Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
9 lapkritis


ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    Baigiant spausdinti šį "Aidų" numerį, lapkričio 22 d. Dalias mieste Texuose nužudytas JAV prezidentas J. P. Kennedy. Palaidotas Vašingtone lapkričio 25 d., dalyvaujant 93 valstybių valdovams bei atstovams. JAV prezidentu tapo vicep'rez. Lyndon B. Johnsonas.

*    Lapkričio 23-24 d. d. New Yor-ke buvo Vliko suvažiavimas. Prelegentai: dr. A. Trimakas, J. Glem-ža, dr. J. Puzinas, dr. K. Šidlauskas ir prel. J. Balkūnas, V. Sidzikauskas, J. Audėnas, St. Lūšys ir Liet. atstovas Vašingtone J. Kajeckas. Kiekvienas kalbėjo Vliką liečiančiais klausimais.

*    Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos 1000 dol. premija paskirta develando Tėviškės Garsų radijo mokyklinio amžiaus 'radijo programai.

*    Dr. J. Puzinas išrinktas Lituanistikos Instituto prezidentu.

*    Šiemet 60 m. amžiaus sulaukė vysk. Vincentas Brizgys, prof. Juozas Brazaitis ir prof. Simas Sužiedėlis.
Skaityti daugiau...
 
AIDŲ" PREMIJA UŽ LITERATŪRĄ PDF Spausdinti El. paštas
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00 premiją už vertinimo komisijos geriausiu pripažintą grožinės literatūros ir mokslo veikalą, šiuo skelbiama jos taisyklės:
1.    1964 metais premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.
2.    Už komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
3.    Premijos komisija vertins 1962-1963 m. viešumoj pasirodžiusius nepremijuotus grožinės literatūros kūrinius ir tais metais parašytus, bet dėl dabartinių sąlygų negalėjusius būti išspausdintais. Premijos komisijai neatsiųsti kūriniai nebus vertinami. Taip pat nebus vertinami mirusių autorių kūriniai.
Skaityti daugiau...
 
ŽODIS "AIDŲ" SKAITYTOJAMS PDF Spausdinti El. paštas
Šiame "Aidų" numery skaitytojai ras administracijos laišką, kviečiantį pratęsti prenumeratą 1964 metams. Tas kvietimas yra didžiai nuoširdus ir mūsų žurnalui gyvybinis. Nuo prenumeratorių priklauso visa jo ateitis.

"Aidai" Amerikoje leidžiami jau 14 metų. Leidėjų tikslas padaryti žurnalą prieinamą visiems. Dėl to metinės prenumeratos mokestis paliekamas 6 dol. Mes prašome visus gerb. skaitytojus išgirsti mūsų balsą ir nedelsiant atsiųsti prenumeratos mokestį. Tuo vėl bus pastatyti "Ai­dai" ant kojų 1964 metams.


Leidėjai ir Administracija
 
Leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja   — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos  nariai     —     Leonardas Andriekus, O.F.M.,   Juozas  Girnius,   Alfonsas  Nyka - Niliūnas
Meninė   priežiūra   —   Telesforas Valius
Leidžia   —   Tėvai Pranciškonai
Administracijos   adresas  —   Aidai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas  —   Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd.. Toronto, Ont. Canada
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D.C.

 
ADOMAS GALDIKAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ST. GOŠTAUTAS   
Susitikau Galdiką. Buvo įdomu pamatyti žmogų, kuris nepardavė savo paveikslo dėl baldų dekoracijos.
Jo labai maža studija buvo prikrauta poros tonų aliejinių darbų-Tai jo kūriniai, kurie laukia ne gailestingos, o įžvalgios akies. Žemaitis
—    jis negaili gražių žodžių savo bendradarbiams. Visiems turi gerą žodį, tik nevidutiniams. Apie tuos jis ir nekalba. Aistringas maištautojas
—    jis mene jieško amžinybės ir ant jos ilsisi.
— E, tu nieko nesupranti, — ir tai tiesa.
Galdikas supranta tikrą meno, kaip kūrybos, vertę; jis supranta tos kūrybos kančią ir galią, bet taip pat supranta iki kartybės nepajėgumą išreikšti visą savo jausmą, visą savo norą, visą savo gyvybę. Kaip tikras dailininkas — poetas, kūrėjas — jis jaučia, kad jame yra žymiai daugiau, negu tai, ką jis pajėgia išreikšti spalvom. Ir tai kankina jį iki beprotiškumo. Galdikas jaučia, kad jau gal nebesuspės išsakyti visa tai, ką jis turi, bet nesutinka nusinešti amžinybėn savo lobio.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai