką  .......................................... 368
V.   Gidžiūnas — Rusu kultūros vadovėlis ..............................................................  369

MENAS
St. Goštautas — Georges Braque ................................................................................. 369
Mikas Šileikis — Dail. A. Virkau paroda Gres galerijoje ....................................... 370

VISUOMENINIS GYVENIMAS
A. Rinkūnas — žvilgsnis į antrąjį PL Bendruomenės seimą .................................. 371
A. M.  V. V. — Vienybės svarstymai   .........................................................................  373
Kun.   P.   Celiešius  —   Lietuvių Kunigų Vienybės seimas New Yorke ............. 375
PASTABOS: A. Baltaragis — Dar apie numaironintą Maironį .............................. 376
Įvykiai ................................................................................................................................ 376
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ TAUTOS LIKIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS   


Tautos likimas yra visiem bendras ir drauge kiekvienam asmeniškas. Stipriai tai pajuntama, kai tautą ištinka kuri nelemtis. Ramus ir laisvas gyvenimas, kuris galėjo kai kam rodytis grynai individualus, tampriai nesusietas su visa tauta, staiga pakinta kančia, persekiojimu ir tremtimi. Pakinta dėl visos tautos sukrėtimo ir nelaisvės.

Tokios nelaimės metu sava tauta pasidaro didžiuoju gyvenimo rūpesčiu. Neduoda ramybės diegiamas klausimas, kas gi bus ateityje. Rūpestis darosi dar dygesnis, kai vergija užtrunka, o tarptautinė padėtis nesiblaivo. Mintis tada gręžiasi praeitin ir jieško atramos, kuria tauta laikėsi, išgyvendama panašius grėsmingus laikus. Jieškoma ne tiek paguodos ar susiraminimo, kiek vilties ir užtikrinimo, kad rungtis už tautos laisvę bus vėl laimėta. — Bet ar gali būti koks užtikrinimas, žvelgiant į ateitį iš praėjusių įvykių?
*
Istorija kartojasi žmonių veiksmais, ne įvykiais. Įvykiai gali būti labai panašūs, lyg besi-kartoją, — karai ir revoliucijos, pergalė ir pralaimėjimas, pavergimas ir išlaisvinimas, — tačiau jie nauji ir kitoki savo eiga bei padariniais. Jei tauta, pavyzdžiui, po vieno karo atgavo laisvę, tai nereiškia, jog kiekvienas karas brėkšta laisvės aušra; gali aptemti dar sunkesne vergija. Yra gundanti iliuzija įžvelgti praeities ir dabarties įvykių tapatumą ir tikėti istorijos rato atogrąža, lyg saulės eismu dangaus skliaute. Istorija gamtišku būdu nesikartoja.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS MIKUCKIS   
EKSTAZĖ

Tu kiekvienoj gėlėj,
Tu plieno skambesy —
Ir akmenys tylieji
Prašneko: tu esi!

Esi prisikėlimas,
Mirty tu nemarus!
Išėjusiems grįžimas
Į saulėtus barus.

Netark kuo vadinies —
Tu žaibas debesy,
Giedroj, trenksme vilnies
Ir man širdy esi!
Skaityti daugiau...
 
PLUOŠTAS DOKUMENTU APIE ANTANĄ STRAZDĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VINCAS MACIŪNAS   
Kiekvienoje tautoje iškyla žmonių, kurie savo asmenybės ryškumu bei originalumu taip sugeba patraukti amžininkų dėmesį, jog giliai įsirėžia tautiečių atmintin. Mielai kartojami apie juos įvairūs spalvingi pasakojimai, dosniai jiems priskiriami visokie sąmoningi anekdotai, net ištisos legendos sukuriamos. Ilgainiui sunku darosi atskirti, kur čia tikrovė, o kur tik gražus prasimanymas.

Mūsuose panašiai yra išgarsėjęs kun. Antanas Strazdas, žmonėse išlikęs maloniniu Strazdelio vardu. Jo dainos plačiai pasklido Lietuvoje ir pateko į tautosakos rinkinius, o nemažą pluoštą pasakojimų apie Strazdą, jo gyventose apylinkėse M. Romerio, L. Didžiulienės ir kitų surašytų, J. Basanavičius paskelbė "Lietuvių Tautoje" (I 1910, p. 530-549). Iš jų gyvai vaizduojamės tą baudžiauninkų dainių, vilkintį nu-čiurusia sutana ar net paprasta kaimiška rudine ir dirbantį valstiečio darbus lauke, dainuojantį jam linksmas ir liūdnas daineles, tikrą prastų žmonių bičiulį, nekenčiantį jų skriaudėjų ponų ir nepagailintį jiems aštrių žodžių, savo elgesiu (pasakota, kad jis atvirai nesilaikęs celibato) ir grubiomis nekartą išdaigomis šokiruojantį bajoriją ir ponišką kunigiją, tad jos nemėgstamą bei persekiojamą.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ POLITINES VIENYBES IR STRATEGIJOS KLAUSIMU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VACLOVAS ČIŽIŪNAS   
(Pabaiga)

5.
"Matuok savo jėgas pagal siekius" — mokė Adomas Mickevičius savo laikų jaunuomenę "Odėje jaunystei". Mėginkime perkelti šį didžiojo poeto imperatyvą mūsų laikų ir rūpesčių plotmėn. Lietuviškosios išeivijos siekiai dabarties aplinkybėse yra, arba turėtų būti, milžiniški, nes be jau minėtų politinių, kurių centre kova už Lietuvos laisvę, yra kitas, tiek pat milžiniškas, siekis: lietuvybės stiprinimas ir išlaikymas išeivijoje. Esame jau šio rašinio pradžioje kalbėję apie mūsų išeivijos širdžių, protų ir valios pastangų mobilizaciją vieningai kovai dėl tautos gyvybės, kūrybinio genijaus ir teisių gyventi laisvai nepriklausomos Lietuvos valstybės sienose. Toks visų tautinių galių sutelkimas neįmanomas be kai kurių pagrindinių sveikos tautinės bendruomenės savybių.

Bendruomeninis solidarumas turėtų būti pati pagrindinė ir visuotinė kiekvienos gyvastingos tautinės grupės savybė išeivijoje. Dr. J. Girnius labai plačiai išdėsto savo samprotavimus tautines išeivių bendruomenės ir jos narių solidarumo klausimu. Įsidėmėtini šie jo žodžiai: "Tautinė išeivių bendruomenė yra tasai pavidalas, kuriuo išeiviai lieka savo tautoje ir jai gyvena. Priklausyti tautinei bendruomenei išeivio atveju yra priklausyti pačiai tautai, esant už tėvynės. Ir juo tautinė išeivių bendruomenė yra gyvybingesnė, juo glaudžiau ji savo narius sieja su tauta krašte. Užtat atskiram asmeniui priklausymas savo tautinei bendruomenei yra tiesioginė patriotinė pareiga. Kas ryžtasi laikytis nuošaliai nuo savo tautinės bendruomenės, tas nusikalsta pačiai tautai".1
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai